VI Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Literackiego
Regulamin VI Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Literackiegodla dzieci i młodzieżypod hasłem Moja przygoda z wędką I. Przepisy ogólne 1. Organizatorem
k onkursu jest Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego Nr 33 w Sokołowie Młp.2. Celem konkursu jest:- propagowanie wędkarstwa w
środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,- rozwijanie miłości do
otaczającego nas świata,- kształtowanie wzajemnych,
prawidłowych stosunków człowieka i przyrody,- promowanie bezpiecznego i
kulturalnego wypoczynku na łonie natury.3. Zdjęcia, prace plastyczne i
literackie powinny zawierać tematykę związaną z wędkarstwem, wyrażającą pasję,
emocje oraz osobiste spojrzenie na hobby, jakim jest wędkarstwo.4. Konkurs jest adresowany do
dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkola

i szkoły podstawowe) z terenu gminy i miasta Sokołów Małopolski. II. Przepisy dotyczące prac 1. Prace nie
mogą być nagrodzone
w innych konkursach.2. Prace należy dostarczyć do Zespołu
Szkół nr 2 w Nienadówce lub Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim.3. Uczestnik konkursu może nadesłać po
jednej pracy z każdej kategorii.4. Każda praca
powinna być opatrzona
w pełne dane osobowe uczestnika konkursu (w tym telefon
kontaktowy lub e-mail) oraz tytuł. Zdjęcia w rozdzielczości co
najmniej 300 dpi z podaniem roku i miejsca wykonania prosimy dostarczyć
wydrukowane (format A-4) i na płycie CD. Format i technika prac
plastycznych – dowolne. Forma prac literackich: opowiadanie, opis, list, kartka
z pamiętnika. Prace literackie powinny być napisane na komputerze, maksymalnie
2 strony formatu A-4 (czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5).5. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac
zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych. III. Terminarz 1. Termin nadsyłania prac mija 30
grudnia 2019 roku.2. Prace nadesłane po terminie
nie będą brane pod uwagę.3. Prace oceniać będzie Komisja
Konkursowa złożona z przedstawicieliKoła PZW Nr 33 w Sokołowie Młp.
oraz nauczycieli.4. Zwycięzcy konkursu zostaną
powiadomieni o terminie wręczenianagród i wystawie pokonkursowej
telefonicznie lub drogą e-mailową.5. Wyniki konkursu zostaną
zamieszczone na stronach internetowychKoła Wędkarskiego. IV. Nagrody 1.
Organizator przewiduje
nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego,sportowego
lub akcesoriów plastycznych. V. Wykorzystanie prac 1. Organizator
zastrzega sobie prawo do prezentowania
nadesłanych nakonkurs prac
(oznaczonych imieniem i nazwiskiem
autora) naokolicznościowych
wystawach, w materiałach
promującychPolski Związek Wędkarski,
w wydawnictwach pokonkursowych orazna stronach internetowych.2. Nadesłanie
prac na konkurs jest
równoznaczne z oświadczeniemo posiadaniu
praw autorskich oraz zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby konkursu.   VI. Postanowienia końcowe   1.
W sprawach nie wymienionych w
niniejszym Regulaminie
zastosowanie  mają przepisy
Kodeksu C ywilnego. Regulamin konkursu dostępny na stronach: www.sokolowmlp.wedkuje.plhttp://www.pzw.org.pl/1605/wiadomosci/lista/60/aktualnosci 


2.7
Oceń
(3 głosów)

 

VI Konkursu Plastyczno-Fotograficzno-Literackiego - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł