Karty wędkarskie


Przepisy

Amatorski połów ryb w Polce regulują dwie ustawy – w wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie. Te akty prawne, wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi, są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa.

Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe (*). Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby. Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w wydziale ochrony środowiska właściwego starostwa powiatowego.

Z obowiązku posiadania karty są zwolnione osoby, które nie ukończyły 14 lat (**), z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada, cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili zezwolenie na wędkowanie) oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

(*) Przypominamy, że karty wędkarskie wydane przed dniem 1 lipca 1985 r. utraciły one swoją ważność z dniem 31 grudnia 1987 r. Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1985 Nr 21, poz. 91) ważnymi kartami wędkarskimi są wszystkie karty wydane po dniu 1 lipca 1985 r. W związku z powyższym ważnymi kartami wędkarskimi są te, które zostały wydane przez:

1.   Polski Związek Wędkarski, w okresie od 1 lipca 1985 r. do 31 stycznia 1997 r.,

2.   Wojewodów, w okresie od 1 lutego 1997 r. do 31 grudnia 1998 r.,

3.   Starostów Powiatowych, od dnia 1 stycznia 1999 r. do chwili obecnej.

Przypominamy również o obowiązku wymiany kart wędkarskich, które uległy zniszczeniu, są nieczytelne lub posiadają nieaktualne dane. Wymiany karty wędkarskiej można dokonać w starostwie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

(**) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).

Linki do obowiązujących aktów prawnych:
Ustawa o rybactwie śródlądowym
Ustawa o rybołówstwie morskim

 

oraz Regulamin amatorskiego połowu ryb PZW

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Karty wędkarskie - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł