Konkurs Plastyczno-Fotograficznego dla dzieci i młodzieży


I. Przepisy ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 33 w Sokołowie Młp., przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

2. Celem konkursu jest:

- propagowanie wędkarstwa w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,

- kształtowanie wzajemnych, prawidłowych stosunków człowieka i przyrody,

- promowanie bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku na łonie natury.

3. Zdjęcia i prace plastyczne powinny zawierać tematykę związaną z wędkarstwem, wyrażającą pasję, emocje oraz osobiste spojrzenie na hobby, jakim jest wędkarstwo.

4. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy i miasta Sokołów Małopolski.


II. Przepisy dotyczące prac


1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2. Zdjęcia i prace plastyczne należy dostarczyć do MGOKSiR w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp.

3. Uczestnik konkursu może nadesłać max 2 prace plastyczne lub 2 prace fotograficzne.

4. Każda praca powinna być opatrzona w pełne dane osobowe uczestnika konkursu (w tym telefon kontaktowy lub e-mail), tytuł, rok, miejsce wykonania. Zdjęcia w rozdzielczości co najmniej 300 dpi prosimy dostarczyć wydrukowane (format A-4) i na płycie CD. Format i technika prac plastycznych – dowolne.

5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.

   III. Terminarz


   1. Termin nadsyłania prac mija 27 maja 2014 roku.

   2. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

   3. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli

   Koła PZW Nr 33 w Sokołowie Młp. oraz pracowników MGOKSiR.

   4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia

   nagród i wystawie pokonkursowej telefonicznie lub drogą e-mailową.

   5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych

   Koła Wędkarskiego: www.sokolowmlp.wedkuje.pl oraz MGOKSiR: 

   www.mgoksir-sokolow.pl 


   IV. Nagrody


   1. Organizator przewiduje nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego.


   V. Wykorzystanie prac


   1. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania nadesłanych na

   konkurs zdjęć i prac plastycznych (oznaczonych imieniem i nazwiskiem

   autora) na okolicznościowych wystawach, w materiałach promujących

   Polski Związek Wędkarskich, w wydawnictwach pokonkursowych oraz

   na stronie internetowej.

   2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem

   o posiadaniu praw autorskich.


   VI. Postanowienia końcowe


   1. W sprawach niewymienionych w niniejszym regulaminie zastosowanie

   mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin konkursu dostępny na stronach www.sokolowmlp.wedkuje.pl oraz www.mgoksir-sokolow.pl


 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Konkurs Plastyczno-Fotograficznego dla dzieci i młodzieży - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł