Zaloguj się do konta

Walne zebranie sprawozdawcze członków Koła PZW 109 Metalurg Kutno.

W dniu 30.12.2022r. o godz. 16.00 (I termin), godz. 16.30 (II termin) w Domu Seniora przy ul. Wyszyńskiego 11a odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego Koła.Porządek obrad:


  1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

  2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła

  3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

  4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

  5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.

  6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

  8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.

  9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.

  10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

  11. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła w 2021 r.

  12. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2023.

  13. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2023

  14. Dyskusja.

  15. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

  16. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.

  17. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r. Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.

  18. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła

  19. Wolne wnioski.

  20. Zakończenie obrad.

  W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie Koła z opłaconą składką członkowską za rok 2022.


  PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, PROSIMY CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU CO JEST STATUTOWYM OBOWIĄZKIEM


  SĄD KOLEŻEŃSKI            KOMISJA REWIZYJNA               ZARZĄD KOŁA


Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej