[b][niebieski]STAW WROŃSKI - "Perła Tenczynka"[/czerwony][/b]
[b][i]Wstęp.[/i][/b]
Mój opis dotyczy łowiska, które kilka miesięcy temu nie istniało… A obecnie jest chlubą nie tylko Krzeszowickich wędkarzy, ale całej Gminy Krzeszowice.
[b][i]Położenie.[/i][/b]
Właścicielem działki na której znajduje się staw jest Gmina Krzeszowice, a gospodarzem na podstawie umowy użyczenia Koło PZW Krzeszowice. Położony jest na terenie Teńczyńskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Tenczynek na terenie gminy Krzeszowice w województwie małopolskim. Staw o powierzchni 1.1 ha, powstał poprzez przegrodzenie groblą ziemną niezbyt szerokiej dolinki do której spływają wody z leśnego zbocza do potoku Olszówka w Tenczynku. Od zachodu, południa i północy jest otoczony lasem, od strony wschodniej znajdują się zabudowania miejscowości Tenczynek. Pobliżu południowego brzegu biegnie droga z Tenczynka do miejscowości Rudno, w której znajdują się zabytkowe ruiny zamku Tenczyn (Tęczyn).
[b][i]Krótka historia stawu.[/i][/b]
Przez wiele lat Staw Wroński był miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców oraz turystów, w latach 60 znajdowała się nawet wypożyczalnia kajaków. Był nieformalnym kąpieliskiem (obowiązywał zakaz kąpieli). Od początku lat 70. XX w. zaczął ulegać stopniowej degradacji. W 1991 roku powstało Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Krzeszowicach, które na podstawie umowy z Gminą Krzeszowice utworzyło na stawie łowisko specjalne. Staw zaczął być zarybiany rożnymi gatunkami ryb. Koło organizowało co roku wiele zawodów wędkarskich nie tylko dla swoich członków ale również dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Na początku kwietnia 2008 roku w środkowej części grobli stawu, w miejscu dawnego, nie istniejącego już mnicha, nastąpił wyciek wody. O zaistniałej sytuacji nasze Koło powiadomiło pisemnie Urząd Miejski w Krzeszowicach oraz zwróciło się o pomoc i interwencję do sołtysa Tenczynka pana Ryszarda Rysia. O pomoc poprosiliśmy również media - redakcję tygodnika „Przełom” i Telewizję Kraków. Wędkarze z naszego Koła podjęli natychmiastowe działania zmierzające do zabezpieczenia miejsca przecieku. Od strony zewnętrznej grobli, w miejscu wycieku wody, zostały ułożone worki z piaskiem wzmocnione sitami prętowymi. Od strony wewnętrznej stawu, na skarpie grobli. zostały ułożone trzy duże arkusze folii, które zabezpieczyliśmy kamieniami. Niestety, nasze działania przyniosły tylko skutek doraźny. W nocy z 17 na 18 czerwca 2008 roku nieznani sprawcy dokonali aktu wandalizmu - spuszczając niemal zupełnie wodę ze stawu i wyławiając ryby. Część ryb, które nie zostały skradzione, wywieźliśmy do stawu w Miękini. Przedłużające się oczekiwanie na reakcję ze strony gminy - właściciela stawu, oraz spuszczenie wody przez nieznanych sprawców doprowadziły do wyschnięcia stawu. Życie w stawie zamarło na ponad rok.
W jesieni 2009 roku podjęto stosowne prace remontowe i zabezpieczające:
- odbudowano groble i uszczelniono przepust wody
- poprawiono obudowę brzegu we wschodniej części stawu
- odtworzono pomost spacerowy
- uporządkowano plażę
- utworzono i wysypano grysem ścieżki spacerowe
Koszt projektu wyniósł 297 901.77 zł. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Wkład własny Gminy Krzeszowice wyniósł 74 475.45 zł.
W dn.7 lutego 2010 r. obecny na Zebranie Sprawozdawczym naszego Koła Burmistrz Gminy Krzeszowice pan Czesław Bartl wyraził zgodę na użyczenie odnowionego stawu Wrońskiego na łowisko specjalne Koła PZW Krzeszowice oraz przyznanie dotacji finansowej na odnowienie życia biologicznego w w/w stawie. Stosowna umowa została podpisana, krzeszowiccy wędkarze znów będą mogli łowić ryby na pięknie odnowionym stawie Wrońskim.
[b][i]Flora i fauna stawu Wrońskiego.[/i][/b]
Roślinność zbiornika jest bardzo uboga. Występuje głównie przy brzegach oraz w zachodniej, płytkiej części stawu. Składa się z gatunków roślin szuwarowych, głównie manny i tataraku.
Drzewa rosnące na brzegach stawu to głównie olcha czarna, wierzba oraz w zachodniej i północnej części sosna pospolita i buk.
Najważniejszymi przedstawicielami fauny, których obecność stwierdzono w stawie to rak szlachetny i szczeżuja pospolita, gatunek małża słodkowodnego.
Przed dewastacją stawu, rybostan składał się z następujących gatunków ryb: karp, płoć, szczupak, sandacz, sum, amur, leszcz, karasie złociste i srebrne, lin, wzdręga, kiełb, jaź, kleń, różanka.
[b][i]Stan obecny stawu.[/i][/b]
Po podpisaniu umowy z Urzędem Gminy w Krzeszowicach na użyczenie stawu na łowisko specjalne Koła PZW Krzeszowice, przeprowadziliśmy prace porządkowe brzegów łowiska, założyliśmy worki na śmieci w miejscach najbardziej uczęszczanych. Zbiornik został zarybiony narybkiem różnych gatunków ryb. Dwa tygodnie temu staw został zarybiony m.in. karpiem handlowym i dużym leszczem.
Zarząd Koła planuje w tym roku zorganizowanie czterech zawodów wędkarskich, w tym dwóch zawodów dla młodzieży szkól podstawowych i gimnazjalnej.
Podczas prac porządkowych z przykrością stwierdziliśmy niszczenie brzegów i ścieżek wokół stawu przez użytkowników quadów i motocykli.
[b][i]Walory turystyczne[/i][/b]
W odległości około 2 km od stawu Wrońskiego w kierunku południowo zachodnim na najwyższym wzgórzu Garbu Teńczyńskiego (Góra Zamkowa 411 m n.p.m) w miejscowości Rudno, znajdują się ruiny Zamku Tenczyn (Tęczyn) stanowiące dużą atrakcję turystyczną. Na pobliskim cmentarzu parafialnym znajduje się grób wybitnego polskiego aktora Bogumiła Kobieli.
Kończąc ten artykuł, składam w imieniu Zarządu Koła PZW Krzeszowice podziękowania dla wszystkich osób, które starały się ratować staw przed zniszczeniem i dla osób które zaangażowały się w odbudowę zniszczonego stawu:
- Burmistrzowi Gminy Krzeszowice panu Czesławowi Bartlowi za zaangażowanie w projekcie odbudowy stawu i za dobrą współpracę z naszym Kołem.
- redakcji tygodnika „Przełom” oraz Telewizji Kraków za interwencję w sprawie ratowania stawu.
- sołtysowi Tenczynka panu Ryszardowi Rysiowi za interwencję w sprawie wizji lokalnej oraz ufundowanie nagród na zawody wędkarskie dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej.
- Prezesowi Kopalni Wapienia „Czatkowice” panu dr Czesławowi Kotowskiemu za darmowe udostępnienie materiałów budowlanych, które użyliśmy przy tamowaniu wycieku wody ze stawu.
- grupie wędkarzy - społeczników krzeszowickiego Koła PZW za wykonaną pracę przy próbie tamowania przecieku w grobli oraz za prace porządkowe wokół stawu.
Wyrażam nadzieję, że pięknie odnowiony staw Wroński „Perła Tenczynka” będzie miejscem odpoczynku dla całej społeczności Gminy Krzeszowice, turystów, a także wędkarzy z Koła PZW Krzeszowice.Staw Wroński opis łowiska:

Akwen: Staw Wroński - Perła Tenczynka »
GPS: N 50o 7' 20" E 19o 37' 5"
Położenie: Województwo: Małopolskie » Powiat: Krakowski » Gmina: Krzeszowice
Właściciel: Łowisko specjalne
Regulamin połowu: Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb na łowiskach
„Wspólnota Krzeszowickiego Koła PZW”
1. Po przybyciu na łowisko wypełniamy długopisem w rejestrze połowów datę, godzinę rozpoczęcia połowu i nazwę łowiska a po zakończeniu połowu godzinę zejścia z łowiska. Posiadacz zezwolenia może dokonać tylko jednego wpisu dziennie na każdym z łowisk.
2. Obowiązują zasady „Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb” PZW z następującymi ograniczeniami dotyczącymi dobowych limitów ilościowych wynoszącym po jednej sztuce: lina, karpia, pstrąga tęczowego, sandacza, suma i szczupaka na każdym z łowisk oraz następującymi wymiarami ochronnymi: karp 30 cm, lin 30 cm, pstrąg tęczowy 30 cm, sandacz 50 cm, sum 70 cm, szczupak 50 cm. Złowione ryby objęte limitem ilościowym po zatrzymaniu przechowujemy w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach i nie wolno ich podmieniać. Wszystkie ryby zabierane z łowiska obowiązkowo wpisujemy do rejestru połowów.
Obowiązuje zakaz zatrzymywania (zabierania) amura i jesiotra.
3. Łączny limit 15 szt. złowionych ryb, które można zabrać w ramach tego pozwolenia dotyczy karpia, lina, pstrąga tęczowego, sandacza, suma, szczupaka, pozostałe gatunki ryb nie wlicza się do tego limitu.
4. Łowiska są zamknięte dla wędkowania przez trzy dni po zarybieniu i ogłoszeniu tej informacji na stronie internetowej koła oraz na tablicach informacyjnych nad zbiornikami.
5. Zabrania się: wędkowania w oznakowanych tarliskach ryb oraz z „wyspy”na stawie w Tenczynku.; wędkowania z urządzeń pływających; wywożenia przynęt w jakiejkolwiek formie; wędkowania podlodowego na stawie „Wrońskim” w Tenczynku; używania podpórek wykonanych z drzew i krzewów; ; parkowania pojazdów mechanicznych minimum 10 m od sąsiedztwa zbiorników wodnych.
6. Wędkowanie na łowiskach dozwolone jest przez wszystkie dni tygodnia od 1 godziny przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca, a ze środy na czwartek i z soboty na niedzielę w nocy.
7. W okresie od zejścia pokrywy lodowej na stawach do 30 czerwca zabrania się połowu na więcej niż jedną wędkę. Od 1 lipca dopuszcza się połów na dwie wędki zgodnie z R.A.P.R.
8. Zakup drugiego zezwolenia na łowiska w Miękini i Tenczynku może nastąpić od 1 lipca danego roku, a warunkiem jest zdanie pierwszego zezwolenia z wykorzystanym limitem połowu. W ciągu danego roku można nabyć max. dwa zezwolenia.
9. Za czystość na stanowisku do wędkowania odpowiada wędkujący, odpadki i śmieci zabiera ze sobą lub składa je w wyznaczonym, oznakowanym miejscu i usuwa skutki biwakowania.
10. Osoby uprawnione do kontroli, w przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu, mogą dokonać stosownej adnotacji w zezwoleniu osoby dokonującej amatorskiego połowu ryb
11. Nie przestrzeganie warunków powyższego regulaminu, przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb, stanowi naruszenie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i Statutu PZW i jako takie powoduje, przewidziane w/w aktami prawnymi, sankcje.
Sami wędkarze mają prawo i obowiązek wzajemnej kontroli na łowiskach i w samochodach wędkarzy.

Noclegi w pobliżu: Krzeszowice - meteor
Tagi łowiska:

 

4.8
Oceń
(21 głosów)

Staw Wroński mapa:

Jak było dziś na rybach?

Dodaj swoją relację- opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł