Zaloguj się do konta

Tabela składek na rok 2023 w Okręg PZW Skierniewice

Wysokość składki członkowskiej w 2023 r.
zał. nr 1 do Uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW
z dnia 24 września 2022 r.
Lp Treść Wysokość kwotowaw złotych
1 Składka członkowska 150,-

2 Składka członkowska ulgowa 75% 38,-
1. członkowie uczestnicy do lat 16 38,-
2. młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat 38,-
3. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 38,-

3 Składka członkowska ulgowa 50% 75,-
1. członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW 75,-
2. członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikajacym z 
posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawniości. 75,-

4 Składka członkowska ulgowa 25% 113,-
1. członkowie odznaczeni srebrną odznaka PZW 113,-

5 Wpisowe
1. członka zwyczajnego PZW 30,-
2. członka uczestnika PZW - do 100% 15,-

6 Legitymacja członkowska 10,-

1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa
do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW.
Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.
2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu
(w granicach określonych niniejszą uchwałą).

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.
1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko
w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich
za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu
„ Członek Honorowy PZW”
3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem
ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli
stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub
wpisu do legitymacji członkowskiej.
5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady
wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono
określony wiek.
7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób
niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
Link do dokumentu - https://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/48/cms/szablony/30059/pliki/tabela_skladek__czlonkowskich_2023.pdf

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej

Co dalej z PZW?

Zmiany związane z zarządzaniem wodami postępują w coraz szybszym tempie…