Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła PZW Ursynów 2022


 

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 28 w Warszawie


Z A W I A D O M I E N I E

 

w dniu 03.12.2022 r. o godz. 10.00 (w pierwszym terminie), o godz. 10.15 (w drugim terminie)

 

w Natolińskim Ośrodku Kultury w Warszawie ul. Na Uboczu 3

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW

 

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1.                Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.                Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia – na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła

3.                Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

4.                Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

5.                Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.

6.                Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

7.                Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

8.                Przedstawienie sprawozdania finansowego

9.                Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

10.              Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła w 2021 r.

11.              Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2023.

12.              Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2023

13.              Dyskusja.

14.              Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Koła

15.              Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Mazowieckiego dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.

16.              Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r. Upoważnienie Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.

17.              Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła

18.              Wolne wnioski.

19.              Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU                                      

 

 

  ZARZĄD KOŁA 28 Warszawa Ursynów

 


3.8
Oceń
(4 głosów)

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła PZW Ursynów 2022 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł