Informacja z Walnego Zebrania Koła PZW Busko-Zdrój - 11.01.2015r


1. Zagajenie i otwarcie obrad.

Otwarcia obrad dokonał kol. Kocięba Andrzej, który przywitał wszystkich uczestników m.in. Artura Koniecznego – przedstawiciela Okręgu  oraz Tomasza Mierzwę v-ce Burmistrza MiG Busko jak również wszystkich uczestników zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.

Na przewodniczącego zebrania wybrano kol. Cezarego Syrkiewicza a Sekretarzem został  kol. Adam Szczukiewicz.

3. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania członków Koła.

Stwierdzenie prawomocności obrad stwierdzono w drugim terminie.

4. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła.

Uczczono minutą ciszy kolegów wędkarzy, którzy w roku 2014 „odeszli od nas”.

5. Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęto jednogłośnie porządek obrad.

6. Przyjęcie protokołu z ostatniego W.Z.

Przyjęto jednogłośnie ostatni protokół Walnego Zebrania.

7. Wybór Komisji.

Komisja  Uchwał i  Wniosków: kol.Kuza Jacek, Wójcikiewicz Robert, Mastaliński

Komisja Skrutacyjna: kol. Nasiennik Jerzy, Binio Grzegorz, Galka Stanisław

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła

Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2014 odczytał kol. Andrzej Kucięba. W sprawozdaniu znalazły się informacje o: zawodach, zebraniach Zarządu /12 posiedzeń/, zmianach osobowych w Zarządzie Koła, sprawozdanie sekcji Szaniec oraz Stopnica, sprawa dotycząca kąpieliska Radzanów, działalności gospodarczej, sprawa stawu „Młyńskiego”, sprawozdanie Społecznej Straży Rybackiej.  Kolega Robert Wójcikiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności sportowej Koła, natomiast kol. Jacek Kuza z działalności sekcji rzutowej.  Sprawozdanie finansowe przedstawił kol. Syrkiewicz Cezary.


9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Edmund Borończyk przedstawił protokoły Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w Kole. Przewodniczący przedstawił analizę z połowu ryb na zbiorniku Radzanów.

10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego odczytał kol. Wiesław Kostyra.

11. Wystąpienie zaproszonych gości.

W Walnym Zebraniu Koła uczestniczyli: v-ce Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Tomasz Mierzwa oraz przedstawiciel Okręgu   v-ce Prezes ds. młodzieży Artur Konieczny. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania uczestników zebrania.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami i zatwierdzenie kooptacji do Zarządu.

Nie prowadzono dyskusji nad sprawozdaniami przedstawionymi przez poszczególne komisje.

13. Ogłoszenie wyników konkursu „Grand Prix” za rok 2013.

Ogłoszenia wyników Grand Prix za rok 2014 dokonał kol. Cezary Syrkiewicz

1 miejsce Wójcikiewicz Robert

2 miejsce Połoński Marcin

3 miejsce Kuza Jacek

Puchar i dyplomy wręczył Prezes Koła Andrzej Kucięba. Wszystkim gratulujemy.

14. Wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów.

Odznaczeń w imieniu Prezesa Okręgu dokonał -ce Prezes ds. młodzieży Artur Konieczny.

Medal otrzymał Prezes Koła Andrzej Kucięba.

15. Informacje organizacyjne na temat wysokości składek na bieżący rok.

Informacje na temat składek na rok 2015 odczytał kol. Cezary Syrkiewicz.

16. Przedstawienie do zatwierdzenia planu pracy koła i preliminarza budżetowego na najbliższy rok.  

" tahoma",sans-serif;color:#333333"="">Preliminarz i plan pracy koła został przedstawiony przez kol. Cezarego Syrkiewicza  a następnie zatwierdzony przez uczestników większą ilością głosów.

17. Wolne wnioski.

Przedstawiono następujące wolne wnioski:

- ustaleni terminu połowu na zbiorniku Radzanów od 1 kwietnia – zatwierdzono większością głosów

- ustalenie limitu połowu na zbiorniku Radzanów do 30szt w sezonie – nie zatwierdzono większością głosów

- ustalenie wymiarów na zbiorniku Radzanów szczupaka oraz sandacza 55-80cm – zatwierdzono większą ilością głosów

- wniosek, że w trakcie kadencji Zarządu nie będą wprowadzane zmiany w Regulaminie Radzanowie /możliwość tylko na Nadzwyczajnym Zebraniu/  - zatwierdzono większą ilością głosów

18. Zamknięcie posiedzenia.  

" tahoma",sans-serif;color:#333333"="">Przewodniczący Zebrania zamknął posiedzenie.

 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Informacja z Walnego Zebrania Koła PZW Busko-Zdrój - 11.01.2015r - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł