• konto usunięte

 

Okręg PZW Poznań
Okoń Lin Leszcz

Zalew Radzyny

Zbiornik retencyjny Radzyny jest jednym z najmłodszych tego typu akwenów w Wielkopolsce. Wybudowano go w latach 1998–2000 w dolinie rzeki Samy poniżej Kazimierza. Ukształtowanie terenu spowodowało, że tworzą go dwa zbiorniki przedzielone tamą. Większy z nich ma, przy naturalnym poziomie piętrzenia, nieco ponad 80 ha, mniejszy natomiast blisko 30 ha. Dogodny dojazd do łowiska prowadzi zarówno z Poznania (ok. 30 kilometrów), jak i Szamotuł (15 kilometrów).

Zbiornik Radzyny, jak każdy tego typu zbiornik, w pierwszym okresie był wspaniałym łowiskiem ryb drapieżnych, głównie okonia. Jednak ten etap już się kończy, głównie za sprawą ogromnej presji wędkarzy. Dziś złowienie półkilogramowego okonia należy do rzadkości. Jednak Radzyny nadal są bardzo atrakcyjne pod względem wędkarskim, do czego w dużym stopniu przyczyniają się intensywne zarybienia ze strony ZO PZW w Poznaniu. Zalew Radzyny jest ogólnie dostępnym łowiskiem PZW. Cieszy się uznaniem wśród miejscowych i przyjezdnych wędkarzy, organizowanych jest tutaj wiele zawodów spławikowych.

Dno zarówno jednego, jak i drugiego zbiornika jest nierówne. W wielu miejscach zdarzają się zaczepy w postaci zatopionych gałęzi, krzewów, korzeni drzew. Każdy ze zbiorników ma inny charakter. Większy z nich jest głębszy, ma od 1,5 do 4 m głębokości (tyle jest przy tamie), mały z kolei jest płytszy, od pół metra do 3. Wbrew pozorom te płycizny, które powstały na zalanych łąkach, są przyzwoitym łowiskiem wiosennych płoci, koniecznie jednak trzeba namierzyć stare koryto rzeki Samy.

Rybostan zalewu jest, z punktu widzenia wędkarza, niezmiernie ciekawy. Poza wspomnianym okoniem oraz niewielkim szczupakiem miejscowi wędkarze łowią głównie białą rybę, a zwłaszcza płocie. Jest ona tutaj, głównie na dużym zbiorniku, szczególnie wyrośnięta. Kilka lat temu regularnie łowiono nawet płocie, które ważyły 0,3–0,5 kg. W tej chwili brania dużych płoci są rzadsze, jednak kukurydza na haczyku lub kilka dużych białych robaków (te przynęty są tutaj najbardziej popularne) mogą jeszcze dzisiaj skusić ładną płoć.

Jest tu także ładny lin. Przeciętnie łowi się ryby ważące 0,8–1,2 kg, ale zdarzają się większe, nawet do 3 kg. Takie okazy to jednak rzadkość.
Wielką atrakcją zalewu jest karp, który występuje dość licznie. Często bierze wędkarzom łowiącym na zestawy gruntowe lub feederowe, jednak wyholowanie ryby ważącej powyżej 4 kg jest stosunkowo rzadkie, bo karp to trudny przeciwnik. Na większe okazy, a zdarzają się takie do 12–13 kg, skutecznie zapolować mogą jedynie dobrze wyposażeni karpiarze łowiący na kulki proteinowe. Warunkiem powodzenia jest umieszczenie przynęty bardzo daleko od brzegu, nawet 120 metrów. Trzeba także pamiętać, że na Radzynach nie wolno wywozić przynęt.

Większa populacja leszcza występuje w małym zbiorniku. Jest tutaj stosunkowo łatwy do złowienia, zdarzają się ryby do 1 kg. Jeśli jednak chcemy zapolować na większe okazy, takie do 3–4 kg, trzeba ustawić się na większym zbiorniku. Bardzo atrakcyjnym przyłowem będą wyrośnięte karasie, których jest w zalewie spore stado. Występuje zarówno karaś złocisty, jak i srebrzysty. Ten ostatni często osiąga masę ok. 1 kg. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że wśród gatunków, jakimi zarybiono Radzyny, znalazł się także jaź, który przez niedoświadczonych wędkarzy może być traktowany jak wyrośnięta płoć.

Miejscowi wędkarze przestrzegają, że jest to łowisko chimeryczne i wymagające cierpliwości. Choć ryb jest tutaj sporo, to jednak w pewnych okresach zdarza się, że bierze tylko drobnica. I jeszcze jedno – jeśli liczymy na dobre połowy, to musimy odpowiednio zanęcić. Jak dowiedziałem się w miejscowym sklepie wędkarskim, najbardziej popularne są grube zanęty na leszcza i płoć produkowane przez Trapera i Lorpio.


Ważne informacje

Obowiązuje bezwzględny zakaz wędkowania na zbiorniku Radzyny w okresie od 15 grudnia do 31 marca każdego roku. Ponadto do 30 kwietnia obowiązuje zakaz spinningowania, połowu na żywca i martwą rybkę. Obowiązuje także zakaz używania środków pływających do celów wędkarskich.


Zalew Radzyny opis łowiska:

Akwen: Zbiornik Radzyny »
GPS: N 52o 32' 17" E 16o 34' 36"
Położenie: Województwo: Wielkopolskie » Powiat: Szamotulski » Gmina: Szamotuły
Właściciel: Okręgi / Woda PZW: Okręg PZW Poznań » (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2023r »)
Regulamin połowu:REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB
1. WSTĘP
Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.
Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego / PZW / zarówno zrzeszonych w Związku, jak i nie zrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowiązywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. W wodach PZW dopuszcza się amatorski połów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
§ 1
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają członkowie PZW i osoby nie zrzeszone w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu stosownych składek.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że
młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowanie w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w
ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod nadzorem osoby uprawnionej do opieki.
6. Młodzież niezrzeszona w wieku do 14 lat ma prawo wędkować:
a) w ramach uprawnień i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna metodą spinningową lub muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
b) w ramach uprawnień stanowiska i dziennego limitu połowu ryb swojego opiekuna, mają prawo wędkować dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu lub koła. Każda osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
8. Posiadaczowi odznaki "Wzorowy Młody Wędkarz", który nie ukończył 14 lat, przysługują uprawnienia do wędkowania na równi z członkiem PZW, z zastrzeżeniem pkt.4.
9. Wędkarz ma prawo do swobodnego dostępu do wody, a także do przybijania i cumowania do brzegu sprzętu pływającego, jeśli lokalne przepisy wydane przez uprawniony organ nie stanowią inaczej.
10. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi jedną ze swoich wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszczania przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki.

3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
§ 2
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać : kartę wędkarską, legitymację PZW z potwierdzeniem uiszczenia należnych składek lub inne ważne zezwolenie uprawniające do wędkowania na danym łowisku.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w §§ 4, 5, 7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim.
8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.
9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek
wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce, datę i godzinę połowu.

4. ZASADY WĘDKOWANIA
§ 3
1. Wędka
Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a/ jednym haczykiem z przynętą, albo
b/ nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm albo
c/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.
d/ przy połowie ryb spod lodu: jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo
e/ sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm
2. Przynęty:
a/ Jako przynęty mogą być stosowane:
- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
- przynęty sztuczne.
b/ Zabrania się stosować jako przynęt / zanęt / :
- zwierząt i roślin chronionych,
- ikry rybiej,
- wykreśla się zapis "żywej ryby"
c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w trzy haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.
f/ Sztuczne muchy to grupa przynęt sztucznych wykonanych na haczyku z jednym lub dwoma ostrzami, w dowolnej kombinacji co najmniej dwóch materiałów.
3. Wędkowanie
3.1. W wodach użytkowanych przez PZW można wędkować z brzegu przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia / wymienionych w odrębnym informatorze PZW /, gdzie wolno wędkować tylko w porze dziennej, tj. od świtu do zmierzchu /1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.
3.2. Zabrania się łowić ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.
3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno :
a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,
b/ sprzedawać złowionych ryb,
c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
f/ łowić metodą "szarpaka",
g/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
h/ posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i/ łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej / od zmierzchu do świtu / w jeziorach i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września,
j/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb na stanowisko,
k/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
l/ wędkować z mostów,
m/ obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania.
3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godz.
3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie należy wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.


5. ŁOWIENIE RYB SPOKOJNEGO ŻERU
§ 4
1. Łowienie ryb spokojnego żeru dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.
3. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a/ łowiąc z brzegu - 10 m
b/ między łodziami - 25 m
c/ między łodzią a brzegiem - 50 m

6. ŁOWIENIE RYB DRAPIEŻNYCH
§ 5
1. Łowienie ryb drapieżnych, na przynęty naturalne, dozwolone jest równocześnie na dwie wędki.
2. Łowiąc ryby metodą spinningową lub trollingową wolno używać jednej wędki, uzbrojonej w jedną przynętę sztuczną.
3. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:
a/ łowiąc z brzegu - 30 m
b/ łowiąc z łodzi lub brodząc - 50 m

7. ŁOWIENIE RYB ŁOSOSIOWATYCH
§ 6
1. Łowienie ryb łososiowatych dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych wymienionych w informatorze wód krainy pstrąga i lipienia, z wyłączeniem pstrąga tęczowego.
a) w innych wodach nie objętych informatorem krainy wód pstrąga i lipienia, łowienie tych ryb dozwolone jest na przynęty dopuszczone przez uprawnionego do rybactwa
2. Przy łowieniu ryb łososiowatych metodą spinningową lub trollingową obowiązują te same zasady, jak przy łowieniu ryb drapieżnych.
3. Przy łowieniu metodą muchową obowiązkiem wędkarza jest przestrzeganie następujących zasad :
a/ przy łowieniu w wodach krainy ryb łososiowatych wolno posługiwać się tylko jedną wędką,
b/ wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć dwukrotnej długości używanego wędziska,
c/ nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce,
d/ nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu.
Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,
e/ w wodach krainy ryb łososiowatych , w których dopuszcza się łowienie na przynęty roślinne wolno obciążać wyłącznie zestaw z przynętą roślinną. Zabrania się dodatkowego uzbrajania takich zestawów sztuczną przynętą,
f/ złowione ryby łososiowate, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,
g/ przy łowieniu ryb łososiowatych w wodach udostępnionych tylko do łowienia na sztuczną muchę, zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów / np. spławik/.

9. OCHRONA RYB
§ 8
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb :
- boleń do 40 cm
- brzana karpacka do 20 cm
- brzanka do 20 cm
- brzana do 40 cm
- certa do 30 cm
- głowacica do 70 cm
- jaź do 25 cm
- jelec do 15 cm
- karp do 30 cm / nie dotyczy rzek/
- kleń do 25 cm
- lin do 25 cm
- lipień do 30 cm
- łosoś do 35 cm
- miętus:
a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do granicy z wodami morskimi do 30 cm
b) w pozostałych wodach do 25 cm
- pstrąg potokowy:
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach do 25 cm
b/ w pozostałych wodach do 30 cm
- rozpiór do 25 cm
- sandacz do 45 cm
- sapa do 25 cm
- sieja do 35 cm
- sielawa do 18 cm
- sum do 70 cm
- szczupak do 45 cm
- świnka do 25 cm
- troć do 35 cm
- troć jeziorowa do 50 cm
- węgorz do 40 cm
- wzdręga do 15 cm
3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb :
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca
- brzana karpacka - od 1 stycznia do 15 lipca
- certa :
a/ w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada,
b/ w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca
- głowacica od 1 marca do 31 maja
- lipień od 1 marca do 31 maja
- łosoś :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do
31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
- miętus z wyjątkiem rzeki Odry od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 grudnia do końca lutego
- pstrąg potokowy :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką
Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia,
b/ w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia
- sieja od 15 października do 31 grudnia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sapy od 1 kwietnia do 31 maja
- sum :
a/ w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1 marca do 31 maja
b/ w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- świnka od 1 stycznia do 15 maja
- troć :
a/ w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do
31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
b/ na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele
c/ w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.
5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb prawnie chronionych:
- alosa,
- babka czarna, babka szczupła, babka czarnoplamka
- babka mała,
- babka piaskowa,
- ciosa,
- dennik,
- głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy
- iglicznia,
- jesiotr zachodni,
- kiełb białopłetwy,
- kiełb Kesslera,
- koza,
- koza złotawa,
- kur rogacz,
- minogi - wszystkie gatunki
- parposz,
- piekielnica,
- piskorz,
- pocierniec,
- różanka,
- słonecznica
- strzeble - wszystkie gatunki,
- śliz,
- wężynka.
6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk :
7.1. W ciągu tygodnia / od poniedziałku do niedzieli / :
- głowacica 1 szt.
7.2. W ciągu doby / w godz. 0.00 - 24.00 /
- sum 1 szt.
- troć jeziorowa, troć i łosoś / łącznie / 2 szt.
- boleń, karp, lipień, pstrąg potokowy, amur biały, sandacz, szczupak, brzana /
łącznie / 3 szt.
- pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany / łącznie / 4 szt.
- sieja, węgorz, lin / łącznie / 4 szt.
- świnka, certa / łącznie / 5 szt.
- jaź, kleń / łącznie /10 szt.
Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.
9. Limity nie dotyczą krąpia, karasia srebrzystego i leszcza.
10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".
11. Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

10. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW
§ 9
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :
a/ funkcjonariuszy Policji,
b/ funkcjonariuszy Państwowej Straży Rybackiej,
c/ członków Społecznej Straży Rybackiej,
d/ członków Straży Ochrony Mienia PZW,
e/ członków Państwowej Straży Łowieckiej,
f/ członków Straży Leśnej,
g/ członków Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,
h/ uprawnionych do rybactwa w obwodzie rybackim.
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW.

11. INFORMACJE KOŃCOWE
§ 10
1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, a także obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1129, Dz. U. Nr 154 poz. 1803 /,
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo o ochronie środowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 627 / i 27 lipca 2001 r. / Dz. U. Nr 10 poz. 1085 /,
- Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym / Dz. U. Nr 66 poz. 750 z późniejszymi zmianami /,
- Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami /,
- Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach / Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późniejszymi zmianami /,
- Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody / Dz. U. Nr 114 poz. 492 z późniejszymi zmianami /,
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt / Dz. U. Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami /,
- Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt / Dz. U. Nr 130 poz. 1456 /,
- Rozporządzenia Ministra Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin / Dz. U. Nr 41 poz. 214 /,
- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie / Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 17 poz. 160)/.
2. Regulamin wchodzi w życie na mocy Uchwały Nr 37 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 29 marca 2003 r.

Ważne informacje

Obowiązuje bezwzględny zakaz wędkowania na zbiorniku Radzyny w okresie od 15 grudnia do 31 marca każdego roku. Ponadto do 30 kwietnia obowiązuje zakaz spinningowania, połowu na żywca i martwą rybkę. Obowiązuje także zakaz używania środków pływających do celów wędkarskich.

Noclegi w pobliżu: Szamotuły - meteor
Tagi łowiska: WIELKOPOLSKIE ZALEWY, ZALEWY Okręg PZW Poznań

 

3
Oceń
(2 głosów)

Zalew Radzyny mapa:

Jak było dziś na rybach?

Dodaj swoją relację- opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł

Zobacz podobne wpisy