Sprawozdanie Prezesa Koła PZW Mosina – Miasto z działalności Zarządu Koła za 2012 rok

/ 1 komentarzy

Mosina27,01,2013r.

Sprawozdanie Prezesa Koła PZW Mosina – Miasto z działalności Zarządu Koła za 2012 rok.

Przemija czas, wydarzenia przechodzą do historii której nie cofniemy, możemy jedynie poddać to wszystko co uczyniliśmy ocenie. Właśnie takiej ocenie poddajemy dziś miniony rok 2012 z działalności Zarząd Koła PZW Mosina – Miasto przez naszych członków.
Szanowni Goście, Członkowie Koła, jak i sympatycy wędkarstwa.
W minionym roku Zarząd pracował w składzie: Prezes Andrzejewski Ireneusz, Zalewski Andrzej V-ce Prezes, Węclewski Dariusz Sekretarz, Nowicki Wojciech II Sekretarz, Kołodziej Bronisław Skarbnik, Kosicki Dawid Gospodarz Koła, Karnecki Henryk II Gospodarz Koła, Łakomy Stanisław Kronikarz, Kluge Stefan II Kronikarz, Jaroszczak Leszek Rzecznik Dyscyplinarny Koła członek Zarządu, Jasiczak Wojciech i Jasiczak Andrzej opiekunowie młodzieży członkowie Zarządu Koła, Mankiewicz Eugeniusz Komendant Straży Rybackiej członek Zarządu Koła, Ohusorge Leszek członek Zarządu Koła. Ze składu Zarządu ubył kol. Kosowicz Piotr który nie wykupił stosownych składek organizacyjnych co w konsekwencji spowodowało utratę członkostwa w PZW
oraz automatyczne wykluczenie ze składu Zarządu.
W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 12 posiedzeń protokołowanych. Sprawy wymagające stosownych uchwał były podejmowane w sposób kolektywny. Pracę Zarządu minionego roku należy uznać za udaną,
choć nie wszyscy członkowie angażowali się w sposób taki jaki bym od nich oczekiwał, a przecież decydując
się na pracę deklarowali wobec Nas swe zaangażowanie.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. W ten sposób wszyscy na bieżąco byli informowani o poczynaniach Zarządu, oraz realizacji zadań w 2012r. - to jest Planu Pracy Koła jaki realizacji Preliminarza Wydatków. Komisja Rewizyjna przeprowadzała miesięczne kontrole działalności finansowej, raportów kasowych przekazywanych do Zarządu Okręgu jak i prawidłowości sprzedaży znaków PZW oraz terminowości dokonywanych wpłat do Zarządu Okręgu. Wszystkie kontrole nie zawierały uwag a stany inwentaryzacyjne są zgodne z prowadzona ewidencją w tym zakresie.
Ze względu na charakter jak i zasięg działania, nasza praca nie ograniczała się jedynie do działań wewnętrznych. Uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach, naradach, czy uroczystościach regionalno państwowych ze sztandarem koła, składając kwiaty pod pomnikami czy tablicami pamięci naszych patriotów. Jako Prezes oraz członek Zarządu Okręgu uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu Okręgu, uczestniczyłem również w naradach wiosennej i jesiennej Rejonu X Śrem. Na spotkaniach tych przekazywane były informacje o kierunkach działalności Okręgu Poznań. Uczestniczyłem również we wiosennej naradzie zorganizowanej przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na spotkaniu tym omawiano zasady korzystania z wód WPN, oraz zwrócono uwagę na zaśmiecanie przez turystów jak i niefrasobliwych wędkarzy brzegów naszych wód.
W dniu 27,01,2012r odbyło się spotkanie Prezesów Kół PZW Gminy Mosina na którym omówiono sprawę dostępności wędkarzy do Glinianki Pożegowo. Realizując dalej to zagadnienie, zgodnie z wnioskiem Zebrania Sprawozdawczego za 2011r zorganizowaliśmy wspólne spotkanie Władz Gminy, przedstawicieli Zarządu Okręgu jak i wszystkich Prezesów kół PZW Gminy na którym ostatecznie wszyscy zebrani mając na uwadze wszystkie za i przeciw, ustalili iż Glinianka Pożegowo od roku 2012 będzie wodą ogólno dostępną. Dziś możemy powiedzieć że wspólna decyzja była całkowicie słuszna a obawy niektórych członków o wielkim najeździe wędkarzy na to łowisko w żaden sposób nie znalazła potwierdzenia. Nadal jesteśmy ustanowionym przez Okręg Poznań opiekunem tej wody. Naszą pracą przyczyniamy się do utrzymaniu tegoż miejsca w czystości, prowadzona jest gospodarka zarybieniowa, którą realizuje Zarząd Okręgu. W dniu 21,11,2012r takie zarybienie miało miejsce a wpuszczone ryby to 300kg karpia, 60 kg karasia oraz 40 kg lina co daje łącznie 400kg ryb. Wiosną 2012r. w odpowiedzi na apel Władz Gminy uczestniczyliśmy w zagospodarowywaniu terenu wokół wieży widokowej na wzgórzu Pożegowo obok Glinianki sadząc szereg drzewek i krzewów ozdobnych.
Kontynuując wątek utrzymania w czystości brzegów naszych akwenów wodnych Zarząd zorganizował 4 akcje sprzątania, oraz uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata w miesiącu wrześniu. Ponad to każdorazowo sprzątaliśmy odcinki akwenów na których przeprowadzaliśmy konkursy wędkarskie. Niemniej jednak z przykrością stwierdzamy że frekwencja w samych pracach na rzecz poprawy czystości naszych brzegów nie cieszy się wśród naszych członków popularnością jaką byśmy oczekiwali - a szkoda ?
Naszą działalność w 2012r w dużej mierze realizowaliśmy z środków własnych niemniej jednak otrzymaliśmy wsparcie jako Organizacja Pozarządowa z środków Gminy w wysokości 2000,00zł, którą w całości przeznaczyliśmy na imprezy dla dzieci. Ten dział naszej działalności wspierany był również przez naszych sponsorów, i tak firma JAXSON Pana Andrzeja Podeszwy na nasz wniosek przekazała nam sprzęt wędkarski jako drobne upominki dla młodych wędkarzy.


Tutaj nadmienię, że nie jest to pierwsza tego rodzaju pomoc, lecz kolejna. Pomoc w postaci sprzętu wędkarskiego otrzymaliśmy również od sklepu RELAX Pani Małgorzaty Siemiątkowskiej. Ponad to wspierani byliśmy również przez piekarnię ART.-MIK Pana Walenciaka Andrzeja w postaci pieczywa zarówno tego tradycyjnego jak i słodkich pączków. Wszystkim wyżej wymienionym składamy serdeczne podziękowania w imieniu najmłodszych wędkarzy naszego regionu. Szczegółowe sprawozdanie z działalności na rzecz dzieci i młodzieży przedstawię w dalszej części wystąpienia. Jako koło oraz Zarząd szczególną uwagę przykładamy do działalności z dziećmi i młodzieżą dlatego też w minionym roku czterech naszych kolegów ukończyło z wynikiem pozytywnym szkolenie ,,Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego”, są to : Jasiczak Wojciech, Jasiczak Andrzej, Zalewski Andrzej, Andrzejewski Ireneusz - uprawnienia dziś zostaną wręczone. W zakresie podniesienia kwalifikacji kadrowych, inni koledzy ukończyli szkolenie sędziów klasy podstawowej są to : Kosicki Dawid, Węclewski Dariusz, Zalewski Andrzej, Stachowiak Przemysław, te uprawnienia również dziś wręczymy. Przy kole naszym działa grupa Społecznej Straży Rybackiej, sprawozdanie w tym zakresie przedstawi kol. Mankiewicz Eugeniusz.
Ponad to przy kole działała również Komisja Egzaminacyjna na karty wędkarskie, która w 2012r przeprowadziła 24 egzaminy nowych adeptów wędkarstwa.
W roku 2012 Zarząd koła wystąpił także z wnioskami do Zarządu Głównego jak i Zarządu Okręgu o nadanie wyróżnień naszym członkom. I tak: wyróżnieni zostali Złotą Odznakę PZW kol. Prezes Andrzejewski Ireneusz, Srebrną Odznaką PZW kol. Jasiczak Andrzej, Medal Za zasługi w Rozwój Wędkarstwa otrzymują kol.
Łakomy Michał, oraz kol. Kołodziej Bronisław, Odznaką Honorową - Za Zasługi w Rozwoju Wędkarstwa Wielkopolskiego wyróżnieni zostali : kol. Nowicki Tomasz, kol. Stachowiak Przemysław, kol. Jasiczak Artur, kol. Kozak Adam, a odznaką ,,Młody Wzorowy Wędkarz” zostanie dziś wyróżniony kol. Węclewski Michał.
Z kolei pozwolę sobie na przybliżenie zagadnień z życia koła, tych sportowo organizacyjnych dotyczących nas samych wędkarzy oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. Na rok 2012 zaplanowane zostały 22 zadania z czego 12 to zawody dla wszystkich członków, 5 to akcje sprzątania naszych akwenów, a 5 to imprezy wyłącznie dla dzieci i młodzieży. W trakcie roku oferta nasza zwiększyła się jeszcze o dwie imprezy dla naszych członków jedna przeznaczona dla seniorów, druga to zawody dla dzieci i młodzieży co daje łącznie realizację 24 zadań.
Patrząc na taki bilans można śmiało stwierdzić, że nasza oferta była bardzo bogata, skierowana do wszystkich grup wiekowych – starszego i młodego pokolenia.
I tak zawody i imprezy do wszystkich członków które zrealizowaliśmy to:
,,Puchar Zimy” 19,02,2012r j. Strykowo startowało 30 zawodników 25 seniorów 5 młodzież, wygrał Kosicki Dawid 3180pkt. wśród seniorów, w kategorii junior Kosicki Filip 670pkt. ogółem złowiono 35,02 kg ryb
,,Otwarcie Sezonu” 15,04,2012r. rz. Warta Sowiniec startowało 34 zawodników, wygrał Zalewski Andrzej 4170pkt. ogółem złowiono 22,67 kg ryb
,, Puchar Wiosny” 22,04,2012r. j. Lipno startowało ogółem 29 zawodników, w kat seniorów wygrał Nowicki Tomasz 7230pkt, w kat. nestorów wygrał Mankiewwicz Eugeniusz 2950pkt. złowiono łącznie 29,11 kg ryb
,, Mistrzostwa Koła” 20,05,2012r. II tury rz. Warta Sowiniec startowało 26 zawodników w tym 4 juniorów
Mistrzem Koła na 2012r w kat. senior został kol. Maćkowiak Dominik 3pkt sektorowe łączna waga 7320pkt
I v-ce Mistrzem Koła został kol. Jasiczak Artur 4pkt sektorowe łączna waga 3410pkt
II v-ce Mistrzem Koła został kol. Nowicki Wojciech 4pkt sektorowe łączna waga 2490pkt
Mistrzem Koła na 2012r w kat. junior został kol. Słoma Adrian 2pkt sektorowe 540pkt
I v-ce Mistrzem Koła został kol. Józefiak Dominik 5pkt sektorowych 720pkt
II v-ce Mistrzem Koła został kol. Kapczyński Damian 6pkt sektorowych 535pkt
łącznie na tych zawodach złowiono 49,47 kg ryb
,, Puchar Prezesa” 17,06,2012r. j. Dębno startowało ogółem 23 zawodników Puchar Prezesa zdobył
kol. Kosicki Dawid 3480pkt ogółem złowiono 25,1kg ryb
,, Zawody nocne” Z. Śrem 30,06-01,07,2012r. startowało ogółem 26 zawodników w tym 1 kobieta 5 juniorów
zawody w kat seniorów wygrał kol. Nowicki Wojciech 7440pkt, w kat. juniorów wygrał kol. Zalewski
Mateusz 1760pkt ogółem złowiono 39,67 kg ryb
,,IV Memoriał Tadeusza Matejewskiego” 15,07,2012r Starorzecze Święconka - startowało ogółem 45 zawodników, zawody miały charakter drużynowo indywidualnych, klasyfikowanych było 9 drużyn oraz osobno indywidualnie nasi członkowie jak i goście. Drużynowo I miejsce koło Mosina-Miasto 9pkt sektorowych II miejsce koło Stęszew11pkt sektorowych, III miejsce koło Środa Wielkopolska 13pkt sektorowych.
Indywidualnie goście : I miejsce kol. Gąsiorek Piotr koło Tarnowo Podgórne 2680pkt, II miejsce kol. Sierszyński Rafał koło Zaniemyśl 2630pkt, III miejsce kol. Jóźwiak Piotr koło Stęszew 1370pkt.
Indywidualnie członkowie koła : I miejsce kol. Jasiczak Artur 2750pkt. II miejsce kol. Nowicki Wojciech 1820pkt, III miejsce kol. Zalewski Andrzej 1660pkt. Ogółem w zawodach tych złowiono 53,31 kg ryb.
,,Zawody nocne” 28-29,07,2012r Z. Śrem, startowało ogółem 25 zawodników w tym 5 juniorów, w kat senior wygrał kol. Nowicki Wojciech 6140pkt, w kat junior kol Kosicki Filip 1660pkt, ogółem złowiono 63,43 kg ryb.
,, Puchar Lata” 19,08,2012r. rz. Warta ujście Kanału Mosińskiego, startowało ogółem 23 zawodników,
15 seniorów 8 nestorów, w kat seniorów wygrał kol. Maćkowiak Dominik 4000pkt, w kat nestorów wygrał kol. Pieczulis Tadeusz 3650pkt, ogółem złowiono 25,86 kg ryb.
,, Puchar Jesieni” 16,09,2012r. rz. Warta Sowiniec, startowało ogółem 24 zawodników 17 seniorów
7 nestorów, w kat seniorów wygrał kol. Maćkowiak Dominik 4800pkt, w kat nestorów wygrał kol. Filipiak Andrzej 2040pkt, ogółem złowiono 30,65 kg ryb.
,, Zakończenie Sezonu” 07,10,2012r. Starorzecze Święconka, startowało ogółem 25 zawodników w tym
3 juniorów, w kat. seniorów wygrał kol. Stachowiak Przemysław 6800pkt, w kat. juniorów wygrał kol.
Kosicki Filip 3030pkt, ogółem złowiono 71,33kg ryb.
,, Pogoń za drapieżnikiem” 21,10,2012r. Starorzecze Święconka oraz rz. Warta - ogółem startowało 22 zawodników, zawody wygrał okoniami kol. Stachowiak Przemysław 1490pkt, złowiono 2 szczupaki a ogólna waga złowionych ryb to 5,02kg, należy z tego wnioskować, że drapieżnika w naszych wodach jest mało.
W wyżej wymienionych zawodach uczestniczyło ogółem 332 zawodników lecz ogół wszystkich uczestników
to rząd 520 osób. W zawodach złowiono łącznie 450,64kg ryb które w większości wróciły do wody.
W minionym roku prowadzona była również klasyfikacja ,,Wędkarz Roku Koła” pod uwagę brane były zawody zaznaczone w kalendarzu imprez oraz udział członka koła w akcjach sprzątania akwenów.
Klasyfikacja przestawia się następująco :
SENIORZY: I miejsce kol. Kosicki Dawid - 118pkt II miejsce kol. Zalewski Andrzej 108pkt III miejsce
kol. Andrzejewski Ireneusz 96pkt
NESTORZY: I miejsce kol Mankiewicz Eugeniusz 81pkt II miejsce kol Łakomy Stanisław 78pkt
III miejsce kol Kołodziej Bronisław 71pkt
Sprawy organizacji zawodów nie ograniczały się jedynie do zawodów koła: i tak byliśmy organizatorami zawodów Grand Prix Okręgu ,,Puchar Koła Mosina-Miasto” które rozegrano 05,08,2012r. na Starorzeczu Święconka, w zawodach uczestniczyło 33 zawodników w tym 2 juniorów oraz 9 drużyn. Zawody wygrała drużyna Koła Mosina-Miasto w składzie kol. Nowicki Wojciech, kol. Kosicki Dawid, kol. Nowicki Tomasz.
Cały cykl Grand Prix Okręgu to 6 zawodów a wyżej wymieniona drużyna w łącznej klasyfikacji zajęła wysokie
II miejsce co jest chyba najlepszym wynikiem drużynowym w historii koła, przy czym I miejsce przegrała w ostatnich zawodach. Pozostałe rezultaty tego cyklu to : II miejsce ,,Puchar Koła Odlewnik Śrem” I miejsce ,,Puchar Koła Lubonianka” III miejsca ,,Puchar Koła Dolsk” ,,Puchar Koła Dopiewo” Puchar Koła Karaś”
Ponad to w klasyfikacji indywidualnej Grand Prix Okręgu kol. Kosicki Dawid zajął II miejsce a kol Nowicki Wojciech III miejsce
Na szczeblu Rejonu X Śrem organizowaliśmy zawody ,,Puchar Starosty Śrem” 10,06,2012r na Z Śrem, w
zawodach uczestniczyło 15 trzy osobowych drużyn. Nasza drużyna w składzie Zalewski Andrzej, Kordylewski Mirosław, Karnecki Henryk zajęła II miejsce. Organizowaliśmy również zawody drużynowo indywidualne aktywu Rejonu X Śrem w dniu 12,08,2012r na Starorzeczu Święconka gdzie startowało 12 trzy osobowych drużyn. Nasza drużyna w składzie Prezes kol. Andrzejewski Ireneusz, członkowie Zarząd kol. Nowicki Wojciech kol. Kosicki Dawid zajęła I miejsce, również w kategorii Prezesów I miejsce przypadło naszemu Prezesowi.
W dniu 27,05,2012 na Kanale Mosińskim odbyły się zawody z okazji ,,Dni Mosiny”. W 2012r. organizatorem tych zawodów było koło Mosina –Hobby, w zawodach startowali również i nasi członkowie.
Najlepiej zaprezentował się kol. Karnecki Jarosław zajmując II miejsce z wynikiem 2760pkt
Ponad to nasi reprezentanci startowali w wielu innych zawodach na zaproszenia zaprzyjaźnionych kół. Nie będę wymieniał tu wszystkich startów gdyż była by to kolejna strona mego sprawozdania przytoczę jedynie te najlepsze rezultaty i tak: w dniu 05,08,2012 tak zwany klan Jasiczaków - Andrzej, Wojciech i Artur pojechał na zaproszenie Koła Książ gdzie walczono o puchar z okazji ,,Dni Książa” oczywiści nas nie zawiedli zajmując
I miejsce. W dniu 07,10,2012 wysłaliśmy drużynę na zawody o ,,Puchar Ziemi Dolskiej” w składzie Nowicki Wojciech, Kordylewski Mirosław, Nowicki Tomasz która zajęła co prawda V miejsce, niemniej kol. Nowicki Wojciech przywiózł puchar za największą rybę. W dniu 11,11,2012r pojechała nasza drużyna w składzie
Nowicki Wojciech, Nowicki Tomasz, Kordylewski Mirosław, Zalewski Andrzej, Kosicki Dawid na zawody
pod Szamotuły na Zalew Radzyny walczyć o ,,Puchar Niepodległości” oraz Rogale Marcińskie a zaprosiło
nas koło Karaś Poznań, i tam nasi zawodnicy okazali się bezkonkurencyjni wygrywając zawody drużynowo a indywidualnie z wynikiem 9055pkt wygrał kol. Kosicki Dawid.
Tak przedstawiały by się zagadnienia mego sprawozdania z zakresu działalności sportowo organizacyjnej dla starszej grupy naszych członków, choć i w nich brała udział młodzież jak i całe rodziny.
Niemniej jednak jak już wcześniej wspomniałem szczególną uwagę poświęcamy pracy z dziećmi i młodzieżą.
Pozwolę sobie więc na przedstawienie działalność skierowanej pod adresem tej grupy młodych wędkarzy.
I tak plan pracy rozpoczęliśmy w dniu 26,05,2012r od zawodów ,,Dzień Dziecka” zorganizowanych na Gliniance Pożegowo. Do rywalizacji w dwóch kategoriach przystąpiło łącznie 26 młodych wędkarzy z opiekunami a niejednokrotnie całymi rodzinami. W kategorii najmłodszych zwyciężyła Żylińska Zosia 920pkt, natomiast
wśród starszych do 16 lat zwyciężył Jakubowski Michał 240pkt. W całej imprezie uczestniczyły 62 osoby.
Kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą to dzień 02,06,2012r na III Festynie Gminnym Organizacji Pozarządowych i gminnych obchodach ,,Dnia Dziecka” W tej imprezie wystąpiliśmy jako uczestnicy
prezentując nasze osiągnięcia a dla najmłodszych zorganizowany został konkurs poławiania sztucznych rybek wędkami. Jak zwykle stoisko nasze cieszyło się dużym powodzeniem a każdy uczestnik otrzymywał drobny upominek, i odchodził z uśmiechem na twarzy.
W dniu 24,06,2012r na zbiorniku tak zwany Dół Nowy w Krajkowie młodzi wędkarze ,,Powitali Lato”
rywalizując o puchary, statuetki ,,Największa ryba” oraz symboliczne upominki. Przy pięknej słonecznej pogodzie 21 zawodników rywalizowało w dwóch grupach wiekowych. W kategorii maluchów zwyciężyła Karnecka Julia 1010pkt, w kategorii do 16 lat zawody wygrał Andrzejewski Maks 560pkt. W całej imprezie uczestniczyło 57 osób.
Piękny słoneczny dzień oraz wieża widokowa, to oczywiście Glinanka Pożegowo 07 lipca 2012r i kolejne zawody młodych wędkarzy z cyklu ,,Wakacje z wędką”. Jak zwykle podział na dwie grupy, losowanie i do boju
o kolejne puchary, statuetki i nagrody. I tym razem w kategorii maluchów zawody wygrywa Karnecka Julia 1980pkt, a w kategorii wyższej do 16 lat Jęchorek Hubert 350pkt. Tym razem frekwencja nieco niższa bo uczestników łącznie było 36.
Dzień 18 sierpnia 2012r to kolejne zawody dla dzieci i młodzieży z cyklu ,,Wakacje z wędka”. I tym razem gościmy na wzgórzu Pożegowo frekwencja nieco wyższa jak na poprzednich zawodach, mimo zaawansowanych wakacji do rywalizacji zapisuje się 16 zawodników, a w sumie w imprezie uczestniczy przeszło 40 osób.
W kategorii juniorów młodszych zawody wygrywa Mateusz Zalewski 1020pkt, a w kategorii do 16 lat
wygrywa Adrian Słoma 730pkt.
Szósta a zarazem ostatnia impreza dla młodych wędkarzy odbyła się 9 września 2012r na Starorzeczu Święconka
były to ,,II Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy Mosina” które nasze koło postanowiło zorganizować drugi raz a to dlatego że brak jest zainteresowania organizacją takich zawodów ze strony innych kół PZW Gminy. Tutaj dodam że zarówno pierwsze jak i drugie zawody w całości zostały sfinansowane z środków własnych naszego koła. W mistrzostwach startowało 17 zawodników w dwóch kategoriach, a łączna ilość biorących udział w imprezie to liczba 50 osób. Młodzieżowym Mistrzem Gminy Mosina w wędkarstwie spławikowym na 2012r
w kategorii do 12 lat został Kosicki Filip 1310pkt, w kategorii do 16 lat Mistrzem została Karnecka Paulina 540pkt. Trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii uhonorowane zostały pucharami oraz dyplomami jak na zawody mistrzowskie przystało, ponad to każdy uczestnik otrzymał drobny upominek rzeczowy i jak zwykle
dla nas organizatorów najcenniejszym był uśmiech na twarzach młodych sympatyków wędkowania.
Nasi młodzi wędkarze uczestniczyli również w Rejonowych Zawodach Młodzieży w dniu 13 maja 2012r
które rozegrane zostały na Zalewie Śrem. Drużyna młodzieży w składzie Kosicki Filip, Mateusz Zalewski i
Słoma Adrian zajęła III miejsce 9pkt sektorowych, również III miejsce wywalczył Kosicki Filip w klasyfikacji indywidualnej. Pragnę poinformować również że w każdych zawodach dla dzieci i młodzieży wszyscy uczestnicy byli nagradzani nawet najdrobniejszym upominkiem. Jaka to była skala wiedzą Ci którzy bawili się z nami na omówionych zawodach czy imprezach choćby na Festynie Organizacji Pozarządowych, dla informacji to rząd 595 osób z tego połowa to dzieci i młodzież. Jest mi również niezmiernie miło poinformować wszystkich że cała omówiona praca w 2012r na rzecz dzieci i młodzieży udokumentowana została na albumach foto, które to dziś wręczymy Pani Burmistrz Mosiny oraz firmie JAXON jako nasz dokument iż pomoc jaką otrzymaliśmy została wykorzystana prawidłowo.
Szanowni uczestnicy naszego zebrania. Być może wielu z Państwa zainteresowana jest szczególnie tym
obszarem mego sprawozdania. Nikt nic nie stracił, odsyłam wszystkich zainteresowanych do strony internetowej koła pod adresem www.mosina.wedkuje.pl wszystkie przytoczone zdarzenia są zawarte na stronie. A to dzięki naszym kolegom Maćkowiak Dominik, Nowicki Wojciech, to Oni poświęcają swój czas i stwarzają wszystkim możliwość codziennego śledzenia naszej pracy i zapoznawania się z bieżącymi wydarzeniami w kole. Chcę Im z tego miejsca serdecznie podziękować za to, że dzięki właśnie ich pracy możemy gościć u wielu zainteresowanych tą formą przekazu i informacji.
Szanowni Goście, Członkowie Koła jak i sympatycy wędkarstwa. Tak oto przedstawia się działalność Zarządu
w minionym roku w zakresie sportu i rekreacji zarówno dla starszych członków jak i dzieci i młodzieży.
Państwu oraz członkom koła pozostawiamy ocenę czy zrealizowane zadania w 2012r. to dużo czy mało.
A sposobność jest ku temu szczególna, ponieważ przyjdzie nam dziś wybrać nowego Prezesa oraz Zarząd Koła jak i komisje na kadencję 2013-2016. Wcześniej nic na ten temat nie wspomniałem ale minęły już cztery lata
jak kieruję tym Kołem jako Prezes i pracowałem z Zarządem który na wstępie wymieniłem. Pragnę poinformować członków, że na grudniowym posiedzeniu Zarządu Koła, ustępujący Zarząd udzielił kilkunastu działaczom ustępujących władz rekomendacji na kandydowanie na kadencję 2013-2016.
Stosowny dokument w tej sprawie wpłynął do Komisja Wyborcza dzisiejszego Zebrania.
W dziedzinie administracyjno statutowej w roku sprawozdawczym 2012 w naszym kole łącznie wykupiło karty wędkarskie 555 członków, w tym 25 uczestników, jest to spadek członkostwa o 4 osoby. Sprzedaż kart oraz zezwoleń na wędkowanie prowadzona była przez skarbnika w sklepie wędkarskim Relax Pani Małgorzaty
Siemiątkowskiej, za co składamy podziękowania. Jak poprzednie Zarządy tak i obecny korzysta z uprzejmości Zarządu Ogródków Działkowych, który udostępnia nam swe pomieszczenie do odbywania posiedzeń Zarządu.
Dziękujemy więc kol. Prezesowi Januszowi Łubińskiemu a za jego pośrednictwem Zarządowi Ogrodu za gościnność. Jeśli chodzi o zagadnienia działalności finansowej za 2012r. to przedstawione zostaną one przez skarbnika koła kol. Kołodzieja Bronisława. Również sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego jak i pracy Rzecznika Dyscyplinarnego zostaną przedstawione przez przedstawicieli tych komisji. Chciał bym jeszcze odnieść się do naszej współpracy z Zarządem Okręgu, Władzami Miejskimi, Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Konstantynowo oraz kołem Mosina Hobby. W minionym roku jak i całej czteroletniej kadencji wspólnie staraliśmy się współpracować w zagadnieniach nurtujących wędkarzy w naszym regionie. Współpracę tą należy ocenić pozytywnie dlatego też wyrażam swe jak i ustępującego Zarządu podziękowania za okazywaną pomoc i wysiłek w skutecznym załatwianiu spraw bieżących. Niemniej jednak piętą achillesa są utrudnienia z dostępem do łowisk publicznych przez wędkarzy w naszym regionie. Pewne poczynania w tym kierunku są robione, niemniej jednak postęp tych działań jest niestety wolny, podyktowany jest on brakiem zrozumienia przez zainteresowane strony zagadnień Prawa Własności oraz Prawa Wodnego, które to akty w czytelny sposób pokazują jak należy rozwiązać tę kwestię. Odnosimy wrażenie zbywania nas przez władze lokalne w tym temacie. Wiele odbytych spotkań to owszem owocna dyskusja, poświęcony czas jednak w dalszym etapie widzimy brak realizacji tych ustaleń. Wynika z tego iż są to tylko obietnice nie znajdujące pokrycia w czynach. A jak by nie było jesteśmy najliczniejszą organizacją pozarządową w gminie. Apelujemy więc do władz o podjęcie tematu i skoordynowanie wysiłków w celu jak najszybszego rozwiązywania tak istotnego dla nas wędkarzy zagadnienia. Dlatego też dalsze działania w tej sprawie pozostawiamy nowo wybranemu dziś Prezesowi jak i Zarządowi. Liczymy iż działania te będą bardziej przekonywujące władze lokalne co do słuszności dość istotnego problemu społecznego w tej kwestii.
Jednocześnie przypomnę że rok 2013 jest rokiem ,,Jubileuszu 75 LAT” istnienia naszego koła, myślę że także
w tej kwestii, nowy Zarząd stanie na wysokości zadania i godnie zaprezentuje Nas brać wędkarską w Naszym Regionie jak i Okręgu PZW Poznań.
Kończąc swe wystąpienie pragnę podziękować całemu Zarządowi Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu za wysiłek włożony w ostatnim roku jak i całej czteroletniej kadencji w budowę dobrego wizerunku koła. Podziękowania kieruję do szeregowych członków którzy również nas wspierali swym zaangażowaniem w pracy na rzecz koła. Już dziękowałem naszym darczyńcom za okazaną pomoc w realizacji zadań na rzecz dzieci i młodzieży, jak i Władzom Gminy za wsparcie finansowe tego działu - niemniej
czynię to jeszcze raz.
Życzę także nowo wybranemu Prezesowi jak i Zarządowi owocnej pracy na rzecz koła w kadencji 2013-2016
Starałem się w sprawozdaniu ująć wszystkie aspekty naszej działalności, mogłem jednak jakieś pominąć,
dlatego zapraszam do dyskusji nad tym dokumentem, a sekretarza zebrania o odnotowanie tematów jako uzupełnienie mego wystąpienia. Być może komuś nie podziękowałem to czynię to teraz.
Na tym kończę. Dziękuję za uwagę.
Wędkarstwu Polskiemu i Wodom Cześć i Chwała
Prezes Koła PZW Mosina – Miasto

Andrzejewski Ireneusz
.

 


5
Oceń
(9 głosów)

 

Wedkuje.pl poleca

 

Sprawozdanie Prezesa Koła PZW Mosina – Miasto z działalności Zarządu Koła za 2012 rok - opinie i komentarze

dendrobenadendrobena
0
Życzę sukcesów w nowej kadencji. Łatwiej nie będzie. Powodzenia. (2013-02-02 21:00)

skomentuj ten artykuł

 
Aplikacja