Sprawozdanie Prezesa Koła PZW Mosina – Miasto z działalności Zarządu Koła za 2014 rok


 Mosina 18,01,2015r.


Sprawozdanie Prezesa Koła PZW Mosina – Miasto z działalności Zarządu Koła za 2014 rok.

Szanowni – Goście - Członkowie Koła PZW Mosina – Miasto, jak i sympatycy wędkarstwa.

2014 rok to drugi rok działalności Zarządu Koła obecnej kadencji. W roku 2014 składki członkowskie PZW w naszym kole wykupiło łącznie 511 członków. Sama sprzedaż znaków PZW odbywała się w sklepie sportowo wędkarskim RELAX skarbnika koła koleżanki Małgorzaty Siemiątkowskiej. 

W minionym roku Zarząd Koła pracował w składzie : Andrzejewski Ireneusz Prezes, Zalewski Andrzej V-ce Prezes ds. sportowych, Jasiczak Wojciech V-ce Prezes ds. młodzieży Węclewski Dariusz Sekretarz, Siemiątkowska Małgorzata Skarbnik, Nowicki Wojciech foto kronikarz, Kosicki Dawid Gospodarz Koła, Karnecki Henryk II Gospodarz Koła, Kozak Adam Kronikarz, Jaroszczak Leszek Rzecznik Dyscyplinarny Koła, Jasiczak Andrzej Opiekunowie Młodzieży, Mankiewicz Eugeniusz członek Zarządu, Stachowiak Przemysław koordynator ds. sędziowskich. 

Ponad to swe prace w 2014r prowadziła Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński oraz Rzecznik Dyscyplinarny. 

Sprawozdania komisji z działalności przedstawią ich przedstawiciele. 

Zanim przejdę do kolejnych punktów sprawozdania pragnę poinformować wszystkich członków obecnych na zebraniu sprawozdawczym, iż w zasadzie sprawozdanie które jest czytane nie jest tylko mym sprawozdaniem jako Prezesa z działalności za miniony rok ale również sprawozdaniem mego zastępcy kol. Andrzeja Zalewskiego który pod mą nieobecność pełnił funkcję Prezesa Koła, a sytuacja ta spowodowana została faktem mego wyjazdu zagranicznego. 

Pragnę poinformować wszystkich, że w związku powyższym złożyłem na ręce kol. Andrzeja Zalewskiego i Zarządu Koła rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Prezesa do wyboru nowego Prezesa Koła na Nadzwyczajnym Zebraniu Wyborczym które odbędzie się zaraz po Zebraniu Sprawozdawczym za 2014r.

Również w rezygnacji mej rekomenduję kol. Andrzeja Zalewskiego na Prezesa Koła, myślę że podzielam wasze odczucie iż kol. Andrzej jest godny aby obdarzyć go zaufaniem i wybrać na nowego Prezesa do końca obecnej kadencji, niemniej to wasze głosy zadecydują o słusznym wyborze. 

Przejdźmy jednak teraz do dalszej części sprawozdania,; i tak.

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 12 posiedzeń protokołowanych oraz odbywał spotkania robocze w czasie organizowanych  imprez i zawodów wędkarskich, wsłuchując się w głosy naszych członków.  Sprawy wymagające podejmowania stosownych uchwał były analizowane a decyzje podejmowane w sposób kolektywny. Oceniając pracę Zarządu minionego roku, należy uznać ją za udaną. 

We wszystkich posiedzeniach Zarządu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Koła. W ten sposób wszyscy na bieżąco byli informowani o poczynaniach Zarządu, oraz realizacji zadań na 2014r. Ponad to Komisja Rewizyjna przeprowadzała miesięczne kontrole działalności finansowej oraz raportów kasowych przekazywanych do Zarządu Okręgu. Stany inwentaryzacyjne są zgodne z prowadzona ewidencją w tym zakresie.

Ze względu na charakter jak i zasięg działania, nie ograniczaliśmy się do działań wewnętrznych koła. Uczestniczyliśmy w naradach wiosennej i jesiennej Rejonu X Śrem. Na spotkaniach tych przekazywane były informacje o kierunkach działalności Okręgu PZW Poznań. Uczestniczyliśmy również w naradzie zorganizowanej przez dyrekcję Wielkopolskiego Parku Narodowego, na której omawiano zasady korzystania z wód WPN, oraz zwrócono uwagę na zaśmiecanie przez turystów jak i niefrasobliwych wędkarzy brzegów akwenów wodnych zarówno tych w WPN jaki innych.

Osobnym rozdziałem w naszej pracy jest współpraca z władzami lokalnymi Gminy. Ta układała się na poziomie średnio zadawalającym. Nie wszystkie sprawy dotyczące społeczności wędkarskiej czy innych użytkowników naturalnego środowiska, postrzegane były przez magistrat w sposób taki, jaki byśmy tego oczekiwali. Wiele zagadnień choć dostatecznie eksponowanych nie znajdowały swej realizacji w rzeczywistości, były to tylko niespełnione złudne obietnice. Mam tu na myśli tzw. ,,Zakole Warty” między Sowińcem a Baranowem, tu domagaliśmy się i domagamy nadal działań od władz zmierzających do wyłączenia tego terenu ze sprzedaży z zasobów Gminy na zawsze. Jest to jedyny dziewiczy teren który pozostaje własnością Gminy z takim dostępem do rzeki Warty z którego korzystać mogą wędkarze jak i inni miłośnicy przyrody. 

Odwiecznym  problemem jest  normalny dostęp miłośników rzeki Warty jak i jej zlewni do jej brzegów w całej Gminie. Turystyka ta rekreacyjna jak i wędkarska na tych terenach naszej Gminy to odwieczny problem a czasami i droga przez mękę, która spowodowana został przez niefrasobliwe decyzje bądź niedopilnowanie magistratu dotyczące sprzedaży bądź dzierżawienia tych terenów przez innych właścicieli. A przecież Prawo Wodne w dostateczny sposób reguluje te zagadnienia. Dlatego też pokładamy w nowych władzach Gminy wiele nadziei w rozwiązanie narosłych problemów ku zadowoleniu wędkarzy, turystów i innych użytkowników naturalnego środowiska. Aby problemy te zostały rozwiązane nie wystarczy jednak zaangażowanie w powyższe sprawy wyłącznie władz Gminy.

Należy poczynić działania w kierunku włączenia się w zagadnienie także władz Okręgu PZW Poznań, które również dysponują wiedzą jak i siłą administracyjną ułatwiającą rozwiązanie tej problematyki. Miejmy nadzieję że dojdzie do konstruktywnej współpracy w tym zakresie pomiędzy powyższymi podmiotami. My jako Zarząd koła deklarujemy pomoc w organizacji wspólnego spotkania. 

Liczymy również że w pracę zespołu włączy się drugie koło PZW w Mosinie a mianowicie Koło Mosina-Hobby.      

Nadal jako wędkarze korzystamy z Glinianki Pożegowo na zasadzie użyczenia od władz Gminy, jest to woda ogólno dostępna do wędkowania. Tutaj dodam, że wodę tą PZW Okręg Poznań zarybiło w 2014r, wpuszczając 150 kg karpia. 

Ponad to w minionym roku wnioskowaliśmy do magistratu o wsparcie finansowe naszej działalności. Wnioski nasze ocenione zostały pozytywnie a stosowne środki przeznaczyliśmy na pracę z dziećmi i młodzieżą. Rozliczenia jak i sprawozdania dostarczyliśmy do odpowiednich komórek urzędu. 

W naszych ocenach nie pomijamy również współpracy z Okręgiem PZW Poznań, która jest również dobra co nie oznacza że doskonała. Wiele spraw dotyczących nas wędkarzy jest pozytywnie załatwiana przez władze wyższego szczebla co znajduje odzwierciedlenie w sprawozdaniu już odczytanym jak i części która będzie odczytana. Również sprawy nie do końca załatwiane znajdują odzwierciedlenie w tym dokumencie z nadzieją że zostaną pozytywnie rozwiązane dla wspólnego dobra.  

W minionym roku uczestniczyliśmy w akcjach sprzątania brzegów naszych akwenów jak i w akcji Sprzątania Świata. Ponad to sprzątaliśmy odcinki akwenów na których przeprowadzaliśmy konkursy wędkarskie. 

W roku 2014 Zarząd Koła wystąpił także z wnioskami do Zarządu Okręgu jak i  Zarządu Głównego PZW o nadanie wyróżnień naszym członkom. Wszystkie przyznane odznaczenia i wyróżnienia zostaną dziś wręczone.

Z kolei pozwolę sobie na przybliżenie zagadnień z życia koła, dotyczących nas samych jak i sympatyków wędkarstwa oraz pracę z dziećmi i młodzieżą. 

Na rok 2014 zaplanowane zostały 22 zadania z czego 13 to same zadania rekreacyjne, 3 to akcje sprzątania naszych akwenów, a 6 to imprezy wyłącznie dla dzieci. Patrząc na taki bilans można stwierdzić że nasza oferta ma charakter całoroczny. Myślę że wszystkie zadania 2014r wykonaliśmy należycie, i nie będę wszystkiego omawiał gdyż wielu z nas bezpośrednio w nich uczestniczyło, przypomnę jedynie niektóre. 

Bezpośrednio dla dzieci zorganizowaliśmy wędkarski Dzień Dziecka – Glinianka 2014 w którym uczestniczyło blisko 70 uczestników, dzieci, rodziców i organizatorów. Ponad to uczestniczyliśmy w kolejnym Festynie Organizacji Pozarządowych Gminy na którym oprócz zabawy dla dzieci przybliżaliśmy mieszkańcom zagadnienia wędkarstwa.  Dwie oferty wakacyjne to ,,Bezpieczne Wakacje z Wędką” w których skupiliśmy około 110 uczestników. Po raz czwarty przy udziale środków gminnych w dniu 14,09,2014r zorganizowaliśmy Młodzieżowe Mistrzostwa Gminy w wędkarstwie spławikowym w dwóch kategoriach. Sama impreza jak zwykle wypadła bardzo dobrze a rywalizacja zakończyła się następująco: w kategorii do 12 lat  Mistrzem Gminy została Zalewska Bożena a w kategorii do 16 lat Kosicki Filip.   

Łącznie w imprezie uczestniczyło blisko 100 uczestników dzieci, opiekunów i organizatorów. Tutaj po raz kolejny apelujemy do kolegów z koła Mosina-Hobby o włączenie się w organizację tych zawodów. Zorganizowaliśmy również jako oddzielne zawody ,,Młodzieżowe Mistrzostwa Koła” wyniki są następujące:

W kategorii do 12 lat -

Mistrzem Koła na 2014r  został Adam Jeżewski  1400pkt

I v-ce Mistrzem Koła na 2014r został Malak Filip 930pkt

II v-ce Mistrzm Koła na 2014r została Zalewska Zosia 270pkt

W kategorii do 16 lat –

Mistrzem Koła na 2014r został Kosicki Filip 3140pkt

I v-ce Mistrzem Koła na 2014r został Zalewski Mateusz 2950pkt

II v-ce Mistzrem Koła na 2014r został Rajewicz Kamil 1210pkt

Stosowne puchary zostaną dziś wręczone.

Natomiast w zawodach i imprezach dla pozostałych grup wiekowych których zorganizowaliśmy 13 uczestniczyło łącznie około 800 osób. Były to zawody otwarcia i zakończenia sezonu, Mistrzostwa Koła, zawody o puchar Prezesa, Puchar Wiosny, Lata i Jesieni, zawody memoriałowe, festyn rodzinny połączone z nocnym wędkowaniem oraz zawody w pogoni za drapieżnikiem. 

A oto istotne wyniki rywalizacji:

Mistrzem Koła seniorów na 2014r został kol. Pieczulis Tadeusz 3130pkt 5pkt sektorowych

I v-ce Mistrzem Koła na 2014 r został kol. Ruszczyński Jacek 6460pkt 6pkt sektorowych

II v-ce Mistrzem Koła na 2014r został kol. Kosicki Dawid 2760pkt 7pkt sektorowych Prowadzona była również klasyfikacja o tytuł Super Wędkarza Roku Koła w dwóch kategoriach, senior i nestor.

Super Wędkarzem Koła na 2014r  seniorów został kol. Kosicki Dawid pseudonim ,,WĄSKI” 

II miejsca razem w tej klasyfikacji przypadło kol. Zalewski Andrzej

III miejsce zajął kol. Tomasz Nowicki

Super Wędkarzem Koła na 2014r nestor/junior  zostali  kol. Nadolny Józef, Zenon Górecki

III miejsce zajął kol. Rajewicz Kamil

Wszystkim kolegom gratulujemy, a innych zapraszamy do współzawodnictwa w 2015r.

Byliśmy również uczestnikami zawodów organizowanych przez Okręg PZW Poznań, Rejon X Śrem czy inne zaprzyjaźnione koła. Łącznie reprezentowaliśmy siebie jak i Gminę na 16 zawodach. Jako osiągnięcia należy odnotować start w cyklu 6 zawodów Liga Kół Okręgu PZW Poznań gdzie drużyna nasza w składzie : 

kol. Nowicki Wojciech, Nowicki Tomasz, Maćkowiak Dominik oraz junior Kosicki Filip zajęła ostatecznie 

1 miejsce w klasyfikacji łącznej cyklu zawodów uzyskując tytuł Drużynowego Mistrza Okręgu Grand Prix Kół.

Ponad to kol. Nowicki Wojciech startując w Mistrzostwach Okręgu Weteranów wywalczył tytuł Mistrza Okręgu Weteranów PZW Poznań, oraz nominację do reprezentowania Okręgu na Mistrzostwach Polski gdzie z kolei naszemu koledze w tak doborowym gronie nie powiodło się, miejmy nadzieję, żę w przyszłym roku będzie lepiej. Uznajemy to jako wypadek przy pracy gdyż kolejne starty kol. Wojtka potwierdziły jego wysoką pozycję w wędkarstwie i tak w zawodach drużynowych o Puchar Honorowego Prezesa Rejonu X drużyna w składzie Nowicki Wojciech, Nowicki Tomasz, Maćkowiak Dominik zajęła I miejsce, a to i tak nie koniec gdyż w drużynowych zawodach Rejonu X Śrem drużyna pod wodzą kol. Wojtka Nowickiego uzupełniona o kolegów 

Nowicki Tomasz i  Kosicki Dawid również zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej. I to nadal nie koniec dominacji naszego mistrza który startując w zawodach okręgowych Super Puchar  indywidualnie uzyskał najlepszy wynik zajmując I miejsce a drużyna uzupełniona o kol. Kosicki Dawid oraz kolegów Ostrowski Janusz koło  Śrem Miasto, Grylewicz Piotr i Szczęsny Sławomir z koła Dolsk zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej pozostawiając za plecami tak doborowe drużyny jak Colmic, Milo czy Leszcz z okręgu Poznań.   

Z kolei nie wiodło się naszej młodzieży, która w  zawodach drużynowych Rejonu X zajęła w minionym roku zajęła V miejsce. Nie jest to najgorszy wynik, niemniej miejmy nadzieję że w przyszłym roku będzie lepiej gdyż naszą młodzież stać na lepsze rezultaty- życzymy powodzenia.   

Wszystkim reprezentantom za wyniki sportowe dziękujemy i gratulujemy wyników.      

Przedstawiony kształt naszej działalności w 2014r  nie obejmował by takiego szerokiego kręgu gdyby nie pomoc także sponsorów którymi byli: piekarnia ART.- MIK, sklep kol. Leszka Jaroszczaka oraz sklep sportowo - wędkarski koleżanki Małgorzaty Siemiątkowskiej.

Wszystkim Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania.

Jak poprzednie Zarządy tak i obecny korzysta bezpłatnie z uprzejmości Zarządu Ogródków Działkowych, który udostępnia nam swe pomieszczenie do odbywania posiedzeń. Dziękuję więc kol. Prezesowi Januszowi Łubińskiemu  oraz Zarządowi Ogrodu za gościnność. Ponad to podziękowania kierujemy także do Pani Agnieszki Kordylewskiej, która jako dzierżawca tychże pomieszczeń patrzy na nas łaskawym okiem. 

Jeśli chodzi o zagadnienia działalności finansowej za 2014r. to przedstawione zostaną przez skarbnika koła

kol. Siemiątkowską Małgorzatę. 

Również  sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego jak i pracy Rzecznika Dyscyplinarnego Koła zostaną przedstawione przez przedstawicieli tychże komisji.

Kończąc nasze wystąpienie pragnimy podziękować Zarządowi Okręgu, Władzom Miejski, Rejonowi X Śrem za przychylność w realizacji zadań jakie postawiono przed nami. Całemu Zarządowi Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądowi Koleżeńskiemu jak i Członkom Koła którzy pomagali w realizacji programu pracy w 2014 roku.   

Starałem się wraz z moim zastępcą ująć w sprawozdaniu wszystkie aspekty naszej działalności, mogliśmy jednak jakieś pominąć, dlatego zapraszamy do dyskusji nad tym dokumentem, a sekretarza zebrania o odnotowanie tematów jako uzupełnienia. Jeśli natomiast komuś nie podziękowaliśmy to czynimy to teraz a za pominięcie przepraszamy.

Dziękujemy za uwagę.

                                                                                          Wędkarstwu Polskiemu  Wodom Cześć i Chwała

                                                         

              Prezes Koła PZW Mosina – Miasto                        

                      Andrzejewski  Ireneusz 

 


5
Oceń
(3 głosów)

 

Sprawozdanie Prezesa Koła PZW Mosina – Miasto z działalności Zarządu Koła za 2014 rok - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł