Zaloguj się do konta

Jak działają Sądy Koleżeńskie PZW?

Chciałbym przedstawić przepisy i metody działania Sądów Koleżeńskich przy Kołach , Okręgach PZW . Sady Koleżeńskie zajmują się naruszeniami Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego i jego podjętych Uchwał i wniosków w tym również przepisów RAPR ( bo te przepisy i Uchwały podejmuje właśnie przecież Zarząd Główny PZW ).

Ze Statutu PZW .................................................................

1. Przyjęcia do Związku odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.
3. Skreślenia członka Związku z ewidencji dokonuje zarząd koła po ustaniu członkostwa.
Członek Związku ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;


Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.


Cele Związku realizowane są poprzez:
4) współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;

oraz

Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:

1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Koła;
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
3) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać odpowiedzi w terminach ustawowych, właściwych dla postępowania administracyjnego;

oraz.

1. Członek Związku nie przestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 podlega odpowiedzialności organizacyjnej przed Sądem koleżeńskim.
2. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat,
2.
4) zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,
5) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak Związku.
3. Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.
4. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 następuje po dwóch latach od upływu terminu, na który zostały orzeczone albo po roku od tego terminu, Orzeczeniem właściwego Sądu Koleżeńskiego.
6. Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego karą określoną w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem sądu Powszechnego, traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku i nie może być do nich wybierany do czasu zatarcia kary.
7. Członek Związku naruszający przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego podlega karze. Rodzaje kar oraz procedurę ich udzielania określają przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego.

1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 właściwe są Sądy Koleżeńskie w Kołach Okręgach i Sądach Głównych PZW .
2. Przed Sądami Koleżeńskimi występują, w charakterze oskarżycieli, Rzecznicy dyscyplinarni, których zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku:
1) Prezesa Zarządu Głównego,
2) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego,
4) ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w punktach 1-3.
Wniosek może być złożony jeden raz w okresie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
4. Zasady stosowania kar oraz procedurę postępowania przed sądami koleżeńskimi określa Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW, uchwalony przez Zarząd Główny.


1. Sąd Koleżeński Koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.
2. Sąd Koleżeński Koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła.

Sąd Koleżeński Koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koła, jest Przewodniczącym zespołu orzekającego. ( mogą być również członkowie Sądu Koleżeńskiego )

Sąd Koleżeński Koła , jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom Koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach Koła lub władzach i organach wyższych szczebli.
Na podstawie porozumień dwu lub więcej Kół może być utworzony wspólny dla tych Kół Sąd Koleżeński. ( tzw. Sądy między-kołowe , którym jest łatwiej przeprowadzać rozprawy sądowe)


Poniżej przedstawię dokumenty , na jakich podstawie pracują Sądy Koleżeńskie PZW .

I jeszcze raz przypomnę iż , członek Związku ma obowiązek:
przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO Jurek

Opinie (20)

MASTINO

Myślę, że to da do myślenia wielu oponentom i zadymiarzom, którzy za SWOJĄ niewiedzę i kompletną niekompetencję, będą logiczniej myśleć zanim ponownie zaczną kpić, wyśmiewać i szydzić podejmując dialogi z kimś, kto ma o tym choćby minimalne pojęcie, w odróżnieniu od nich. Chociaż z drugiej strony bardzo w to wątpię, bo oni tym się żywią jak pasożyty. [2012-02-12 07:16]

bobus86

piatka ***** bardzo dobry i przydatny artykul [2012-02-13 20:24]

halski021

Ja myślę,że większość oponentów i zadymiarzy dawno już wypisała się z PZW i dlatego zioną nienawiścią,bo uważają ,że są bezkarni. [2012-02-13 20:27]

kumak1970

przepraszam czy ten artykuł jest o oponętach i zadymiarzach bo nie rozumiem [2012-02-14 08:29]

kumak1970

przepraszam czy ten artykuł jest o oponętach i zadymiarzach bo nie rozumiem [2012-02-14 08:29]

janglazik1947

Regulamin ok, a za wpis piąteczka. W dzisiejszych czasach -myślę, że brak jest wśród nas takich którym kary te należało by wymierzać. Przynajmniej u nas. I niech tak zostanie!!! [2012-02-14 09:10]

janglazik1947

Regulamin ok, a za wpis piąteczka. W dzisiejszych czasach -myślę, że brak jest wśród nas takich którym kary te należało by wymierzać. Przynajmniej u nas. I niech tak zostanie!!! [2012-02-14 09:10]

jarekk

Kilka dni temu przetoczyła się przez forum burzliwa dyskusja o sądach koleżeńskich. Postawiono tam dwa pytania: czy podczas obrad sądu koleżeńskiego mogą znajdować się osoby z zewnątrz ? Twierdziłeś Jurku, że absolutnie NIE. Pytano także, czy protokulantem może być osoba spoza składu orzekającego ? Również Twierdziłeś, że NIE. Przyznam, że przeczytałem ten artykuł szukając odpowiedzi na te pytania i niestety, nie znalazłem. Szkoda. Warto byłoby też wspomnieć czytelnikom, że istnieje w sądach koleżeńskich instytucja obrońcy. Może być nim każdy, niekarany członek PZW. O tym wie niewielu wędkarzy i w praktyce nikt z tego nie korzysta. Pozdrawiam, oceny nie wystawiam :) [2012-02-14 09:56]

jurek

Kolego Jarku , dlatego właśnie wstawiłem cały regulamin i zasady postępowania w trakcie obrad .I nadal twierdzę , że protokólant , to albo Sekretarz Sądu Koleżeńskiego lub osoba , która przewodniczy tej rozprawie (koniecznie musi być z władz tego Sądu i składu ) , natomiast Rzecznik Dyscyplinarny wzywa i przesłuchuje wędkarza , wędkarzy i świadków lub obrońców , a następnie przekazuje swe materiały do Składu Orzekającego i może być wysłuchany każdy wędkarz lub obrońcy , lecz potem Sąd Koleżeński prosi ich i Rzecznika o opuszczenie pomieszczenie , celem narady i wystawienia Orzeczenia ( winny , czy niewinny ) , pozdrawiam [2012-02-14 11:35]

Samotnik

To wszystko wcale nie takie proste jak sie większości wydaje . Przepisy ! TAK . Ale jest jeszcze to coś co trudno określić słowami . Wydać werdykt zgodny z przepisami i sumieniem jest niezwykle trudno. Pozdrawiam . [2012-02-14 17:35]

halski021

kumak ?????? [2012-02-14 23:56]

Kowal73

Artykuł ok,,super. [2012-02-20 14:16]

użytkownik

Jureczku ***** . A gdy w składzie orzekającym są osoby emocjonalnie związane z danym zdarzeniem.... pozostawię bez komentarza:) [2012-02-22 12:37]

kamil11269

zostawię 5 [2012-03-10 08:56]

Okonek20

A moim zdaniem, zarówno instytucja SK na szczeblu koła, artykuł i większość wypowiedzi - to jedno wielkie nieporozumienie. I piszę to jako członek PZW od 1972r., prezes Zarządu Koła, członek Zarządu Okręgu a nawet sędzia klasy okręgowej - ale sportu wędkarskiego . Naruszenia statutu to jedno, a naruszenia ustawy o Rybactwie.. to zupełnie inna sprawa. Szkoda, że w PZW musimy zawsze wyważać dawno otwarte drzwi. Wodom cześć! [2012-04-02 21:55]

bodekk66

może ktoś poda przykłady pracy sądu kol, [2012-04-09 10:40]

Zander51

Byłem kadencję Przewodniczącym Okręgowego Sądu Organizacyjnego ( Koleżeńskiego ). Ale nie będę się wypowiadał, bo tu przecież sami fachowcy... [2012-04-10 10:56]

bodekk66

1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 właściwe są Sądy Koleżeńskie w Kołach Okręgach i Sądach Głównych PZW ,czyli jak zwykle nie winni [2012-04-12 22:39]

bodekk66

1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 właściwe są Sądy Koleżeńskie w Kołach Okręgach i Sądach Głównych PZW ,czyli jak zwykle nie winni [2012-04-12 22:39]

norgepike

witam, Szanowni Koledzy niektórych w Was wyprowadzę z błędu albowiem wczytując się w statut pzw widzęniespójności a także sprzeczności  z obowiązującym prawem RP. po pierwsze w Naszym prawie mamy Konnstutucję, umowy międzynarodowe, prawo ue oraz ustawy, rozporządzenia.Statut także jest prawem ale wenętrznym i jak widzę zapis sądy koleżeńskie a następnie prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego to sam przecieram oczy z zdumienia. Panowie zgodnie z Konstytucją a dokładniejjej  Rozdziałem VIII SĄDY I TRYBUNAŁY oraz w dalszej kolejności Art. 175. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.     Art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. władzę sądowniczą sprawują sądy!!!!  a nie quazi sędziowie "sąd koleżeński" który nota bene może pozbawić Nas mozliwości wędkowania  § 16 2. Karami wymierzanymi przez sąd koleŜeński są: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat, 4) zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat, 5) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak Związku. za " nieprzestrzeganie" zasad określonych w katalogu umieszczonym w (statucie) § 14 Członek Związku ma obowiązek: 1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku; 2) kierować się zasadą koleŜeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia Związku; 3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z pełnionych funkcji w Związku; 4) chronić i pomnaŜać mienie Związku jako dobro wspólne; 5) przestrzegać przepisów z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody; 6) naleŜeć tylko do jednego koła PZW; Panowie Statut powinien być zgodny z konstytucją/ kary także nie są współmierne i ocenne albowiem w/w zasady są niedookreślone i maja WYJĄTKOWO UZNANIOWY CHARAKTER  ponadto nie zwierają definicji legalnej użytyw sformułowań.  Panowie tworzący statut ignoratia iuris nocet. Muszę sprawdzić czy dane zapisy nie były kiedykolwiek poddane pod interpretację sądu jeżeli nie to należy to zrobić jak najszybciej. Pozdrawiam Kolegów  CK&R.   [2018-01-28 17:04]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

Łowisko Jutrosin

Zgodnie z pytaniami dotyczącymi łowiska w Jutrosinie informuję, że zasa…

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookiesOświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez wedkuje.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Hoblo Sp z o.o.,Warszawa 02-761, ul. Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

Ustawienia