Zaloguj się do konta

Budowa pomostów wędkarskich - dokumenty

Budowa pomostów wędkarskich -  (Pobrane  z PZW Okręgu Toruń)
 
Budowę i funkcjonowanie pomostów regulują przepisy ustaw Prawo wodne (Ustawa z 18 lipca 2001 r.) i Prawo budowlane (Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.).
Pomost w rozumieniu przepisów ustawy prawo wodne jest urządzeniem wodnym, które służy do korzystania z zasobów wodnych (art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. h - ustawa Prawo wodne
z dnia 18.07.2001 r. – tekst jednolity - Dz. U. 2012 poz. 145 z póz. zm.).
Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji (art. 9 ust. 2).
Stosownie do obowiązujących przepisów ustawy prawo wodne, na wykonanie urządzenia wodnego, w tym na wykonanie pomostu wymagane jest pozwolenie wodnoprawne (art. 122 ust. 1 pkt. 3), które jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.
Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budowy pomostu jest starosta, wykonujący to zadanie z zakresu administracji rządowej (art. 140 ust. 1).
Zgodnie z art. 131 (ust. 1 i 2 pkt. 1-3 i ust. 4) pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego może być wydane na podstawie projektu tego urządzenia, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o którym mowa w art. 132.
Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej, także na elektronicznym nośniku danych. Zawierać musi opis urządzenia wodnego - pomostu, w tym jego położenie określone za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące pomost, takie jak długość, szerokość oraz wysokość liczona od korony pomostu do dna akwenu (art. 132 i 128) i warunki jego wykonania.
Do wniosku i operatu należy też załączyć uzgodnienia warunków budowy pomostu, takie jak zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane lub opinię właściciela gruntu, na którym zostanie wybudowany pomost (dno jeziora i zbiornika wodnego). Jest to zazwyczaj marszałek województwa, który w imieniu Skarbu Państwa wykonuje prawa właścicielskie
w stosunku do wód publicznych i tym samym gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników wodnych. Dodatkowa opinia powinna pochodzić też od rybackiego użytkownika danej wody, np. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, instytucji, spółki lub osoby fizycznej dzierżawiącej prawo rybackiego korzystania z wód (tzw. rybackiego użytkownika wód).
Jeżeli budowa pomostu wymagać będzie konieczności usunięcia lub wycięcia roślinności porastającej brzeg i dno jeziora lub innego zbiornika wodnego, oprócz pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu niezbędne będzie także uzyskanie pozwolenia na wycinkę lub usunięcia roślinności.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wskazuje, że pozwolenia na budowę
nie wymaga budowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji (art. 29 ust. 1 pkt. 16).
W przypadku budowy takiego pomostu należy dokonać zgłoszenia do właściwego terytorialnie starosty zamiaru wykonania pomostu przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (art. 30 ust. 1 pkt. 1). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt. 2) oraz w zależności od potrzeb odpowiedni szkic lub rysunek, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Do wykonania pomostu można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy pomostu.
Natomiast w przypadku budowy pomostów o długości całkowitej przekraczającej 25 m
i wysokości ponad 2,5 m, oprócz pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Obecnie obowiązujące przepisy Prawa wodnego pozwalają także na legalizację pomostów wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Właściciel takiego pomostu może wystąpić z wnioskiem do starosty o jego legalizację, dołączając dokumenty takie jak
w przypadku budowy pomostu (art. 131 ust. 2).
Starosta może wydać decyzję o legalizacji pomostu, jeżeli jego lokalizacja nie narusza przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63. Ustali także w drodze decyzji wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącej 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego (art. 64a ust 1 i 2).
Opłaty skarbowa za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi ok. 217 zł (ustala właściwe miejscowo starostwo). Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.
http://www.pzw.torun.pl/wp-content/uploads/2014/04/Budowa-pomost%C3%B3w-w%C4%99dkarskich-przepisy.docx
 
http://www.pzw.torun.pl/wp-content/uploads/2014/05/OPERAT-WODNOPRAWNY-na-budow%C4%99-pomostu-wz%C3%B3r.docx
 

Opinie (4)

stiven 48

Dokument pobrany z PZW Okręgu Toruń. [2017-03-19 10:42]

troc

Gdybym chciał zbudować pomost i miał stosować się do tych wszystkich paragrafów, punktów, pozwoleń, zgód itp. to podejrzewam, że szybko by mi przeszło- tym bardziej że byłby to pomost- znając życie- ogólnodostępny... [2017-03-20 19:55]

jendreczek

Dlatego lepiej jest zbudować pomost pływający na beczkach o długości do 6 m i rejestrować jako łódkę. Kończymy właśnie z kolegą taki wynalazek o wymiarach 2.3 na 4.60 i powiem że cena jest zbliżona do ceny średniej łódeczki około 1500 zł a mobilność i wygoda wędkowania dużo większa. [2017-03-21 08:03]

piotr48

Mam pytanie do Pana Stefana , czy pomost wędkarski powinien posiadać tabliczkę informacyjną z podanym numerem rejestracyjnym i danymi właściciela ? Pozdrawiam [2017-03-27 14:59]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Warto wiedzieć

Przy każdej możliwej okazji zachęcam wędkujących do zapoznawania…