Zaloguj się do konta

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA 2016 R. KOŁA WKW

UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO
CZŁONKÓW WKW „TROĆ”
PODJĘTA W DNIU 20 LUTEGO 2016 ROKU
 

 
 
Na podstawie § 54 Statutu PZW oraz wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze postanawia:
 
I.Zatwierdzić
1. Preliminarz budżetowy na rok 2016 w wersji przedstawionej przez Skarbnika Koła.
2. Plan zawodów i imprez wędkarskich.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła.
4. Uzupełnienie składu Zarządu Kola przez wybór kol. R. Pietruńko.
 
II. Zobowiązać Zarząd Koła do:
1.Prowadzenia gospodarki zarybieniowej zgodnie z operatem rybackim i umową dzierżawną podpisaną z Lasami Państwowymi w tym do zarybiania jeziora szczupakiem.
2. Kontynuowanie współzawodnictwa o tytuł Mistrza Sezonu Wędkarskiego Koła „TROĆ”.
3. Organizowania imprez integracyjnych dla członków Koła i ich rodzin.
4. Wyegzekwowania od wędkujących usuwania znaczników (markerów) z łowiska po zakończeniu wędkowania.
 
III. Upoważnić Zarząd Koła do:
1.Udostępniania jeziora dla Kół PZW Okręgu Poznańskiego na przeprowadzenie zawodów wędkarskich z wyłączeniem miesięcy: czerwiec, lipiec i sierpień. Warunkowo dopuszcza się organizowanie zawodów w m-c czerwiec tylko w niedzielę.
2. Rozpatrywania indywidualnych próśb członków Koła będących w trudnej sytuacji finansowej o ulgę w opłacie za wędkowanie na jeziorze Karolewo Czarne.
3. Wydawania zezwoleń za opłatą wędkarzom PZW, wędkarzom niezrzeszonym i cudzoziemcom na wędkowanie na jeziorze Karolewo Czarne:
a). Zezwolenia sezonowe        - do 20 szt. rocznie
b). Zezwolenia jednodniowe – do   5 szt. dziennie
Dla posiadaczy zezwoleń okresowych i jednodniowych wędkowanie jest dozwolone od świtu do zmierzchu (1 godzina przed wschodem i jedna godzina po zachodzie słońca wg kalendarza)- tylko z brzegu.
4. Podejmowania decyzji o wysokości opłat dzierżawnych w przypadku zmiany umowy dzierżawnej
z Lasami Państwowymi.
 
IV. Zobowiązać osoby wędkujące na jeziorze Karolewo czarne do:
1. Przestrzegania przepisów „Regulaminu Amatorskiego połowu Ryb” i ustaleń Zarządu Okręgu  oraz „Regulaminu Łowiska Specjalnego Karolewo Czarne”.
2. Przestrzegania zasad użytkowania najmowanych gruntów leśnych stanowiących integralną część umowy najmu z Lasami Państwowymi.
3. Utrzymywania porządku na stanowisku wędkarskim i wokół stanowiska.
4. Ograniczenia ilości konfekcjonowanej sypkiej zanęty fabrycznej do 1 kg.
5. Kategorycznego zakazu stosowania chleba w każdej postaci do nęcenia ryb.
6. Zakazu wywożenia zestawów wędkarskich.
7. Zgłaszanie rekordowych ryb w terminach do:
- 31 października tzw. „białej ryby”,
- do końca roku : okoń, szczupak.
V. Ustalić składki na zarybianie i zagospodarowanie jeziora oraz opłat na utrzymanie polany w 2016 roku w wysokości:
 
1.Zarybienie, zagospodarowanie i ochrona jeziora:
- Składka pełna- 70 zł.
- Składka ulgowa- 30 zł (członkowie którzy ukończyli 70 lat i młodzież ucząca się od 16-24 lat).  Z opłacania składki zwolnić członków, którzy ukończyli 75 lat i członków uczestników.
 
2. Opłaty na utrzymanie polany (właściciele campingów)- składka roczna – 240 zł. Z przeznaczeniem na opłatę dzierżawy za polanę, wywóz ścieków i śmieci, koszt zużycia wody z wodociągu i remont infrastruktury polany (płatne w dwóch ratach).
 Uwaga! Wysokość opłaty może ulec zmianie po zawarciu nowej umowy dzierżawnej z Lasami państwowymi.
 
VI. Ustalić opłaty okresowe na wędkowanie na jez. Karolewo Czarne:
1.Opłaty dla członków PZW:
- jednodniowa              - 20 zł,
- 3 dniowa                     - 50 zł,
- 7 dniowa                   - 100 zł,
- sezonowa (roczna)  - 200 zł.
 
2. Opłaty dla niezrzeszonych i cudzoziemców:
- jednodniowa            – 40 zł,
- 3 dniowa                  - 100 zł,
- 7 dniowa                 – 200 zł,
- sezonowa (roczna)- 400 zł.
 
VII. Wprowadzić:
1.Obowiązek wypełniania na bieżąco: „Rejestru Połowu Ryb” oraz zdawanie go przy opłacaniu składek lub zezwoleń w roku następnym. Rejestracji (wpisywaniu) każdorazowo po złowieniu podlegają następujące gatunki ryb: karp, lin, szczupak, amur, sum, węgorz i sandacz. Na zakończenie wędkowania szacunkowa waga (w kg) złowionych: leszczy, płoci, okoni, wzdręg.
2.Okresowy limit ilościowy połowu karpia i szczupaka w 2016 roku:
Karp- zezwala się zabrać z łowiska 3 sztuki złowione w ciągu doby.
Szczupak- zezwala się zabrać z łowiska 1 sztukę złowioną w ciągu doby.
Łącznie: karp i szczupak- zezwala się zabrać z łowiska 3 sztuki w ciągu doby z zachowaniem okresu ochronnego szczupaka.
Amur i tołpyga bez limitu.
Pozostałe gatunki ryb do 5 kg na dobę
 
3.Dolne i górne wymiary ochronne n/w gatunków ryb:
- karp     30-70 cm.
-amur     30-80 cm
- szczupak 50-90 cm
-okoń 15-30 cm
4. Zakaz połowu ryb, poza spinningiem, metodą podlodową i żywcową w okresie od 15 października do 31 grudnia.
5. Pozyskanie żywca w tym okresie może odbyć się za pomocą podrywki lub wędki typu „uklejówka” (długość do 4 m bez kołowrotka).
6. Zakaz spinningowania i połowu metodą żywcową po zarybieniu drapieżnikiem . Komunikat o zakazie połowu oraz termin i okres ochronny określi Zarząd Koła i poda informację na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Koła na polanie.

VIII. Ustalić zasady pracy osobistej:
 
1.Na podstawie § 54 pkt. 7 Statutu PZW nakłada się na członków obowiązek wykonania pracy osobistej na rzecz Koła w wymiarze 8 godzin w ciągu roku lub wniesienie datku pieniężnego za tę pracę w wysokości 7 zł za godzinę.
2. Zwolnieni z pracy są członkowie, którzy:
a) Ukończyli 65 lat
b) Posiadają stopień niepełnosprawności:
- znaczny- dawna I grupa inwalidzka
- umiarkowany- dawna II grupa inwalidzka.
W/w mogą dobrowolnie wykonać pracę.
3. Datek za nie wykonaną pracę należy uiścić przy opłacaniu składek.
 
IX. Ustalić zasady korzystania z pola namiotowego:
1.Ustawienie przyczepy kempingowej lub namiotu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia od gospodarza Koła a w razie jego nieobecności przez zastępcę gospodarza Koła.
2. W przyczepach kempingowych zezwala się na podłączenie sieci elektrycznej z miejscowej skrzynki energetycznej, pod warunkiem, że przyczepa jest fabrycznie przystosowana do podłączenia napięcia elektrycznego 230V i posiada zaplombowany licznik.
3. Za postawienie przyczepy lub namiotu należy uiścić u gospodarza opłatę w wysokości 10 zł za dobę z wyłączeniem weekendów.
 
Niniejsza uchwała obowiązuje przez cały sezon wędkarski 2016 roku.
 
 
 
                                                                                                                             Komisja Uchwał i Wniosków.
 
 
 

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej