Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Chrobry Poznań 2015

/ 1 komentarzy

1. Zebranie rozpoczęło się w klubie „Korona” na osiedlu Śmiałego dnia 19 czerwca 2015r o godzinie 17.15., w drugim terminie.
2. Obrady otworzył Prezes Koła kol. Bogdan GMEREK .
3.Na przewodniczącego zebrania Prezes Koła zaproponował kol. Zbigniewa JĘDRYSA, a na sekretarza zebrania kol. Janusza MARCINKOWSKIEGO – których wybrano jednogłośnie.
4. . W obradach uczestniczyło 23 członków koła. Liczebność koła w dniu 19 czerwca 2015 r. wynosiła 141 członków.
5. Przewodniczący zgromadzenia powitał wszystkich obecnych i powołał do Prezydium Zebrania – Prezesa Koła oraz gościa z ramienia Zarządu Okręgu PZW Poznań – wiceprezesa ZO ds. sportu kol. Ryszarda PAWLAKA.
6. Przed przedstawieniem porządku obrad prowadzący zebranie krótko przedstawił przyczynę zwołania po raz drugi NWZCzK ( pierwsze NWZCzK – 25 maja 2015r – z przyczyn formalno- prawnych w punkcie dotyczącym wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej Koła było nieważne )
7. Przewodniczący zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad który przyjęto jednogłośnie:
- otwarcie zebrania
- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
- powołanie prezydium zebrania
- uchwalenie porządku zebrania
- wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Koła
- zakończenie zebrania
8. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
8.1. Na wniosek Przewodniczącego Zebrania przegłosowano jego propozycje:
1.Połączyć komisję wyborczą z komisją mandatową – jednogłośnie
2. Skład poszczególnych komisji – skrutacyjnej, uchwał i wniosków oraz wyborczej z mandatową był 2 osobowy – jednogłośnie
3. Głosowanie na osoby do poszczególnych komisji odbywało się w sposób jawny – przez podniesienie ręki - jednogłośnie 4. Powołano po uprzednim uzyskaniu zgody powoływanych osób:
- Komisję mandatową połączoną z wyborczą w składzie – przewodniczący- kol. Maciej MINGE
sekretarz – kol. Eugeniusz SZAJ;
- Komisję uchwał i wniosków w składzie – przewodniczący – kol. Władysław KACZMAREK, sekretarz – kol. Jarosław HENKA;
- Komisję skrutacyjną w składzie – przewodniczący – kol. Robert STYPEREK, sekretarz – kol. Barbara GMEREK.
5. Wybory do Komisji Rewizyjnej odbyły się w sposób jawny poprzez podniesienie ręki - jednogłośnie.
6. Skład K.Rewizyjnej był jak dotychczas 3 osobowy – 22 głosy za – 1 przeciw
7. Uzupełnić K. Rewizyjną o 2 osoby , ale głosować na 3 kandydatury – jednogłośnie.
8.2. Przewodniczący komisji mandatowej przedstawił protokół informując, że w zebraniu uczestniczy 23 członków na ogólna liczbę członków koła, która na dzień 19 czerwca wynosiła 141 osób i stwierdził, że wszyscy uczestnicy zebrania mają ważne członkostwo oraz, że walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła jest władne do podejmowania uchwał w drugim terminie.
8.3. Przewodniczący zebrania przedstawił kandydatury do Komisji Rewizyjnej osób rekomendowanych przez Zarząd Koła - kol. Lidia STYPEREK, kol. Jacek GALAS i kol. Stefan GŁOWACKI – wymienieni byli obecni na zebraniu i wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych propozycji kandydatur nie było. Uwag do zgłoszonych kandydatur nie było.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory i po przeliczeniu głosów ogłosiła wyniki.
Do Komisji Rewizyjnej Koła w wyborach uzupełniających wybrani zostali:
- kol. Jacek GALAS - 22 głosy;
- kol. Stefan GŁOWACKI – 17 głosów;
Spośród zgłoszonych kandydatów nie wybrana została kol. Lidia STYPEREK – 7 głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej po ogłoszeniu wyników wyborów stwierdził że „wybory zostały dokonane zgodnie z wymogami statutu PZW”
Prowadzący zebranie pogratulował wybranym i pouczył jednocześnie by w ciągu 7 dni od daty wyborów ukonstytuowali się – czyli wybrali przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza Komisji Rewizyjnej Koła i poinformowali o tym Zarząd Koła.
Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo w zebraniu.
Na tym zebranie zakończono.

 


5
Oceń
(4 głosów)

 

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Chrobry Poznań 2015 - opinie i komentarze

piotr 0206piotr 0206
0
Zebranie poprowadzone zgodnie z zasadami,tym razem przez osobę kompetentną. Poprzedni prowadzący ośmieszył tylko zarząd koła. Myślę że z prowadzeniem zebrań nie będzie już kłopotów. Gratuluję. Pozdrawiam. (2015-06-24 18:49)

skomentuj ten artykuł