Składki członkowskie na 2012 r.

/ 2 komentarzy


Uchwała nr 109
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 1 października 2011 r.

w sprawie składki członkowskiej na 2012 r.

Na podstawie § 30 pkt 9 i 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje :

§ 1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :

1) składkę członkowską ogólnozwiązkową uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego,
2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką członkowską okręgową,
3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2

1. Wysokość obowiązującej w 2012 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
2. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2.
§ 3

1. Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów w terminie do 30 listopada 2011 r., zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 103 z dnia 27 września 2008 r. w sprawie struktury składek na ochronę i zagospodarowanie wód.
2. Do składki członkowskiej okręgowej wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie i wodach okręgów z którymi zawarto porozumienia.
3. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 68 z dnia 29.10.2010 r.

§ 4

1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na :
1) rodzaje wód i łowisk,
2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,
określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.
2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem
warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

§ 5
Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.


§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW

Waldemar Gozdek Eugeniusz GrabowskiZałącznik Nr 1
do uchwały nr 109 ZG PZW
z dnia 1 października 2011 r.


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
w 2012 r.

Lp Treść Wysokość kwotowa
w złotych
1. Składka członkowska 64,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia 32,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 16,-
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,-
12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

I.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ
ORAZ OPŁAT DLA NIEZRZESZONYCH
OBOWIĄZUJĄCEJ W 2012 r. W OKRĘGU PZW W PIOTRKOWIE TRYB.

Lp. Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska okręgowa pełna

Upoważnia członków PZW do wędkowania z brzegu oraz ze środka pływającego na wodach Okręgu wyszczególnionych w zezwoleniu.
90, –
2. Składka członkowska okręgowa ulgowa

Upoważnia członków PZW do wędkowania z brzegu oraz ze środka pływającego na wodach Okręgu wyszczególnionych w zezwoleniu:

1)odznaczonych srebrną i złota odznaką PZW,
2)młodzież szkolna i studenci w wieku 16 – 24 lat,
3)członków PZW po ukończeniu:
a) kobiety – 60 lat,
b) mężczyźni 65 lat.
45,-
3. Składka członkowska okręgowa uczestnika

1) członek uczestnik do lat 16.
12,-
4. Składka członkowska okręgowa jednodniowa

Upoważnia członków PZW do wędkowania z brzegu oraz ze środka pływającego na wodach Okręgu .
20,-
9. Opłata jednodniowa dla osób niezrzeszonych

Upoważnia do wędkowania z brzegu oraz ze środka pływającego na wodach Okręgu wyszczególnionych w zezwoleniu.
40,-

II. Członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami zwolnieni ze składki członkowskiej okręgowej -(wpis do legitymacji członkowskiej przez Biuro Okręgu)

III. Opłata za egzamin na kartę wędkarską 10,- zł

IV. Zwalnia się z opłat za egzamin na kartę wędkarską młodzież do lat 16.

V. Składki członkowskie okresowe nie podlegają ulgom i zwolnieniom.

VI. Składki i opłaty jednodniowe uprawniają do wędkowania we wskazanym w zezwoleniu dniu w godzinach 00.00 – 24.00.
 


3.7
Oceń
(3 głosów)

 

Składki członkowskie na 2012 r. - opinie i komentarze

IskierkaIskierka
0
Wie ktoś może od kiedy będzie można opłacić składkę?Mróz złapał więc może w nowy rok wybiorę się na lód.
(2011-12-20 10:55)
KYLONKYLON
0
Mróz złapał !!! puknij sie w pecyne !!!!na lód !!na nowy rok to ty możesz leżeć metr pod ziemią,nie wiesz na jaki lód można wchodzić,mało tragedii jest.O boże kochany uchowaj !!!!

(2011-12-20 14:27)

skomentuj ten artykuł