Walne Zgromadzenie Koła w Grążawach - 06.01.19.

/ 9 zdjęć   

                                                                                                                                                                             
  P R O T O K Ó Łz Walnego Zgromadzenia
SprawozdawczegoKoła PZW Nr …89……w   Grążawach…………………………………

odbytego w dniu ……06.01.2019……………….o godz. …1500.…/1-szy
termin/, o godz. ……1515…/2 termin/ obecnych wg załączonej
listy ...24......... na .......158.......członków Koła

Z ramienia Zarządu
Okręgu uczestniczył Kol....Jerzy   Fijołek
–przewodniczący rady prezesów rejonu PZW Brodnica, Stefan Janiszewski – kpt
sportowy rejonu PZW Brodnica, Ryszard Różalski członek okręgu PZW Toruń
jednocześnie skarbnik koła PZW GrążawyPORZĄDEK
OBRAD OBEJMOWAŁ:  1. Otwarcie obrad, wybór
  Przewodniczącego   i powołanie Prezydium
  walnego zgromadzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu
  oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.

 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków

 4. Sprawozdanie z rocznej działalności:
  Zarządu, Komisji Rewizyjnej

 5. Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych
  na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.

 6. Omówienie planu działania Koła na rok 2019

 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła
  na 2019t.

 8. Dyskusja.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie: planu
  działania i preliminarza budżetowego Koła na 2019 r.

 10. Przyjęcie
  i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.

 11. Wolne
  wnioski.

   

 12. Zakończenie
  obrad.

   

   

  INFORMACJA
  O PRZEBIEGU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO   W
  KOLE

  Minutą ciszy uczczono
  zmarłych kolegów wędkarzy w 2018 roku.  
  Kolegów   Jana Górskiego i Andrzeja
  Krawczyńskiego

  Przewodniczący Rejonu
  PZW Brodnica wręczył złotą odznakę PZW koledze Józefowi Badaczewskiemu i Medal
  za zasługi dla PZW koledze Janowi Witkowskiemu. Zostały wręczone Puchary i
  Dyplomy dla zwycięzców w spinningowych zawodach o Miatrzostwo Koła PZW Grążawy.

   

  Ad. 1. Obecni na
  zebraniu członkowie Koła wybrali na:

  - Przewodniczącego
  zebrania Kol...Krzysztof    Ziółkowski

  - Sekretarza zebrania
  Kol. .... Przemysław Narodzonek

    - Prezydium zebrania
  Kol. Kol. .....Józef   Badaczewski ,
  Krzysztof Ziółkowski i zaproszeni goście z Zarządu Okręgu   PZW Toruń

   

   

  Ad. 2   Przyjęcie porządku obrad i regulaminu …Za
  przyjęciem porządku obrad i regulaminu głosowało 24 członków uczestniczących w
  zebraniu

   

   

  Ad. 3   W wyniku głosowania powołano   Komisje: - Uchwał i
  Wniosków:   Kol. ....Ryszard Różalski ,
  Leszek Narodzonek

 13.  

  Ad. 4 Sprawozdanie z
  rocznej działalności: - Zarządu Koła złożył
  Kol. ......Józef   Badaczewski

           Kolega prezes w swoim sprawozdaniu poinformował , że zarząd
  w swojej działalności kierował się wytycznymi i uchwałami z zebrania
  sprawozdawczego z 2018 roku i statutem PZW. Zostały zrealizowane wszystkie
  zadania tj. organizacja zawodów sportowych , uczestniczenie w zarybianiu
  sprzątaniu naszych jezior i wytyczne statutu PZW. Wśród najbardziej aktywnych
  członków naszego koła wyróżnili się koledzy , Ryszard Różalski i Jóżef
  Badaczewski , Jan Witkowski ,Jan Gejkowski. W 2018 roku do naszego koła
  należało 158 członków .W zawodach organizowanych przez nasze koło wyróżnili się
  koledzy Piotr Wiatr , Tomek Badaczewski , Przemysław Narodzonek , Robert
  Komorski , Marcin Cegielski , Wiesław Wiśniewski. Kolega prezes podziękował
  sponsorom nagród czyli Gminie Bartniczka i Gospodarstwo Rolne Komorowo . Pod
  względem klasysyfikacji Okregu PZW Toruń nasze koło zajęło trzecie miejsce w
  Rejonie PZW Brodnica i szesnaste w Okręgu PZW Toruń. Kolega prezes podziękował
  wszystkim aktywnym członkom naszego koła z prośbą o dalszą aktywność w 2019.

   

  - Komisji Rewizyjnej
  Koła złożył Kol. Krzysztof Ziółkowski 

 14. Komisja rewizyjna nie ma zastrzeżeń
  do działalności finansowej koła a dokładne dane podane są w protokule komisji

   

   5 Realizacja Uchwał i Wniosków z ostatniego
  Walnego Zgromadzenia Zrealizowano wszystkie uchwały i
  wnioski

  …..……..……..……..…………………………………………..……….………….

   

  Ad. 6   Plan działania Koła na 2019.......... rok
  przedstawił
  Kol. Józef   Badaczewski  
  (plan działania na oddzielnym protokole)

  Ad. 7   Preliminarz budżetowy Koła na 2019....... rok
  przedstawił
  . Kol Ryszard
  Różalski(oddzielny protokół ) został przyjęty głosami wszystkich uczestników
  zebrania

   

  Ad. 8     Dyskusja

  W dyskusji zwrócono
  uwagę na dalsze dbanie o czystość naszych wód , walkę z kłusownictwem i
  zaangażowanie większej ilości członków w działal/>ność Koła PZW Grążawy i zaangażowanie
  w pracę rejonu PZW Brodnica

  Ad. 9   Podjęcie uchwał w sprawie:

  planu działania   Koła w 2019 r.

  Zebranie podjęło uchwałę , że nie
  będzie wybierany przedstawiciel do sądu koleżeńskiego. Zebranie zdecydowało o
  utworzenie wspólnego Rejonowego Sądu Koleżeńskiego

  preliminarza budżetowego Koła na 2019 r.

    Ad. 10 Obrady zakończono o godz. 1700

                                                                                                                             
                                                       

                               1.  


                                0
                                Oceń
                                (0 głosów)

                                 

                                Walne Zgromadzenie Koła w Grążawach - 06.01.19. - opinie i komentarze

                                skomentuj ten artykuł