IX Puchar Wisły Wyszogród 2016 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

/ 1 komentarzy / 2 zdjęć


UWAGA: Są jeszcze wolne miejsca, więc zmieniamy termin zapisów do dn. 30.06.2016r.

IX Puchar Wisły Wyszogród 2016 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe

Wszystkich miłośników sportowej rywalizacji zapraszamy do Wyszogrodu na IX Puchar Wisły 2016!!!

Termin zawodów: 3 lipca 2016r.

Miejsce zbiórki: Bulwar nad Wisłą w Wyszogrodzie godz. 4:30.

Opłata startowa: 100 zł.

Zgłoszenia pisemne do zawodów (tylko na załączonym formularzu) oraz skan potwierdzenia opłaty startowej, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sum54@o2.pl do dnia 30 czerwca 2016r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, podając wszystkie wymagane dane.

Opłatę wpisową należy dokonać na konto:

Vistula Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wyszogrodzie
Okręg Mazowiecki PZW Koło Nr 54 SUM Wyszogród
Nr Konta : 92 9011 0005 0000 0677 2000 0010
(podając w opisie przelewu: Opłata wpisowa, imię i nazwisko)

Zawodnik w ramach opłaty startowej ma zagwarantowane:

- ubezpieczenie na zawody,
- zimne napoje na zawody,
- posiłek po zakończeniu zawodów,
- upominek z IX Pucharu Wisły,
- zawodnicy z innych Okręgów, którzy nie posiadają opłaty na wody Okręgu Mazowieckiego będą mieli zapłaconą składkę jednodniową na te wody.

Wszystkie informacje na temat zawodów (regulamin, wykaz kategorii, itp.) będą na bieżąco uaktualniane na stronie www.sum54.wedkuje.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/pages/Sum54/489860257723494

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 608 291 748 lub 692 863 468 (W dni robocze prosimy dzwonić po godz. 17-tej).

Liczba miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY!


Szczegóły zawodów:

Zawody odbędą się w jednej 7 -mio godzinnej turze na "żywej rybie", z brzegu na rzece Wiśle (Chmielewo, Wyszogród, Drwały, Rakowo).

W zawodach mogą uczestniczyć tylko Członkowie PZW, którzy ukończyli 18 lat.

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktacją Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za złowione ryby.

Do punktacji będą zaliczane wyłącznie ryby następujących gatunków: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

Wszystkie ryby będą mierzone z dokładnością do 1mm.

Zawodnicy zobowiązani są do posiadania siatek wędkarskich oraz przymiarów.


Przebieg zawodów – 3 lipca 2016r:

1. 4.30 – 5.30 – Potwierdzenie przybycia zawodników w sekretariacie zawodów, odbiór kart startowych.
2. 5.30 – 5.45 – Oficjalne Otwarcie Zawodów przez przedstawiciela Organizatorów
3. 5.45 – 6.00 – Odczytanie regulaminu zawodów
4. 6.00 – 6.30 – Dojście do łowiska
5. 6.30– 13.30 – Rozpoczęcie łowienia (jedna siedmiogodzinna tura)
6. 13.30 – 14.00 – Zdanie kart startowych sędziom, zejście zawodników z łowiska.
7. 14.00 – 14.30 – Praca Komisji Sędziowskiej, posiłek.
8. 14.30 - 14.45 - Ogłoszenie wyników zawodów na tablicy.
9. 14.45 – 15.30 – Rozdanie nagród i pamiątek.


Nagrody:

1. W kategorii Ogólnej Zawodów nagrodzonych zostanie pierwszych sześciu zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów za złowione ryby. Zawodnicy otrzymają puchary, dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe.

2. W kategorii Najdłuższa Gatunkowo Ryba Zawodów zostaną nagrodzeni zawodnicy, którzy złowią najdłuższe ryby spośród wszystkich gatunków punktowanych w zawodach tj.:

1. Najdłuższy Sum Zawodów
2. Najdłuższy Szczupak Zawodów
3. Najdłuższy Sandacz Zawodów
4. Najdłuższy Boleń Zawodów
5. Najdłuższa Brzana Zawodów
6. Najdłuższy Jaź Zawodów
7. Najdłuższy Kleń Zawodów
8. Najdłuższy Okoń Zawodów

Każdy z zawodników, który złowi najdłuższą gatunkowo rybę otrzyma dyplom, statuetkę oraz wartościową nagrodę rzeczową.


Punktacja i regulamin:

1. IX Puchar Wisły 2016 są otwartymi spinningowymi zawodami towarzyskimi. Są to zawody z brzegu, na żywej rybie.

2. Miejscem zawodów jest wyłącznie rzeka Wisła od miejscowości Chmielewo do miejscowości Rakowo. Wyłącza się z wędkowania wszystkie starorzecza.

3. Każdy zawodnik musi posiadać przymiar oraz siatkę do czasowego przetrzymywania ryb, a znaczek, który otrzyma na odprawie z logo IX Pucharu Wisły 2016 przypina w widocznym miejscu (w celu łatwiejszej identyfikacji zawodnika).

4. Zawodnik łowiąc rybę zgłasza ją telefonicznie do sędziego sektorowego lub gdy sędzia jest w zasięgu wzroku powiadamia go ustnie. Do czasu pojawienia się sędziego zawodnik może kontynuować łowienie. Po dokonaniu pomiaru ryby i wpisaniu w kartę zawodnika, rybę w obecności sędziego wpuszcza się z powrotem do wody. Sędziowanie będzie się odbywało zarówno przez sędziów z brzegu jak i łodzi.

5. Zawody odbędą się w jednej siedmiogodzinnej turze.

6. Zawodnicy łowią w określonym przez organizatora odcinku wody, w dowolnie wybranym przez siebie miejscu. Minimalne odległości pomiędzy zawodnikami powinny wynosić 50 metrów . Za zgodą zainteresowanych zawodników odległość ta może być zmniejszona.

7. Podczas zawodów zawodnicy poruszają się tylko i wyłącznie pieszo, zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania ryb (zapis nie dotyczy Wędkarzy, którym niezbędna jest pomoc w przemieszczaniu się i podbieraniu ryb, co należy zgłosić na odprawie).

8. Po sygnale rozpoczynającym zawody zawodnicy poruszają się w obrębie koryta rzeki.

9. Zawodnicy podczas zawodów, do uzbrojenia sztucznych przynęt mogą używać haków z zadziorem.

10. Organizator dopuszcza brodzenie do wysokości kolan woderów zawodnika, zabrania się brodzenia w spodnio-butach.

11. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za :

- wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

- przemieszczanie się inaczej niż pieszo,

- nie zdanie karty startowej w czasie (30 minut po zakończeniu zawodów na łowisku lub w sekretariacie zawodów)

- udzielanie pomocy przy podbieraniu złowionej ryby,

- łowieniu w innym miejscu niż przewiduje regulamin zawodów ,

- stawienie się na zawody w niepełnej sprawności psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę sprawność w czasie trwania zawodów,

- za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora , sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego)

12. W rozgrywanych zawodach do wyniku zalicza się osiem następujących gatunków ryb zgodnie z wymiarami ochronnymi:

- sum - 70cm
- szczupak, sandacz - 50cm
- boleń, brzana – 40cm
- jaź, kleń – 25cm
- okoń – 18cm

13. Obowiązuje następująca punktacja :

a) sum:
- za wymiar określony przez regulamin 700 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 70 pkt.
b) szczupak, sandacz:
- za wymiar określony przez regulamin 750 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
c) boleń, brzana:
- za wymiar określony przez regulamin 400 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 50 pkt.
d) jaź, kleń:
- za wymiar określony przez regulamin 150 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 35 pkt.
e) okoń:
- za wymiar określony przez regulamin 50 pkt.
- za każdy dodatkowy centymetr 20 pkt.

Jako dodatkowy centymetr traktuje się wynik 1mm powyżej całkowitej liczby
centymetrów np. łowiąc okonia o wymiarze 20,2 cm uzyskujemy 50 pkt za wymiar oraz 3x20pkt=60 pkt za długość powyżej wymiaru, co daje razem 110 pkt.

Dlatego pomiaru dokonujemy z dokładnością do jednego milimetra, a zawodnik zgodność pomiaru potwierdza podpisem podobnie jak sędzia. Wynik stanowi suma pkt. za złowione ryby.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje
najdłuższa złowiona ryba, w dalszej długość wszystkich złowionych ryb, potem ich ilość, a na końcu gatunek , ustala się następującą kolejność gatunkową: sum, szczupak, sandacz, boleń, brzana, jaź, kleń, okoń.

Nie obowiązują limity ilościowe złowionych ryb.

Wadium do protestu zgłoszonego przez zawodnika wynosi 150 zł., w przypadku decyzji komisji sędziowskiej na niekorzyść zawodnika opłata przepada.

W innych przypadkach nie ujętych w tym regulaminie obowiązują zasady regulaminu organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego.

UWAGA:

1. Organizator rości sobie prawo do odwołania i przeniesienia zawodów na inny termin tylko w przypadku przekroczenia stanu wody rzeki całkowicie uniemożliwiające rozegranie zawodów.

2. W wypadku nie stawienia się zawodnika na zawody opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 


4.6
Oceń
(9 głosów)

 IX Puchar Wisły Wyszogród 2016 - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Spinningowe - opinie i komentarze

u?ytkownik65213u?ytkownik65213
0
Fajna impreza. Będę bankowo. (2016-05-31 22:02)

skomentuj ten artykuł