Zaloguj się do konta

Walne zgromadzenieCzłonków koł nr.1 -Płock

Z A W I A D O M I E N I E


ZARZĄD KOŁA MIEJSKIEGO NR 1

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PŁOCKU

Zwołuje , na podstawie § 56 pkt 3 Statutu P Z W ,

WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA ,

Które odbędzie się w niedzielę 28 lutego 2010 roku
w Internacie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku , ul. Norbertańska 11 .

Początek o godz. 9.00 w I terminie , lub o godz. 9.30 w II terminie .


Porządek obrad


1.Otwarcie obrad , wybór przewodniczącego i sekretarza obrad , oraz powołanie
Prezydium .
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad oraz protokołu z ostatniego Walnego
Zgromadzenia Członków Koła .
3. Wręczenie odznak i wyróżnień .
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków .
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w roku 2009 .
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2009 .
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za rok 2009 .
8. Dyskusja nad sprawozdaniami .
9. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza budżetowego Koła na rok 2010 .
10. Wolne wnioski i informacje .
11. Podjęcie Uchwały Walnego Zgromadzenia .
12. Zakończenie obrad .

Apelujemy do wszystkich Członków Koła o spełnienie statutowego
Obowiązku i jak najliczniejszy udział w Walnym Zgromadzeniu .

Obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW ,
Potwierdzającej przynależność do Naszego Koła .ZARZĄD KOŁA .
Społeczny strażnik Jurek Suchodolski .

Opinie (1)

użytkownik

HAHAHAHAHAHHA.

OCENA: 1

[2010-11-13 17:55]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej

To był dobry rok

To był wyjątkowo dobry rok dla wędkarzy koszalińskiego okręgu PZW. Ma…