Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Klimkówka

/ 1 komentarzy / 27 zdjęć


56 osób, w tym 49 członków koła uczestniczyło w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym   koła, które odbyło się w niedzielę 8 marca w Remizie OSP w Łosiu. Z ramienia Zarządu  Okręgu w zgromadzeniu uczestniczył kol. Łukasz Kosiba. Swoją obecnością nasze zebranie zaszczycili: Karol Górski – Wójt Gminy Ropa, Zbigniew Ludwin – Wójt Gminy Uście Gorlickie oraz Prezes Czesław Łukaszyk i Wiceprezes ds. sportu Stanisław Matula z koła PZW Biecz, jako jednocześnie reprezentanci Porozumienia Kół Jasło-Biecz Gorlice, którego nasze koło również jest członkiem. Obecny był też Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej Mirosław Nabożny. Otwarcia zebrania dokonał prezes koła Zdzisław Niezgoda, który powitał wszystkich przybyłych na zebranie oraz imiennie zaproszonych gości. Podkreślił również fakt licznego - jak zwykle bywa od początku istnienia koła - uczestnictwa w zebraniu, za co serdecznie podziękował przybyłym.  Przed dalszą częścią zebrania obecni uczcili "minutą ciszy" zmarłego w 2019 r. członka koła. Na wniosek prezesa, obecni na zebraniu członkowie koła wybrali: na Przewodniczącego zebrania - Piotra Michałowskiego - wiceprezesa koła,  Zastępcę Przewodniczącego - Zdzisława Niezgodę - prezesa, Sekretarza zebrania - Beatę Stępień - gospodarza koła. Przewodniczący zebrania przedstawił i poddał pod głosowanie porządek i regulamin obrad, przyjęty jednogłośnie. W wyniku głosowania powołano   Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Benedykt Dańcz, Henryk Bugno i Jan   Borowiecki oraz  Komisję Mandatową - Henryk Cieśla i Jan Leśniewski. Sprawozdania z rocznej działalności złożyli:  merytoryczne zarządu koła - prezes koła Zdzisław Niezgoda, finansowe - Przewodniczący zebrania - Piotr Michałowski,  komisji rewizyjnej - przewodniczący komisji Henryk Cieśla i  sądu koleżeńskiego - przewodniczący komisji Benedykt Dańcz.  Informację z działalności Jednostki Terenowej SSR przy kole złożył komendant jednostki - Zbigniew Zych.  Informację  o realizacji uchwał i rozpatrzeniu złożonych na poprzednim Walnym Zebraniu wniosków do Zarządu Okręgu, przedstawił prezes koła w sprawozdaniu z działalności zarządu koła. W dalszej części zebrania, przewodniczący oddał głos zaproszonym gościom. Wójt Gminy Ropa Karol Górski - pogratulował licznej frekwencji uczestników zebrania oraz przedstawił najbliższe plany inwestycyjne gminy związane z zagospodarowaniem brzegu nad zbiornikiem Klimkówka, a szczególnie na terenie Stanicy Wodnej. Na pytanie z sali dotyczące obiektu Stanicy wędkarskiej w związku z kończącą się umowę dzierżawną gruntu pod obiektem odpowiedział, że umowa dzierżawy kończy się w 2020 roku i są dwa  wyjścia: albo gmina odkupi obiekt, albo sprzeda teren Okręgowi PZW - decyzja w tej kwestii jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Zadeklarował również,  że w przypadku przejęcia przez gminę budynku stanicy, wędkarze też będą mieli  możliwość korzystania z obiektu. Odpowiedział również na pytanie dotyczące  kontenerów na odpady komunalne nad Klimkówką i stwierdził, że gmina nie jest w  stanie zabezpieczyć takowych. Prowadzący zebranie dodał, że sposób utrzymania  czystości na łowiskach określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Wójt gminy  Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin poruszył sprawy związane z utrzymaniem  czystości nad Klimkówką i podkreślił, że jest to problem, bo najwięcej odpadów  pozostawiają osoby wypoczywające nad wodą. Zaapelował do wędkarzy, by reagowali  na tego typu sytuacje i zwracali uwagę osobom zaśmiecającym otoczenie. Prezes Koła PZW Biecz występujący z ramienia Rady  Porozumienia Kół Jasło-Biecz-Gorlice omówił sprawy związane z łowiskami  porozumienia,  a w szczególności łowisk w Siepietnicy, których gospodarzem jest koło Biecz i  na których najczęściej wędkują nasi członkowie koła. Poinformował zebranych, że  łowiska porozumienia będą otwarte od 14 marca. Przedstawiciel Zarządu Okręgu  Kol. Łukasz Kosiba ustosunkowując się do wystąpienia Wójta gminy Ropa, omówił  problemy Zarządu Okręgu związane z obiektem Stanicy wędkarskiej podkreślając  fakt, że obiekt wybudowany został na terenie nie będącym własnością Okręgu i w  tym ten problem jest największy. Jako jednocześnie prezes koła PZW Gorlice  Miasto - gospodarujące i zarządzające Stawami w Kobylance, omówił też problemy  związane z utrzymywaniem tego łowiska, począwszy od jego przejęcia.  Po wystąpieniach gości Przewodniczący zebrania ogłosił 20  minutową przerwę w obradach i zaprosił uczestników zebrania i gości na posiłek.  Po wznowieniu obrad, prezes przedstawił i szczegółowo omówił  plan działania Koła wraz z  Harmonogramem zawodów i imprez wędkarskich oraz preliminarz budżetowy Koła na  2020 rok. Następnym punktem zebrania była dyskusja , w trakcie trakcie której nie było uwag co  do przedstawionego planu pracy i preliminarza budżetowego. Najwięcej  kontrowersji i pytań do przedstawiciela Okręgu dotyczyło podniesienie opłaty za  wędkowanie z łodzi do kwoty 70 zł. oraz sam przepis w tej kwestii, zabraniający  wywózki przynęt łodzią bądź innymi sposobami niż wyrzut z ręki. Przedstawiciel  Okręgu odpowiadał na pytania z sali i przedstawił argumenty (głównie    ekonomiczne), jakimi kierował się zarząd  podejmując taką decyzję. W związku z burzliwą, przedłużającą się dyskusją  przewodniczący zebrania zaproponował sformułowanie i zgłoszenie stosownego  wniosku w tej kwestii w następnym punkcie zebrania oraz złożył własny wniosek o  przerwanie dyskusji, zaakceptowany przez zebranie. Zgłoszone  pod adresem Zarządu Okręgu i przegłosowane dwa wnioski, dotyczyły zniesienia dodatkowej  opłaty za łódki, a w zamian wprowadzenia jednej niższej opłaty w wysokości  30zł. za wędkowanie na zbiornikach zaporowych oraz drugi - zwiększenie wymiaru  ochronnego karpia na zbiorniku Klimkówka do 35 cm. Wniosków do Zarządu Głównego  oraz Zarządu koła nie zgłoszono.  Ostatnim punktem zgromadzenia były wolne wnioski. Przewodniczący zebrani informując zebranych o złożonej  pisemnej - jeszcze nie przyjętej przez zarząd koła- rezygnacji sekretarza koła,  zawnioskował o dokoptowanie do składu zarządu jednego członka koła. Uzasadnił ten  fakt wymogami Statutu PZW określającymi minimalny, 5-cio osobowy skład zarządu,  a taki właśnie funkcjonuje w naszym kole. Zdekompletowanie minimalnego składu  zarządu uniemożliwiłoby funkcjonowanie koła. W związku z tym poprosił o zgłoszenie  z Sali stosownej kandydatury. Obecni poddali propozycję Kol. Stanisława Kroka,  który wyraził zgodę. Propozycję przegłosowano jednogłośnie. W związku z brakiem  innych wniosków i tym samym wyczerpaniem programu obrad przewodniczący  podziękował wszystkim za udział i ogłosił zakończenie zebrania.

 


4.3
Oceń
(7 głosów)

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła PZW Klimkówka - opinie i komentarze

zbigrazbigra
+1
Gratki za frekwencję. Powodzenia w 2020 w organizacji sportu i rekreacji (2020-03-22 15:17)

skomentuj ten artykuł