Zaloguj się do konta

Wędkarstwo morskie-przepisy

Dane na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/109523/62/wedkarstwo_morskie__nowe_przepisy
Wędkarstwo morskie - nowe przepisy

Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (prowadzenie połowów z brzegu lub z innych niż statek urządzeń pływających) na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzone na podstawie dowodu uiszczenia opłaty:
30 zł w przypadku tygodniowego okresu połowów;
70 zł w przypadku miesięcznego okresu połowów;
140 zł w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA RYBOŁÓWSTWO REKREACYJNE JEST OBOWIĄZANA POSIADAĆ DOWÓD UISZCZENIA OPŁATY

Okręgowy Inspektorat zgodnie z ustawą nie wydaje zezwoleń w formie "papierowej", uprawnienia do wędkowania na wodach morskich uzyskuje się przez dokonanie wpłaty na wskazane konto.
Wysokość opłat pomniejsza się o :
50% – w przypadku emerytów, rencistów oraz dzieci i młodzieży uczącej się w wieku do 24 lat,
75% – w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2015 r. poz. 1863).
Osoba fizyczna wykonująca rybołówstwo rekreacyjne powinna posiadać dokument tożsamości, zawierający jej imię, nazwisko i adres, dowód uiszczenia opłaty oraz w przypadku osób korzystających ze zniżek, dokument uprawniający do zniżki.

Ww. opłaty wnosi się na rachunek Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni:
Nr konta:
NBP O/O Gdańsk
44 1010 1140 0173 2722 3100 0000
W tylule przelewu: za rybołówstwo rekreacyjne na okres ........ (tydzień/miesiąc/12 miesięcy), (Imię i Nazwisko).

Opis łowiska

 • Akwen: Morze Bałtyckie: okolice Ustki
 • GPS: N 54o 35' 27" E 16o 50' 55"
 • Położenie: Województwo: Pomorskie Powiat: Słupski Gmina: Ustka
 • Właściciel: Okręgi / Woda PZW Okręg PZW Słupsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Słupsk 2022r »)
 • Ryby: Belona» Belona» Dorsz» Łosoś»
 • Regulamin: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  w sprawie wymiarów i okresów ochronnych oraz szczegółowego sposobu i warunków
  wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego oraz wysokości opłat, o których mowa w art. 95 i art. 134 ustawy z dnia 19 grudnia 2014r. o rybołówstwie morskim w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.
  Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 roku o rybołówstwie morskim (Dz. U. poz. 222 z dnia 17 lutego 2015r.) zarządza się, co następuje:
  § 1. 1. Na morzu terytorialnym ustanawia się wymiary ochronne dla następujących gatunków ryb:
  1) certy (Vimba vimba L.) - 30 cm;
  2) leszcza (Abramis brama L.) - 40 cm;
  3) okonia (Perca fluviatilis L.) - 17 cm;
  4) płoci (Rutilus rutilus L.) - 20 cm;
  5) sandacza (Stizostedion lucioperca L.) - 45 cm;
  6) siei (Coregonus lavaretus L.) - 40 cm;
  7) szczupaka (Esox lucius L.) - 45 cm;
  icon_cool.gif pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) - 40 cm;
  9) węgorza (Anguilla anguilla L.) - 50 cm;
  10) dorsza (Gadus morhua) - 40 cm;
  11) łososia (Salmo salar) - 60 cm;
  12) troci (Salmo trutta) - 50 cm.
  2. Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby, w stanie
  świeżym, od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
  § 2. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:
  1) łososia i troci w terminie od dnia 15. września do dnia 15. listopada w 4-milowym pasie wód
  przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego
  Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;
  2) sandacza w terminie od dnia:
  a) 25. marca do dnia 10. maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości
  geograficznej wschodniej,
  b) 10. kwietnia do dnia 31. maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00",
  a 19°21'00" długości geograficznej wschodniej,
  c) 20. kwietnia do dnia 10. czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00"
  długości geograficznej wschodniej;
  3) jesiotra ostronosego w terminie od dnia 1. stycznia do dnia 31. grudnia na obszarze morza
  terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
  4) węgorza w terminie od dnia 15. czerwca do dnia 15. lipca na obszarze morza terytorialnego
  i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
  § 3. Połowy w celach sportowo-rekreacyjnych, zwane dalej - połowami, są prowadzone
  przy użyciu wędki z przynętą lub kuszy.
  § 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, połowy są prowadzone wędką o długości wędziska nie
  mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
  1) haczykiem o jednym ostrzu z przynętą, którego rozwarcie nie przekracza 20. mm, albo
  2) haczykiem z przynętą o nie więcej niż 3. ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały
  poza obwód koła o średnicy 35. mm, albo
  3) sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2. haczykami o nie więcej niż 3. ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 35. mm lub nie przekraczały szerokości przynęty z tolerancją do 5. mm, albo
  4) przyponem wyposażonym w haczyk z przynętą albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3.
  2. Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której
  mowa w ust. 1:
  1) 2. przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk z przynętą o jednym ostrzu, którego
  rozwarcie nie przekracza 10. mm - przy połowach płastug;
  2) 5. przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk z przynętą o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6. mm - przy połowach śledzi.
  3. Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego urządzenia pływającego,
  dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
  1) sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej
  niż 3. ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy
  35. mm lub nie przekraczały szerokości przynęty z tolerancją do 5. mm, oraz
  2) przyponem zakończonym haczykiem z przynętą o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza
  20. mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą lub,
  3) przyponem zakończonym 2. haczykami o jednym ostrzu każdy, którego rozwarcie nie przekracza
  20. mm, z przymocowaną do niego przynętą naturalną pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
  § 5. Połowy wędką są prowadzone:
  1) z brzegu, z wyłączeniem urządzeń nawigacyjnych, mostów i urządzeń wodnych;
  2) z lodu, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności;
  3) ze statku;
  4) z innego urządzenia pływającego, dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów
  o bezpieczeństwie morskim, zwanego dalej - innym urządzeniem pływającym;
  5) za pomocą nie więcej niż 2. wędek jednocześnie, a w przypadku połowów ryb przez
  wyrzucanie i ściąganie sztucznej przynęty, zwanych dalej - połowami metodą spinningową - jedną wędką;
  6) bez stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb;
  7) bez stosowania metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
  icon_cool.gif w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje
  zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
  9) w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.
  § 6. Połowy ze statku lub innego urządzenia pływającego są prowadzone:
  1) na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
  2) poza torami wodnymi;
  3) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych.
  § 7. Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego urządzenia pływającego dopuszcza się
  holowanie sztucznej przynęty.
  § 8. Niedopuszczalne jest cumowanie statku lub innego urządzenia pływającego, używanego
  do prowadzenia połowów, do:
  1) znaków nawigacyjnych;
  2) narzędzi połowowych;
  3) bojek, tyczek lub pływaków.
  § 9. Połowy kuszą są prowadzone:
  1) kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na
  uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie
  wykraczały poza obwód koła o średnicy 30. mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać
  łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
  2) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
  3) bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
  4) wyłącznie w porze dziennej - po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż
  na godzinę przed zachodem słońca;
  5) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru
  pomarańczowego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas
  połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
  6) w odległości nie mniejszej niż 100 m od wystawionych w wodzie narzędzi połowowych;
  7) w odległości nie mniejszej niż 100 m od granic obwodu ochronnego, w którym obowiązuje
  zakaz poławiania wszystkich gatunków ryb;
  icon_cool.gif w odległości nie mniejszej niż 100 m od oznakowanego kąpieliska.
  § 10. 1. Ilość ryb, którą może wyłowić osoba prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:
  1) 2 sztuki łącznie - w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta);
  2) 2 sztuki - w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);
  3) 3 sztuki łącznie - w przypadku pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), sandacza
  (Stizostedion lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);
  4) 5 sztuk - w przypadku lina (Tinca tinca);
  5) 5 sztuk - w przypadku belony (Belone belone);
  6) 7 sztuk - w przypadku dorsza (Gadus morhua);
  7) 10 sztuk - w przypadku leszcza (Abramis brama);
  icon_cool.gif 5 kg - w przypadku śledzia (Clupea harengus);
  9) 5 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-8, z wyłączeniem
  babki byczej (Neogobius melanostomus).
  2. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 i 6-9 nie dotyczą połowów prowadzonych w czasie zawodów sportowych.
  3. Przepisy ust. 1 pkt 6 nie dotyczą połowów prowadzonych ze statku wykonującego rybołówstwo rekreacyjne.
  § 11. Ryby niewymiarowe albo ryby będące pod całkowitą ochroną gatunkową lub
  wyłowione w ustanowionych dla nich obwodach ochronnych albo okresach ochronnych należy
  niezwłocznie wypuścić do łowiska.
  § 12. Niedopuszczalne jest pozostawianie narzędzi połowowych bez nadzoru osoby
  prowadzącej połowy oraz rozdysponowanie wyłowionych ryb przed zakończeniem połowów
  w danym dniu.
  § 13. Przy zajmowaniu miejsc na łowisku należy zachować następujące odległości:
  1) między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
  a) 10 m - przy połowach z brzegu,
  b) 30 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,
  c) 100 m - przy połowach kuszą;
  2) Odległości, o których mowa w ust. 1 pkt. a oraz b mogą być zmniejszone wyłącznie za zgodą osoby, która zajęła wcześniej sąsiednie stanowisko.
  3) między statkami lub innymi urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia
  połowów, nie mniejsze niż 50 m, z tym że przy połowach metodą spinningową nie mniejsze
  niż 100 m.
  § 14. Osoba prowadząca połowy jest obowiązana, na każde wezwanie osoby uprawnionej do
  wykonywania czynności kontrolnych, przedstawić do wglądu pozwolenie na wykonywanie
  rybołówstwa rekreacyjnego lub dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód uiszczenia
  opłaty, oraz umożliwić obejrzenie użytych narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb,
  które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.
  § 15. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2, wynosi:
  1) 30 zł - w przypadku tygodniowego okresu połowów;
  2) 60 zł - w przypadku miesięcznego okresu połowów;
  3) 110 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów;
  4) 65 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla emerytów, rencistów oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat.
  § 16. 1.Wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 2 część III pkt b, w odniesieniu do rybołówstwa rekreacyjnego prowadzonego na podstawie działalności gospodarczej w celach zarobkowych wynosi:
  1) 300 zł - w przypadku miesięcznego okresu połowów dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku;
  2) 3000 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku lub,
  2. W odniesieniu do rybołówstwa rekreacyjnego prowadzonego w celach niezarobkowych wynosi:
  1) 60 zł - w przypadku miesięcznego okresu połowów na prowadzenie połowów ze statku;
  2) 450 zł - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów na prowadzenie połowów ze statku.
  § 17. Wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 2 część III pkt b, w odniesieniu do rybołówstwa rekreacyjnego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu wynosi:
  1) 10 zł od osoby startującej w zawodach dla organizatora zawodów sportowych - na prowadzenie połowów z brzegu w czasie zawodów sportowych;
  2) 500 zł dla organizatora zawodów sportowych, w których bierze udział 50 lub więcej zawodników - na prowadzenie połowów z brzegu.
  § 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia.
  MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
  UWAGA WPROWADZENIE § 16. ust. 2 - możliwe wyłącznie po nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim i po ponownym zredefiniowaniu pojęcia, co uznawane jest za statek w odniesieniu do rybołówstwa morskiego.
  UWAGA WPROWADZENIE § 17. - możliwe wyłącznie po nowelizacji art. 134 ust. 2 część III pkt b. ustawy o rybołówstwie morskim z dnia 19 grudnia 2014r.

Mapa

Jak było dziś na rybach?

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej