Zaloguj się do konta

20 lat minęło - historia Koła PZW Krzeszowice

20 LAT MINĘŁO – HISTORIA KOŁA PZW KRZESZOWICE
Przedmowa
W 2010 roku obchodziliśmy jubileusz 60 – lecia Polskiego Związku Wędkarskiego, a w tym roku 19 marca obchodzić będziemy 20. rocznicę powstania Koła Wędkarskiego w Krzeszowicach.
Jubileusze zawsze skłaniają do wspomnień i podsumowania dorobku. Miniony okres to także spory kawałek mojej przygody z wędkarstwem. Swoją przygodę z wędką rozpocząłem w 1987 roku ale z Kołem w Krzeszowicach jestem związany dopiero od kilku lat. Trudno się zatem dziwić, że napisanie chociaż krótkiej historii naszego Koła wymagało „trochę zachodu”, tym bardziej, że Kronika Koła prowadzona przez wiele lat przez panią Marię Kulka zaginęła. To, że ta krótka historia naszego Koła powstała, jest wynikiem dużej pomocy, jakiej udzielili mi byli i obecni członkowie Koła za co składam Im serdeczne podziękowania. Z niektórymi udało mi się porozmawiać osobiście, inni udostępnili mi swoje pamiątki w postaci zdjęć i dyplomów. Są to koledzy: Andrzej Kulka, Andrzej Potoczek, Grzegorz Godyń, Jan Palimąka, Adam Gaj i Marek Zając.
Zdaję sobie sprawę, że przedstawione tutaj fakty mogą być niekompletne. Dlatego z góry przepraszam osoby, które w jakikolwiek sposób zasłużyły się dla naszego Koła a nie zostały wymienione w tym artykule. Napisanie kolejnych kart historii jest sprawą otwartą, dlatego nadal aktualna jest moja prośba zamieszczona na stronie internetowej wedkuje.pl o udostępnienie materiałów dotyczących działalności Koła PZW Krzeszowice w ostatnim dwudziestoleciu.
20 lat minęło…
Do chwili powstania Koła PZW w Krzeszowicach, wędkarze z terenu naszej Gminy należeli do kół wędkarskich m. in. w Krakowie, Chrzanowie i Trzebini. Grupa zapaleńców tego pięknego hobby z terenu Gminy Krzeszowice licząca kilkadziesiąt osób postanowiła się zorganizować i utworzyć własne koło. Dwie pierwsze próby założenia Koła zakończyły się fiaskiem. Zgodnie z przysłowiem „do trzech razy sztuka”, postanowiono działać dalej. W 1991 roku, grupa inicjatywna w składzie: Gaj Adam, Księżyc Zbigniew, śp. Olech Jan, Rezner Stanisław, mgr Swaczyna Franciszek, Zając Marek i mgr Leszek Zdziobek reprezentująca środowisko krzeszowickich wędkarzy, złożyła w Zarządzie Okręgu PZW w Krakowie stosowne dokumenty i uzyskała zgodę na warunkowe założenie koła na obszarze działalności Gminy Krzeszowice.
Pierwszym Prezesem Koła został wybrany mgr Franciszek Swaczyna, sekretarzem kol. Andrzej Kulka, skarbnikiem śp. Jan Olech a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej kol. Wojciech Orczykowski.
Priorytetowym zadaniem pierwszego Zarządu było stworzenie siedziby Koła. Dzięki uprzejmości Terenowego Biura Organizacyjnego Socjaldemokracji RP i posłów na Sejm SLD : prof. Aleksandra Krawczuka, mgr Anny Firek i mgr Kazimierza Chrzanowskiego, Zarząd Koła korzystał z pomieszczeń biurowych w/w Posłów przy ul. Wyki i przy pl. Kulczyckiego.
Kolejną siedzibą Koła, dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej było pomieszczenie w przyziemiu bloku przy ul. Targowej. W latach 2009 – 2010, dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Styrylskiego, korzystaliśmy nieodpłatnie z pomieszczenia w restauracji „Zacisze” przy ul. Szarych Szeregów.
Od stycznia 2011 roku siedziba Koła znajduje się w Klubie Sportowym „Świt” Krzeszowice przy ul. Plac Kulczyckiego 2.
Ironią losu jest sytuacja, że pomimo wielokrotnych starań, najliczniejsza organizacja społeczna w Gminie Krzeszowice nie może doczekać się stałej siedziby.
W 1993 roku nowy Prezesem Koła został wybrany wielki pasjonat wędkarstwa, znakomity organizator i społecznik kol. Andrzej Kulka, który pełnił tą funkcję nieprzerwanie przez kolejnych 12 lat(!). Sekretarzem Koła przez ten okres była małżonka kol. Andrzeja pani Maria Kulka. Pierwsze lata sprawowania funkcji Prezesa przez kol. Andrzej kulkę, to okres dużej aktywności członków Koła w pracach społecznych. M.in. w 1993 roku należna kwota czynszu za dzierżawę stawu „Wrońskiego” została odpracowana przez członków Koła, którzy wykonali pracę na rzecz Lasów Państwowych. W następnym roku, w porozumieniu z Urzędem Gminy, członkowie Koła wyczyścili koryto rzeki Krzeszówki na terenie parku w Krzeszowicach oraz wykonali prace porządkowe w budynku Urzędu Gminy. Za pozyskane w ten sposób fundusze zarybiono staw „Wroński” w Tenczynku.
Nowy Zarząd od początku postawił sobie za cel popularyzację wędkarstwa nie tylko wśród czynnych już wędkarzy ale szczególnie wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszowice. W 1995 roku powstała szkółka wędkarska dla dzieci i młodzieży, która działała do roku 2006. Opiekunami młodych adeptów wędkarstwa w tym czasie byli: kol. Maciej Podoba, kol. Marian Zając oraz kol. Jan Palimąka.
W 1993 roku, na podstawie umowy użyczenia z Urzędem Gminy Krzeszowice, Koło zostało gospodarzem stawu „Wrońskiego” w Tenczynku, a w 1998 roku na takiej samej zasadzie, gospodarzem stawu w Miękini. Stawy te zaczęto systematycznie zarybiać różnymi gatunkami ryb. Zarybiano głównie karpiem ale także amurem, linem, leszczem, karasiem, szczupakiem i węgorzem. Na stawach zaczęto organizować zawody nie tylko dla członków Koła. Od 1997 roku Koło organizuje pod patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice zawody „O Złotą Rybkę” dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wielokrotnie organizowane były zawody z Okazji Dnia Dziecka. W ubiegłym roku byliśmy również organizatorami zawodów pod patronatem sołtysa Tenczynka pana Ryszarda Rysia dla dzieci ze szkół Gminy Krzeszowice.
Druga połowa lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku to okres intensywnych startów naszych kolegów, zarówno seniorów jak i juniorów w zawodach organizowanych przez Zarząd Okręgu w Krakowie oraz Koła PZW w Alwerni, Skawinie, Słomnikach, Spytkowicach, Trzebini oraz Koło „Zwierzyniec” w Krakowie.
Szczególną popularnością cieszyły się Zawody o „Puchar Karasia” organizowane na Kanale Ciepłej Wody w Nowej Hucie , cykliczne zawody o „Memoriał Kazimierza Surmy”. W zawodach tych członkowie naszego koła odnieśli wiele spektakularnych sukcesów. Najlepszymi zawodnikami reprezentującymi Koło Krzeszowice w tym okresie byli kol.: Gaj Adam, Gleń Ryszard, Gregorczyk Adam, Księżyc Zbigniew, Palimąka Jan, Zając Marek wśród seniorów oraz Palimąka Łukasz, Potoczek Bartek, Sapieja Arkadiusz, Ślusarczyk Łukasz wśród kadetów.
Czwarte miejsce w Mistrzostwach Okręgu w 1999 roku wśród seniorów kol. Adama Gaja i takie same miejsce wśród juniorów kol. Łukasza Ślusarczyka oraz drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Okręgowych Zawodów Spławikowych Grand Prix – 2002 w kategorii Kadetów kol. Palimąki Łukasza to największe osiągnięcia sportowe w historii Koła.
Duże sukcesy zanotowali członkowie Terenowej Grupy SSR naszego Koła w Zawodach Okręgowych SSR. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych, cztery lata z rzędu zajmowali drugie miejsce drużynowo wśród wielu startujących drużyn.
18 lutego 2001 roku Koło uroczyście obchodziło jubileusz 10 – lecia swej działalności. W uroczystościach tych uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zarządu Okręgu w Krakowie – dyrektor Z.O. Jacek Łabuś i Janusz Radwan a także Burmistrz Gminy Krzeszowice Wiesław Jagiełło. Ważnym punktem spotkania był wybór nowych władz Koła. Prezesem na kolejną kadencję został wybrany kol. Andrzej Kulka, a w skład Zarządu weszli kol.: Leszek Zdziobek, Maria Kulka, Marek Zając, Marian Zając, Krzysztof Motak, Jan Palimąka i Andrzej Potoczek. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani kol.: Stanisław Bazarnik, Ryszard Gleń i Krzysztof Lis. Wszyscy uczestnicy spotkania w tym sponsorzy otrzymali odznaki 10-lecia Koła, a kol. Leszek Zdziobek otrzymał Srebrną Odznakę PZW przyznaną przez Z.O. w Krakowie.
Kolejnym Prezesem krzeszowickiego Koła w latach 2005 – 2009 był kol. Andrzej Potoczek, a od dwóch lat funkcję tą sprawuje mgr Leszek Zdziobek.
Trochę statystyki
W ciągu 20 lat działalności, sekretarzami Koła byli:
1991 – 1993 kol. Andrzej Kulka
1993 – 2005 kol. Maria Kulka
2005 – 2009 kol. Bartek Potoczek
od 2009 roku kol. Grzegorz Godyń
Funkcję skarbnika Koła pełnili kolejno:
śp. Jan Olech, pani Wanda Gaj, a od 6 lat pani Anna Tekieli.
Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej byli kolejno:
kol. Wojciech Orczykowski
kol. Stanisław Bazarnik
kol. Włodzimierz Jastrzębski
kol. Mirosław Gąsior
kol. Wacław Szklarczyk
od 2009 roku kol. Stanisław Wójcik
Były Prezes naszego Koła mgr Franciszek Swaczyna pełnił również funkcję członka Zarządu Okręgu PZW w Krakowie. Obecny Prezes Koła, mgr Leszek Zdziobek od 6 lat jest członkiem Zarządu Okręgu PZW w Krakowie. W poprzedniej kadencji był członkiem Prezydium, a od 2 lat jest sekretarzem Z.O. w Krakowie i członkiem Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego PZW w Warszawie.
Za długoletnią pracę społeczną na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego - Złotą Odznaką PZW odznaczeni zostali:
kol. Swaczyna Franciszek – pierwszy Prezes Koła
kol. Zdziobek Leszek – obecny Prezes Koła
Srebrnymi Odznakami PZW (w kolejności alfabetycznej) zostali odznaczeni następujący członkowie krzeszowickiego Koła PZW:
kol. Bazarnik Stanisław
kol. Gaj Adam
kol. Księżyc Zbigniew
kol. Kulka Andrzej
kol. Motak Krzysztof
kol. Potoczek Andrzej
kol. Potoczek Bartłomiej
kol. Rezner Stanisław
kol. Zając Marek
kol. Zając Marian
Organizacja zawodów nie była by w pełni udana bez pomocy sponsorów. Na przestrzeni 20 lat w pomoc organizacyjną zaangażowali się m.in. następujący sponsorzy:
mgr Bartl Czesław
mgr inż. Jagiełło Wiesław
Jamiński Antoni
Kłeczek Grzegorz
Kurdziel Włodzimierz
śp. Piwowoński Józef
Podoba Maciej
Zając Marek
Bank Ochrony Środowiska
Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
OSP w Miękini
OSP w Tenczynku
Radio „Plus”
Gazeta Wyborcza
Należy również wspomnieć osoby, które udzielały nam daleko idącej pomocy w okresach trudnych dla naszego Koła. Dotyczy to szczególnie okresu, gdy w 2009 roku na stawie „Wrońskim” w Tenczynku nastąpił niekontrolowany wyciek wody, czy okresy „przyduchy” na stawie w Miękini. Były to osoby:
dr Czesław Kotowski – Prezes Kopalni Wapienia „Czatkowice”
Stanisław Lasoń – Naczelnik OSP w Miękini
Ryszard Ryś – sołtys Tenczynka
Ewa Solak – redaktor tygodnika „ Przełom”
Telewizja Kraków – program „Podglądacze”
Duże słowa uznania należą się panu Zbigniewowi Styrylskiemu za bezpłatne udostępnienie pomieszczenia w swojej restauracji na siedzibę naszego Koła w latach 2009 – 2010.
Dzień dzisiejszy Koła
Koło PZW Krzeszowice liczy obecnie ok. 170 członków. Co roku organizuje liczne zawody dla swoich członków oraz dla dzieci i młodzieży. Od 2009 do terminarza zawodów wprowadzono po raz pierwszy w historii Koła Zawody Nocne oraz klasyfikację Grand-Prix na najlepszego wędkarza roku. Co roku najlepsi wędkarze tej klasyfikacji nagradzani są pucharami. Największe sukcesy w tych zawodach w ostatnich latach odnoszą: kol. Grzegorz Godyń, Dawid Nowak, Bartek Potoczek, Jan Palimąka, Sławek Radzik, Wacław Szklarczyk i Staszek Wójcik. Od maja 2009 roku Koło ma swoją stronę internetową na portalu wedkuje.pl. Redaktorem strony jest kol. Stanisław Wójcik. W 2010 roku reaktywowano Terenową Grupę SSR, której komendantem jest kol. Grzegorz Godyń. W ubiegłym roku, wspólnie z Kołem „Kolejarz” kilkakrotnie zorganizowano egzaminy na kartę wędkarską. W egzaminach uczestniczyło ponad 70 nowych adeptów wędkarstwa nie tylko z terenu naszej Gminy. Od 8 lutego 2011 roku nasze Koło ma już swoją Komisję Egzaminacyjną. W pierwszym egzaminie w tym roku uczestniczyło 18 przyszłych wędkarzy. Koło jest nadal gospodarzem na stawach w Tenczynku i Miękini. Atrakcyjnie położone, systematycznie zarybiane stanowią dużą atrakcję dla członków naszego Koła. W ubiegłym roku z łowisk tych korzystało ponad 50 wędkarzy.
Członkowie krzeszowickiego Koła PZW kilkakrotnie w ciągu sezonu wędkarskiego przeprowadzają prace porządkowe wokół w/w stawów. Zgodnie z umową i po uzgodnieniu z Urzędem Gminy wykonywane są prace mające na celu wycięcie uschniętego starodrzewu i krzewów na pobrzeżach stawu, regularnie koszone są brzegi stawów, usuwane śmieci. Członkowie naszego Koła wykonali społecznie kilka ławek i ustawili je na brzegach obu stawów, zawiesili tablice informacyjne oraz postawili kilkutonowy głaz kamienny na brzegu stawu w Miękini, służący jako stół nie tylko przy okazji imprez wędkarskich ale także wielu amatorom grillowania i pikników pod gołym niebem.
Po kilkuletniej nieobecności do naszego Koła powrócił jeden z jego założycieli, znakomity zawodnik, kol. Marek Zając, a kol. Stanisław Rezner, też jeden z założycieli Koła również zapowiedział swój powrót do Koła.
Kończąc, wyrażam nadzieję, że na ćwierćwiecze Koła uda mi się zgromadzić bardziej obszerny materiał obrazujący działalność Koła PZW w Krzeszowicach a Zarząd Koła wyda go w formie broszury lub książki.
Integralną częścią tego artykułu są materiały w formie zdjęć zamieszczone w Galerii Koła.
Tytuły tych Galerii:
1. 20 lat Koła - z albumu Marii i Andrzeja Kulka – zdjęcia
2. 20 lat Koła - z albumu Marka Zająca – zdjęcia
3. 20 lat Koła – z albumu Marka Zająca - dyplomy
3. 20 lat Koła - z albumu Jana Palimąki – dyplomy
4. 20 lat Koła - z albumu Łukasza Palimąki – dyplomy
5. 20 lat Koła - z albumu Adama Gaja – dyplomy
6. 20 lat Koła - pisali o Nas – wycinki z gazet.
Zapraszam!
WODOM CZEŚĆ!

Stanisław Wójcik
www.baldhead.wedkuje.pl

Opinie (5)

adler

Tak 20 lat to już trochę historii . 

Gratulacje i słowa podziękowania się należą WSZYSTKIM Waszym kolegom i koleżankom 

zaangażowanym w życie codzienne Waszego Koła , miło jest także za szczególną pamięć o Tych co odeszli do stwórcy . Właśnie tacy ludzie , działacze pokazują nam jak mamy czynić , działać by nie zmarnować dorobku pokoleń . Oby młodzież podchwyciła to rozpoczęte dzieło i rozwijała je dla następnych pokoleń wędkarzy .

Wspaniałe jest to że są jeszcze osoby chętne do społecznych działań i wyzwań . 

Pozdrawiam , adler .

[2011-03-17 12:46]

karoltsu1

Piękny Jubileusz. [2011-03-17 18:41]

avallone78

Artykuł konkret:)Pozdrawiam z Paryża :) [2011-03-18 20:15]

bluehornet

Wielkie słowa podziękowania i niskie ukłony dla mojego przyjaciela , a jednocześnie godnego i szlachetnego rywala na zawodach Kolegi Redaktora Baldheada za opracowanie monografii Koła i stworzenie galerii ,w którą to pracę należało włożyć naprawdę ogrom pracy , wysiłku i zachodu . Jeszcze raz serdeczne dzięki i wyraz ogoooomnego szacunku ze strony mojej skromnej osoby !!! Sekretarz Kola PZW Krzeszowice Grzegorz Godyń alis bluehornet - dla Szanownych Koleżanek i Kolegów z Kola po prostu Grzybek !!! Stachu - jeszcze raz wieeeelkie poważanie !!! [2011-03-19 22:35]

adamsg

Witam.

Fajny tekst i pewnie świetna impreza. Żałuję, że nie mogłem na niej być...

[2011-03-24 13:17]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej