Zaloguj się do konta

Składki na 2016 Okręg Wrocław

SKŁADKA CZŁONKOWSKA W 2016 r.

 

Składka przeznaczona na cele statutowe Związku, dzielona w następujący sposób: 10% - ZG, 50% - Okręg, 39% - Koła, 1% Fundusz Pomocy Kołom.

Okręg płaci skarbnikom diety w wysokości do 5% uzyskanych wpływów ze sprzedaży znaków.

  

Lp.

Treść

Kwota zł.

1.

Składka członkowska

75

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

  • Młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
  • Odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • Mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
  • Kobiety po ukończeniu 60 roku życia.

 

 

37

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

  • Członkowie-uczestnicy do 16 lat,
  • Odznaczeni Złotą Odznaką z Wieńcami.

 

18

4.

Wpisowe

  • Członek zwyczajny PZW,
  • Członek-uczestnik PZW.

 

25,00

12,00

5.

Legitymacja członkowska

5,00

 

Uwaga:

Zwalnia się członków - uczestników z opłat za legitymację członkowską.

Opłata za egzamin na kartę wędkarską: 24,60 zł. (z VAT), kandydat na członka - uczestnika (do 16 lat) zwolniony z opłaty za egzamin.

Zwolnienie z opłaty za egzamin na kartę wędkarską i wpisowego może nastąpić na podstawie stosownej uchwały zarządu koła.

Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej ustalają Starostwa Powiatowe.

Karty wędkarskie mieszkańcom Wrocławia wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia ul. Bogusławskiego 8-10 (parter - pokój 22 od godz. 7.45 do 15.45).

Karty wędkarskie mieszkańcom spoza Wrocławia wydają właściwe dla rejonu zameldowania Starostwa Powiatowe.  

 

 

OKRĘGOWE SKŁADKI NA ZAGOSPODAROWANIE I OCHRONĘ WÓD W OKRĘGU WROCŁAWSKIM

W 2016 ROKU

W roku 2016 nie ma porozumienia dolnośląskiego na dotychczasowych zasadach (bezpłatnego).

 

Składki w 100% przeznaczone są na zagospodarowanie i ochronę wód, dzierżawy i zakup wód, ekologię i ochronę przyrody.

Poniższe opłaty uprawniają do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i środków pływających .

 

 

I. OKRĘGOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA PZW ROCZNA I OKRESOWA

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Składka normalna

140

20

2.

Składka ulgowa „ I ”

70

3.

Składka ulgowa „ II ”

35

 

4.

Składka ulgowa „III”

 

5.

Składka ulgowa wnoszona przez członka uczestnika do 16 lat

20

 

II. OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW

 

L.p.

Rodzaj składki

Kwota (zł.)

Roczna

1 dzień

1.

Opłata podstawowa uprawniająca do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia oraz wodach nizinnych z brzegu i ze środków pływających.

350

40

 

Wyjaśnienie:

            

·             Składkę ulgową „I”(50%)  wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni Srebrną Odznaką PZW i Srebrną Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW”, kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek),

·             Składkę ulgową „II” (75%)  wnoszą członkowie PZW odznaczeni złotą odznaką PZW i Złotą Odznaką „Zasłużony Strażnik SSR PZW”,

·             Składka ulgowa „III” (100%)  otrzymują członkowie PZW odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami oraz członkowie PZW od 80 roku życia (System ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek).

·             Zgodnie z §15 pkt 2 Statutu PZW osoba uhonorowana tytułem „Członka Honorowego PZW”  jest zwolniona ze świadczeń członkowskich na rzecz Związku,

·             Okresowe składki członkowskie okręgowe na zagospodarowanie i ochronę wód  nie są objęte ulgami i zwolnieniami.

·             Opłaty za wędkowanie na kilka kolejnych dni  są wielokrotnością opłaty jednodniowej członkowskiej okręgowej lub wielokrotnością opłaty jednodniowej dla niezrzeszonych i cudzoziemców.

 

Uwaga:

·             Młodzież niezrzeszona w PZW do lat 14, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW,

ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna – Członka PZW, posiadającego kartę wędkarską oraz opłaty okręgowe, w czasie jego obecności.

 

Dodatkowe informacje:

·             Po ukończeniu 14 lat obowiązuje posiadanie karty wędkarskiej,

·             Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej

do opieki,

·             Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami:

- w ramach własnego łowiska,

- zgodnie z limitem ilościowym i wagowym,

- wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską.

·             Od byłych członków PZW, posiadających nieaktualne karty wędkarskie, nie pobiera się opłat

za egzamin,

·             Zgodnie z § 14 Statutu PZW składkę członkowską należy opłacić za bieżący rok do dnia 30 kwietnia, po tym terminie obowiązuje opłata wpisowa.

·             W przypadkach nie opłacania składek, okres przechowywania kartotek członkowskich przez skarbników wynosi 5 lat.

·             Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku posiadania karty wędkarskiej.

·             Przypominamy, że przy wnoszeniu opłat skarbnik wpisuje nr karty wędkarskiej

do zezwolenia ( karty wędkarskie wydane przez PZW straciły ważność)


 

 

·             W naszym Okręgu obowiązują dwa rodzaje zezwoleń – roczne oraz zezwolenie okresowe.

Zezwoleń nie wydajemy młodzieży niezrzeszonej w PZW, która może wędkować

w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadającego zezwolenie.

 

·             Przypominamy, że wszyscy wędkarze są zobowiązani do prowadzenia rejestrów połowów. Rejestr połowów należy wypełniać wg zawartej wewnątrz instrukcji.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej