IV Konkurs pod hasłem „Moja przygoda z wędką”


Regulamin IV Konkursu
Plastyczno-Fotograficzno-Literackiegodla dzieci i  młodzieżypod hasłem  Moja przygoda z wędką I. Przepisy ogólne 1.
Organizatorem konkursu jest Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego Nr 33 w Sokołowie Młp., przy współpracy Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.2.
Celem konkursu jest:- propagowanie
wędkarstwa w środowisku
dzieci i młodzieży
szkolnej,- rozwijanie
miłości do otaczającego
nas świata,- kształtowanie
wzajemnych, prawidłowych stosunków
człowieka i przyrody,- promowanie
bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku na
łonie natury.3.
Zdjęcia, prace plastyczne i literackie powinny
zawierać tematykę związaną
z wędkarstwem, wyrażającą
pasję, emocje oraz osobiste
spojrzenie na hobby,
jakim jest wędkarstwo.4.
Konkurs jest adresowany do dzieci
i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i gimnazja) z terenu gminy
i miasta Sokołów Małopolski. II. Przepisy dotyczące prac 1.
Prace nie mogą być
nagrodzone w innych
konkursach.2. Prace należy dostarczyć do MGOKSiR w
Sokołowie, ul. Lubelska 5.3.
Uczestnik konkursu może nadesłać po jednej pracy z każdej kategorii.4.
Każda praca powinna być
opatrzona w pełne dane osobowe
uczestnika konkursu (w tym telefon kontaktowy lub e-mail) oraz tytuł.
Zdjęcia w rozdzielczości co najmniej 300 dpi z podaniem roku i miejsca
wykonania prosimy dostarczyć wydrukowane (format A-4) i na płycie CD. Format
i technika prac plastycznych – dowolne. Forma prac literackich:
opowiadanie, opis, list, kartka z pamiętnika. Prace literackie powinny być
napisane na komputerze, maksymalnie 2 strony formatu A-4 (czcionka Times New
Roman, 12 pkt., interlinia 1,5).5.
Organizator nie zwraca
prac biorących udział w
konkursie, prac zdyskwalifikowanych,
jak również z niego
wyłączonych.   III.
Terminarz    1. Termin
nadsyłania prac mija
1 czerwca 2016 roku.   2. Prace
nadesłane po terminie
nie będą brane pod
uwagę.   3. Prace
oceniać będzie Komisja Konkursowa
złożona z przedstawicieli   Koła PZW Nr 33 w
Sokołowie Młp. oraz pracowników MGOKSiR.   4. Zwycięzcy
konkursu zostaną powiadomieni
o terminie wręczenia  
nagród i wystawie pokonkursowej telefonicznie
lub drogą e-mailową.   5. Wyniki
konkursu zostaną zamieszczone
na stronach internetowych  
Koła Wędkarskiego oraz MGOKSiR.    IV.
Nagrody    1. Organizator
przewiduje nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego lubfont-style:normal">   sportowego.    V.
Wykorzystanie

prac    1. Organizator
zastrzega sobie prawo do prezentowania
nadesłanych na   konkurs
prac (oznaczonych imieniem i
nazwiskiem autora) na   okolicznościowych
wystawach, w materiałach
promujących  
Polski Związek Wędkarski, w wydawnictwach pokonkursowych
oraz   na stronach
internetowych.   2. Nadesłanie
prac na konkurs jest
równoznaczne z oświadczeniem   o
posiadaniu praw autorskich.    VI. Postanowienia końcowe    1.
W sprawach niewymienionych w
niniejszym Regulaminie
zastosowanie   mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.  Regulamin konkursu dostępny na
stronach: www.sokolowmlp.wedkuje.plhttp://www.pzw.org.pl/1605/wiadomosci/lista/60/aktualnoscioraz www.mgoksir-sokolow.pl

 


4
Oceń
(4 głosów)

 

IV Konkurs pod hasłem „Moja przygoda z wędką” - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł