Łowisko Specjalne OS Dunajec


Licencje na wędkowanie na OS Dunajec dostępne są w wyznaczonych punktach sprzedaży:

1. Okręg PZW w Nowym Sączu - ul. Inwalidów Wojennych 14; tel. 18 441 42 40,
2. Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Ligas – Kłodne 186 d Tylmanowa 34 – 451; tel. 18 262 51 03,
3. Sklep Motoryzacyjno – Sportowy w Krościenku – ul. Rynek 35; tel. 18 262 55 25.
4. Sklep Wędkarski Zbigniew Grzybowski w Nowym Sączu – ul. Jagiellońska 69; Tel. 18 547 46 94 ( zezwolenia roczne, Łowisko Specjalne „Dunajec”, zezwolenia krótkoterminowe).


Ceny zezwoleń

Członkowie PZW:

Licencja roczna - 1476,00 zł

Licencja 1-dniowa (poniedziałek-czwartek) - 61,50 zł

Licencja 1-dniowa (piątek-niedziela) - 73,80 zł

Licencja półdniowa (poniedziałek-czwartek) - 36,90 zł


Niezrzeszeni i cudzoziemcy:

Licencja roczna - 1599,00 zł


Licencja 1-dniowa - 73,80 zł

Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
Łowisko Specjalne OS Dunajec opis łowiska:

Akwen: Rzeka Dunajec: od Czorsztynia - do Starego Sącza (obw. 3) »
GPS: N 49o 27' 23" E 20o 25' 37"
Położenie: Województwo: Małopolskie »
Właściciel: Okręgi / Woda PZW: Okręg PZW Nowy Sącz » (zobacz porozumienia Okręg PZW Nowy Sącz 2023r »)
Regulamin połowu:Regulamin Łowiska Specjalnego "Dunajec"

I. Postanowienia ogólne.
1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki Dunajec od ujścia potoku Krośniczanka w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica w Tylmanowej.
2. Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Nowym Sączu.

II. Sposób nabywania uprawnień do połowu.
1. Prawo połowu mają osoby, które posiadają kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie w postaci:składki rocznej imiennej, lub
składki jednodniowej pełnej (tzw. dniówka), lub
składki półdniowej (tzw. półdniówki).

2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione sę osoby do 14 lat oraz obcokrajowcy.
3. Ceny składek/zezwoleń według cennika.
4. Dzieci do 14 lat, wędkujące pod opieką osoby dorosłej posiadającej uprawnienia do połowu na łowisku, mogą łowię w ramach uprawnień swojego opiekuna, po uzyskaniu bezpłatnego zezwolenia według procedury regulaminowej.
5. Administrator może przyznać nieodpłatnie półdniówkę osobie, która przepracowała 6h przy ochronie łowiska. Zasady przyznawania zezwoleń określa cennik.

6. Składka:
a) roczna - uprawnia do połowu w roku kalendarzowym, na który została wykupiona.
b) jednodniowa całodzienna - uprawnia do połowu w ciągu całego dnia, na który została wykupiona;
c) półdniowa (I) poranna - uprawnia do połowu w dniu, na który została wykupiona od świtu (1 godzina przed kalendarzowym wschodem słońca) do godz. 13:00;
d) półdniowa (II) popołudniowa - uprawnia do połowu w dniu, na który została wykupiona od godz. 13:00 do zmierzchu (1 godzina po kalendarzowym zachodzie słońca).
7. Półdniówka może być nabywana tylko na połów w okresie od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy. Półdniówkę może nabyć tylko osoba zrzeszona w PZW.

8. Liczba dystrybuowanych zezwoleń wynosi:rocznych do 40 szt; w tym 20 sztuk indywidualnych oraz 20 sztuk dla grup zorganizowanych,
jednodniowych do 40 szt. na każdy dzień, przy czym przyjmuje się, że półdniówka poranna i półdniówka popołudniowa razem sę równoważne jednej pełnej dniówce,
bezpłatnych zezwoleń dla dzieci do lat 14 – tu w ilości do 5 sztuk dziennie,

9. Administrator może ustalić szczegółowe warunki reprezentacji i wyłączności sprzedaży zezwoleń dla grup zorganizowanych w ramach wyznaczonego limitu.
10. Zezwolenia roczne można nabywać w ramach limitu łowiska w siedzibie Okręgu wg pierwszeństwa zgłoszeń.
11. Zezwolenia jednodniowe oraz półdniówki można nabywać w ramach limitu łowiska w:
a) siedzibie Okręgu,
b) punktach sprzedaży,

12. Sposób rezerwacji zezwoleń określa cennik.


III. Zasady połowu i ochrona ryb.
1. Połów ryb w ramach składki rocznej lub pełnej dniówki odbywa się wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu (1 godzina przed kalendarzowym wschodem słońca) do zmierzchu (1 godzina po kalendarzowym zachodzie słońca).
2. Połów ryb odbywa się wyłącznie metodą muchową, tj. na jedną wędkę wyposażoną w kołowrotek i linkę muchową, uzbrojona w co najwyżej dwie sztuczne muszki, wykonane na pojedynczych haczykach bez zadziorów lub pozbawionych zadziorów. Zabrania się dodatkowego zewnętrznego obciążania linki lub przyponu za wyjętkiem linki obciążonej w jej konstrukcji.
3. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka wyposażonego w siatkę bezwęzłową oraz wypychacz lub szczypce do wyhaczania much.
4. Łowiący powinni zachować odległość minimum 50 m od siebie. Za zgodą wędkarza, który pierwszy przybył na łowisko odległość może zostać zmniejszona.
5. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania wszystkich ryb. Wszystkie ryby, które łowiący posiada przy sobie lub w samochodzie, są uznane jako ryby wzięte z łowiska.
6. W okresach ochronnych poszczególnych gatunków ryb zaleca się stosowanie metod selektywnie zmniejszajęcych skuteczność połowu tych gatunków.
7. Okresy ochronne wszystkich gatunków ryb obowiązują zgodnie z przepisami Rozporzędzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie pośowu ryb, chowu, hodowli i pośowu innych organizmów śyjęcych w wodzie (Dz.U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.).
8. Złowiona ryba musi byę w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.
9. Osoba dokonujęca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSR, Strażnikom SSR, Policji, upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska oraz innym uprawnionym służbom.
10. Każde naruszenie zapisów niniejszego regulaminu traktowane jest jako łowienie bez zezwolenia, a ponadto pociąga za sobą konsekwencje wynikające z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, utratę wałności posiadanego zezwolenia oraz w wypadku wyrządzenia szkody administratorowi łowiska odszkodowanie na jego rzecz, a wysokość odszkodowania ustali właściwy sąd cywilny.
11. W wypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu upoważniony przedstawiciel administratora łowiska może zatrzymać zezwolenia na połów.

IV. Postanowienia końcowe.
1. Administrator może dokonywać w łowisku zabiegów gospodarczych np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. na oznakowanych tarliskach.
2. Administrator może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiajęc o tym na stronie internetowej Okręgu. Wyłączenia nie mogę obejmować więcej niż 5 dni w roku.
3. Zmiany niniejszego regulaminu będę ogłaszane na stronie internetowej Okręgu i będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.
4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązuja przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, Rozporzędzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z 2001 r.), a także Ustawa o Ochronie Przyrody oraz Kodeks Cywilny.


Niniejszy Regulamin zatwierdzony został uchwałą Zarzędu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu nr ..../2009 z dnia 21 listopada 2009 r.


Cennik

A. Ceny zezwoleń.
I. Cena składki jednodniowej pełnej (dniówki) na połów: a) od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt, dla osoby zrzeszonej w PZW wynosi – 61,50 zł;
b) na połów od piątku do niedzieli oraz w święta dla osoby zrzeszonej w PZW wynosi – 73,80 zł;
c) dla osoby niezrzeszonej w PZW przez wszystkie dni tygodnia – 73,80 zł.


II. Cena składki półdniowej (półdniówki) wynosi 36,90 zł. Półdniówka może być wykupiona tylko na połów w okresie od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia z wyłączeniem świąt. Półdniówkę może nabyć tylko osoba zrzeszona w PZW.


III. Cena składek rocznych:
a) osoby zrzeszone w PZW: 1476 zł;
b) osoby niezrzeszone w PZW: 1599 zł.


B. Rezerwacje oraz zasady przydzielania zezwoleń za pracę przy łowisku.
I. Zasady rezerwacji zezwoleń.Obowiązuje następujący tryb postępowania:rezerwacja zezwolenia w Okręgu na dany dzień telefonicznie,
wpłata pieniędzy na wskazane konto Okręgu min. na 5 dni przed rezerwowanym terminem: BPH O/Nowy Sącz 20 1240 4748 1111 0000 4876 4650;
potwierdzenie przez telefon lub email rezerwacji w Okręgu po dokonaniu wpłaty,
odbiór zezwolenia w punkcie sprzedaży za dostarczeniem dowodu wpłaty,
w przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega anulowaniu.

II. Przydzielanie nieodpłatnych zezwoleń za prace przy pilnowaniu łowiska.
1. Pracę wykonuje się pod kierownictwem etatowego strażnika łowiska, dokonując w jego towarzystwie kontroli wędkujących.
2. Za przepracowanie 6 godz. przy pilnowaniu łowiska otrzymuje się 1 półdniówkę.
3. Okręg może wyznaczyć nie więcej niż 2 osoby do pracy na dany dzień.
4. Obowiązuje następujący tryb postępowania:
a) osoba zgłasza chęć pracy do Okręgu,
b) Okręg wyznacza tej osobie dzień i godziny pracy w okresie do miesiąca od zgłoszenia, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem prac,
c) w wypadku gdy wędkarz odmówi pracy w wyznaczonym terminie, może ponownie zgłosić chęć pracy i stosuje się wtedy ponownie tryb określony w pkt b);
d) po wykonaniu pracy wędkarz zgłasza się do Okręgu po zezwolenie podając z góry termin na który ma być ono wypisane (nie późniejszy niż miesiąc po wykonaniu pracy); wędkarz ma miesiąc czasu na odebranie oraz wykorzystanie zezwolenia; po tym terminie zezwolenie przepada;
e) po wykorzystaniu przydzielonego zezwolenia wędkarz mośe kolejny raz zgśosię chęę pracy.
5. Osoba, która pomimo potwierdzenia terminu pracy nie stawiła się w wyznaczonym czasie do pracy bez usprawiedliwienia, lub trzykrotnie pod rząd również bez usprawiedliwienia odmówila pracy w wyznaczonym czasie, albo w trakcie pracy ze swojej winy zachowywała się w sposób nieprzydatny w tej pracy, traci prawo do bezpłatnego zezwolenia oraz do ubiegania się o nie przez okres jednego roku od tego zdarzenia.
Noclegi w pobliżu: Krościenko nad Dunajcem - meteor
Tagi łowiska: MAŁOPOLSKIE RZEKI GÓRSKIE, RZEKI GÓRSKIE Okręg PZW Nowy Sącz

 

3.7
Oceń
(3 głosów)

Łowisko Specjalne OS Dunajec mapa:- opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł

Zobacz podobne wpisy