Walne zgromadzenie Koło 168 zmiany w komisjach

/ 1 komentarzy


W
dniu 1 -II-2015 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ze składu 3
osobowej Komisji Rewizyjnej złożył rezygnację jeden z jej
członków. Podczas zebrania zgłoszono wniosek o uzupełnienie jej
składu. Jednak zarząd koła wniosek zbagatelizował. Po kilku
dniach złożył rezygnację przewodniczący komisji. W tej sytuacji
Komisja Rewizyjna przestała istnieć. Do powołania nowej komisji
władne jest tylko Walne  Zgromadzenie Członków Koła &54 pkt 4 Statutu PZW.


                       Zarząd  koła zignorował  Statut  PZW
powołując bezprawnie nową Komisję Rewizyjną i podając jej
skład do publicznej wiadomości. Jakiż  to nonsens gdzie organ niższego szczebla powołuje organ wyższego  który posiada nad nim funkcję kontrolną.

                                                             Statut PZW &-56

                   Do  zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy :

                                                       pkt.9)

      podejmowanie uchwał o działalności  sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich ,
na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich  tworzeniu, funkcjonowaniu lub likwidacji. Innych  uchwał koło podejmować nie może.                                                                      W  obecnej sytuacji prawnej koło nie posiada Komisji Rewizyjnej gdyż  została ona utworzona z pominięciem /prawa/ Statutu PZW.  

Takie  bezprawne działania pozbawiły mnie i wielu innych członków koła  możliwości uczestnictwa w życiu koła gdyż n/w paragraf określa.

                                                               & 13 Statut PZW

Członek  Związku z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o  stowarzyszeniach,ma prawo:

1)-uczestniczyć  w walnym zgromadzeniu członków koła;

2)-wybierać  i być wybieranym do władz i organów związku na zasadach  określonych w niniejszym Statucie;


Regulamin

Komisji rewizyjnych PZW

Zakres
działania Komisji Rewizyjnej Koła


&17

Do kompetencji
komisji rewizyjnej koła należy :

 1. Kontrolowanie nie rzadziej niż raz w roku zarządu koła, klubów i sekcji w zakresie :

 1. przestrzegania
  prawa, postanowień Statutu PZW, realizacji uchwał walnego
  zgromadzenia członków oraz uchwal i zarządzeń władz wyższych
  szczebli PZW, przestrzegania

 2. przepisów dotyczących dyscypliny finansowej i zasad gospodarności,

 3. ochrony mienia okręgu i PZW,

 4. działalności gospodarczej prowadzonej przez koło, jak hodowla ryb, stanice wędkarskie, schroniska, łowiska

 5. specjalne itp


& -18 Kom.Rew.PZW

                                                        Do obowiązków komisji rewizyjnych koła należy:


 1. Kontrola prawidłowości opracowania preliminarza budżetowego na dany rok budżetowy, a w tym także :

 1. prawidłowości
  ustalania wysokości funduszu wydatków na diety i koszty podróży
  dla działaczy koła,

 2. przestrzegania
  przepisów, określających procedurę przyznawania diet i ich
  wypłat.

 1. Kontrola
  prawidłowości obrotu znakami wartościowymi a w szczególności :

 2. ewidencji
  znaków pobranych z okręgu,

 3. poprawności
  sporządzania miesięcznych raportów sprzedaży,


 4. przestrzegania
  przez skarbników terminów przekazywania wpływów za sprzedane
  znaki na konto okręgu,

 5. rozliczenie
  roczne sprzedaży znaków - protokół rozliczenia komisja przesyła
  do zarządu koła.

 1. Na podstawie całorocznej działalności kontrolnej komisja rewizyjna koła sporządza sprawozdanie za ubiegły rok i przedstawia ją walnemu zgromadzeniu członków koła.


Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności,

 1. ustalenia dotyczące wykonania budżetu,

 2. ocenę  działalności organizacyjnej, sportowej, gospodarczej i  finansowej,
 3. ocenę  wykonania uchwał poprzedniego walnego zgromadzenia, uchwał i  zarządzeń władz PZW oraz uprzednio wydanych zaleceń  pokontrolnych komisji rewizyjnej koła.  wnioski.

Jeden egzemplarz sprawozdania komisja rewizyjna koła przesyła do okręgowej komisji rewizyjnej.

 1. Po upływie kadencji władz koła komisja rewizyjna koła przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu sprawozdanie ze swej działalności z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła.

4a. KRK ma prawo złożyć wniosek o nieudzielenie absolutorium tym  członkom, ustępującego zarządu koła, którzy jej zdaniem na to nie zasługują.

Mając  na uwadze tak obszerny i znaczący dla koła zakres kompetencji  trudno sobie wyobrazić działalność koła bez komisji.

Działanie  zarządu powodujące pomijanie kompetencji Walnego zgromadzenia  świadczy o jego nie kompetencji i arogancji.


  Z koła odeszło już wielu członków. Będą odchodzić nadal. Któż będzie powierzał swe pieniądze organom nie spełniającym wymogów statutowych. Trzeba podjąć natychmiastowe działania ratujące koło. Szkoda zaprzepaścić wieloletni dorobek kilkunastu społeczników.

   Dlatego
   a by  koło mogło dalej prowadzić działalność statutową niezbędne  jest niezwłoczne 
  zwołanie  „Nadzwyczajnego  walnego zgromadzenia członków koła” gdyż tylko ono może powołać nową Komisję rewizyjną z wyboru. 

                                                           Statut
                                                PZW &53 pkt 6 i pkt 7,8.

Zwlekanie  tylko pogarsza sytuację w jakiej znalazło się koło.

Czekamy  więc na termin zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Członków Koła.

Sprawa j est o tyle pilna że gdy tym tematem zajmie się /tak sądzę/Komisja  Rewizyjna ZO PZW  będzie  miał zastosowanie

                                                                         §
                                                                 20 St.PZW

 W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz
i organów, właściwy zarząd albo pełnomocnik wyznaczony przez
zarząd wyższego szczebla, zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów
(nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła) dla dokonania
wyborów uzupełniających,najpóźniej w okresie trzech  miesięcy  od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

 Koledzy z zarządu ,czas ucieka.
 


5
Oceń
(2 głosów)

 

Walne zgromadzenie Koło 168 zmiany w komisjach - opinie i komentarze

piotr 0206piotr 0206
0
Pewien kol.z koła Chrobry zarzucił mi przez telefon że rozwalam koło. Daleki jestem od takiej formy działania. Jestem przecież współzałożycielem tego koła. W materiale jest zawarta prawda oparta o przepisy.Tylko konsekwencja w przestrzeganiu prawa może przynieść sukces. Powodzenia. Pozdrawiam oponentów. (2015-04-30 17:42)

skomentuj ten artykuł