Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła PZW Grążawy dnia 11.12.2022

/ 4 zdjęć


                                                               P R O T O K Ó Ł

                                   z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

Koła PZW Nr   89   w    Grążawach  odbytego w dniu    11.12.202 o godz. 1500 /1-szy
termin/, o godz. .1515   /2 termin   obecnych wg załączonej listy na   19 członków Koła   ze 164   tj 11,6%

. Z ramienia Zarządu Rejonu uczestniczył :

-kapitan sportowy rejonu Stefan Janiszewski

-inspektor od spraw zarybień Mirosław Maroński

Miejscowe Władze reprezentowali:

 Z-ca Wójt Gminy Bartniczka – Piotr Ruciński

Przewodniczący Rady Gminy – Leszek Walczak

PORZĄDEK OBRAD OBEJMOWAŁ:

Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.

Uczenie minutą ciszy zmarłych członków Koła

Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.

Wręczenie Pucharów i Dyplomów dla najlepszych wędkarzy w Kole w 2022 roku

 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej

4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej

 5. Omówienie planu działania Koła na rok 2023

6. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2023

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r.  

9.Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem   ZK.

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie obrad.

 INFORMACJA O PRZEBIEGU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO W KOLE Ad.

Obecni na zebraniu członkowie Koła wybrali na: 

Przewodniczącego zebrania  Kol. Krzysztof   Ziółkowski

Sekretarza zebrania  Kol. Przemysław Narodzonek

6. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu .  

W wyniku  głosowania powołano Komisje:

Uchwał i Wniosków:  Kol. Piotr Ruciński  Kol. Janusz Siedlikowski

Mandatową:  Kol. Piotr Ruciński  Kol. Janusz Siedlikowski

auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">Sprawozdanie z rocznej działalności: 

auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"> Zarządu Koła złożył Kol. Józef Badaczewski

auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">Komisji Rewizyjnej Koła złożył  Kol. Krzysztof   Ziółkowski

auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"> Plan działania Koła na 2023 rok przedstawił Kol. Józef Badaczewski

auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1"> Preliminarz budżetowy Koła na 2023. rok przedstawił Kol. Ryszard Różalski

auto;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">W dyskusji głos zabrało  Stefan Janiszewski , Mirosław Maroński ,Leszek Walczak

19. Podjęcie uchwał w sprawie:

-Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Koła na 2022 rok

-Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Koła na 2022 rok

-Zatwierdzenie preliminarza budżetowego Koła  na 2023 rok

-Zatwierdzenie planu pracy Koła na 2023 rok

-Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej Koła na 2022 rok

-Zatwierdzenie planu działania Komisji Rewizyjnej Koła na 2023 rok

-Nie pobieranie wpisowego od członków uczestników  w 2023 rok

Wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjęto jednogłośnie

Walne Zgromadzenie zatwierdziło również podjętą w listopadzie Uchwałę Zarządu Koła w
sprawie przejęcia pod opiekę Koła jeziora Sosno Małe

20. Wolne wnioski.

21. Obrady zakończono o godz 1630auto"> auto"> auto">                                                  auto">  


 


3.8
Oceń
(5 głosów)

 

Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła PZW Grążawy dnia 11.12.2022 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł