V Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Literackiego


V Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Literackiego

dla dzieci i młodzieży

pod hasłem Moja przygoda z wędką

 

I. Przepisy ogólne


1. Organizatorem k onkursu jest Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 33 w Sokołowie Młp., przy współpracy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

2. Celem konkursu jest :

- propagowanie wędkarstwa w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

- rozwijanie miłości do otaczającego nas świata,

- kształtowanie wzajemnych, prawidłowych stosunków człowieka i przyrody,

- promowanie bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku na łonie natury.

3. Zdjęcia, prace plastyczne i literackie powinny zawierać tematykę związaną z wędkarstwem, wyrażającą pasję, emocje oraz osobiste spojrzenie na hobby, jakim jest wędkarstwo.

4. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe i gimnazja) z terenu gminy i miasta Sokołów Małopolski.

II. Przepisy dotyczące prac

1. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

2. Prace należy dostarczyć do MGOKSiR w Sokołowie, ul. Lubelska 5.

3. Uczestnik konkursu może nadesłać po jednej pracy z każdej kategorii.

4. Każda praca powinna być opatrzona w pełne dane osobowe uczestnika konkursu (w tym telefon kontaktowy lub e-mail) oraz tytuł. Zdjęcia w rozdzielczości co najmniej 300 dpi z podaniem roku i miejsca wykonania prosimy dostarczyć wydrukowane (format A-4) i na płycie CD. Format i technika prac plastycznych – dowolne. Forma prac literackich: opowiadanie, opis, list, kartka z pamiętnika. Prace literackie powinny być napisane na komputerze, maksymalnie 2 strony formatu A-4 (czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5).

5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.

   III. Terminarz

   1. Termin nadsyłania prac mija 9 listopada 2018 roku.

   3. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

   4. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli

   Koła PZW Nr 33 w Sokołowie Młp. oraz pracowników MGOKSiR.

      5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o terminie wręczenia

   nagród i wystawie pokonkursowej telefonicznie lub drogą e- mailową.

   6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych

   Koła Wędkarskiego oraz MGOKSiR.

   IV. Nagrody

    1. Organizator przewiduje nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego lub

   sportowego.

   V. Wykorzystanie prac

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do prezentowania nadesłanych na

   konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na

   okolicznościowych wystawach, w materiałach promujących

   Polski Związek Wędkarski, w wydawnictwach pokonkursowych oraz

   na stronach internetowych.

   2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem

   o posiadaniu praw autorskich .

   VI. Postanowienia końcowe

   1. W sprawach nie wymienionych w niniejszym Regulaminie zastosowanie

   mają przepisy Kodeksu C ywilnego.


Regulamin konkursu dostępny na stronach: www.sokolowmlp.wedkuje.pl

http://www.pzw.org.pl/1605/wiadomosci/lista/60/aktualnosci

oraz www.mgoksir-sokolow.pl

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

V Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Literackiego - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł