Zaloguj się do konta

Jezioro Łąkosz

Łąkosz to łowisko szczupakowo - linowe. Jego głębokość nie przekracza 3,5 metra,powierzchnia jeziora ma 77,5 ha, a jego dno jest pokryte głębokim mułem i bujną roślinnością często sięgającą aż do powierzchni wody. Brzegi jeziora porasta trzcina pospolita i pałka szerokolistna. Na części południowego i wschodniego brzegu znajdują się plaże gdzie wczesną wiosną nie ma kąpiących się ludzi i można tam brodzić łowiąc okonie, a po pierwszym maja również szczupaki. Wschodnia część jeziora ma głębokość 3 metrów, po zachodniej stronie znajduje się mała wyspa za którą głębokość od powierzchni do mułu nie przekracza 1,5 m. Na dnie południowo - zachodniej części jeziora znajduje się muł, a brzegowe torfy to rezerwat przyrody ""Osiny"". Centralną toń jeziora porasta moczarka kanadyjska i rogatek sztywny. Na północnej stronie jeziora znajduje się 7 pomostów, które usadowione są aż od gospodarstwa agroturystycznego ""Siedlisko"" , w którym można przenocować i wypożyczyć łódź, do Starej Szkoły w Osinach. Ryby drapieżne biorą tutaj na wszystkie przynęty od małych paprochów po duże woblery. Ryby spokojnego żeru najlepiej łowić na kukurydzę.
Materiał zgłoszony na konkurs wedkuje.pl

Opis łowiska

 • Akwen: Jezioro Łąkosz
 • GPS: N 53o 38' 22" E 18o 36' 50"
 • Położenie: Województwo: Kujawsko-Pomorskie Powiat: Świecie Gmina: Warlubie
 • Właściciel: Okręgi / Woda PZW Okręg PZW Bydgoszcz (zobacz porozumienia Okręg PZW Bydgoszcz 2022r »)
 • Ryby: Lin» Okoń» Szczupak»
 • Regulamin: 1. WSTĘP

  Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.


  2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

  1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.
  2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
  3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
  4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
  5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
  6. Młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
  a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
  b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
  7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
  8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt.4.
  9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.
  10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.


  3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW

  1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać : kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
  2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
  3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
  4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
  5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
  6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
  7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
  8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
  9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.


  4. ZASADY WĘDKOWANIA

  1. Wędka
  Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
  a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
  b/ nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo
  c/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
  d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
  e/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm

  2. Przynęty
  a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
  - przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
  - przynęty sztuczne.
  b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :
  - zwierząt i roślin chronionych,
  - ikry rybiej,
  - wykreśla się zapis "żywej ryby"
  c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
  d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
  e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
  f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.

  3. Wędkowanie
  3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.
  3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.
  3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
  3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :
  a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
  b/ sprzedawać złowionych ryb,
  c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
  d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
  e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
  f/ łowić metodą "szarpaka",
  g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
  h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,
  j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,
  k/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.
  3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.
  3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
  3.7. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.


  5. ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU

  1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
  2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
  3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
  a/ łowiąc z brzegu - 10 m
  b/ między łodziami - 25 m
  c/ między łodzią a brzegiem - 50 m


  6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH

  1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
  2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
  3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:
  a/ łowiąc z brzegu - 30 m
  b/ łowiąc z łodzi lub brodząc - 50 m


  7. OCHRONA RYB

  1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
  2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :
  - lin do 25 cm
  - szczupak do 50 cm
  - wzdręga do 15 cm

  3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :
  - szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
  4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

  7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :

  7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /
  - szczupak / 3 szt.
  - lin 4 szt.
  Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
  8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
  9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
  10. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.


  8. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

  1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
  a/ funkcjonariuszy Policji,
  b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
  c/ członków Społecznej Straży Rybackiej,
  d/ członków Straży Ochrony Mienia PZW,
  e/ członków Państwowej Straży Łowieckiej,
  f/ członków Straży Leśnej,
  g/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
  h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.
  2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
  3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.


  9. INFORMACJE KOŃCOWE

  1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
  - Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 /,
  - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 100 poz. 1085 /,
  - Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami

Mapa

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej