Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 25.11.2012r.


Zarząd Koła PZW Nr 19 informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się dnia 25.11.2012r. o godz. 11.00 w Białobrzegach przy ul. Reymonta 11.

WZORCOWY REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Z ORDYNACJĄ WYBORCZĄ KÓŁ
I. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu:
1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mają prawo z głosem decydującym wszyscy członkowie Koła (delegaci sekcji), a z głosem doradczym członkowie – uczestnicy i osoby zaproszone.
2. Uczestnicy podpisem potwierdzają swój udział w Walnym Zgromadzeniu Koła.
3. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności powyżej ½ uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników Zgromadzenia
II. Ukonstytuowanie się Walnego Zgromadzenia:
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Koła, po czym proponuje wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, jego zastępcy i sekretarza. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.
2. Po wyborze Przewodniczącego, prezes Zarządu Koła przekazuje mu dalsze prowadzenie obrad.
3. Zgromadzenie w głosowaniu jawnym uchwala – na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd – porządek i regulamin obrad.
4. Wybór Komisji: Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej do obliczania wyników głosowań oraz Komisji Uchwał i Wniosków dokonuje się w składzie liczbowym zależnym od potrzeb i liczby uczestników Zgromadzenia. Wybory komisji odbywają się w głosowaniu jawnym.
III. Tok obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Czas przemówień i wystąpień w dyskusji Przewodniczący reguluje w zależności od liczby mówców.
2. Wnioski zgłoszone w toku dyskusji Przewodniczący odsyła do Komisji Uchwał oraz poddaje pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania.
3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący sprawdza czy sprawa nie wymaga kwalifikowanej większości głosów, stosownie do postanowień Statutu.
4. Wnioski formalne powinny dotyczyć wyłącznie:
a. ograniczenia czasu przemówień,
b. zamknięcia listy dyskutantów,
c. przerwania dyskusji,
d. zamknięcia listy kandydatów do komisji i władz koła.
IV. Wybór władz i organów Koła.
1. Ustalenia ogólne:
a. Członkowie ustępujących zarządów Związku, którzy nie otrzymali absolutorium nie mogą kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w najbliższej kadencji (§ 18 ust. 3 Statutu)
b. Członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie RP, nie może być członkiem władz i organów Związku (§ 18 ust. 4 Statutu). Jeżeli więc członek Związku jest również członkiem innej organizacji wędkarskiej traci bierne prawo wyborcze (nie może kandydować do władz i organów Związku).
c. Członek Związku ukarany zgodnie z § 16 ust. 6 Statutu nie może być wybierany do władz i organów Związku do czasu zatarcia kary.
d. Członkowie, którzy na podstawie § 13 p.9 zmienili przynależność do koła po wyborach do władz i organów tego koła, nie mogą uczestniczyć w wyborach do władz i organów nowego koła w tej samej kampanii wyborczej.
2. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zaproponowane przez komisje listy kandydatów:
a. na Prezesa Zarządu Koła,
b. do Zarządu Koła,
c. do Komisji Rewizyjnej,
d. do Sądu Koleżeńskiego
e. na delegatów i ich zastępców na Okręgowy Zjazd Delegatów PZW (Zarząd Koła składa się z Prezesa i 4 – 14 członków, Komisja Rewizyjna 3 – 7 członków, Sąd Koleżeński 3 – 11 członków).
3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą zgłaszać inne kandydatury w liczbie nie przekraczającej 25% stanu liczbowego ustalonego dla poszczególnych władz i organów. Ograniczenie to nie dotyczy funkcji Prezesa Zarządu Koła.
4. Po ustaleniu listy kandydatów, uzyskania od nich zgody na kandydowanie oraz wysłuchaniu głosów uczestników Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący zamyka listę kandydatów.
5. Wyboru władz i organów Koła, Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym chyba, że większość członków Walnego Zgromadzenia opowie się za głosowaniem jawnym. (W wypadku nie uchwalenia głosowania jawnego, Przewodniczący zarządza – w razie gdyby w składzie wybranej komisji były osoby kandydujące – wybór w ich miejsce innych członków Komisji Skrutacyjnej).
6. W pierwszym głosowaniu wybierany jest Prezes Zarządu Koła. Prezesem wybrany jest kandydat, który uzyskał największą ilość głosów lub inną większość, jeśli ordynacja wyborcza wprowadzi taki wymóg.
7. Kandydat na Prezesa Zarządu Koła, który nie został wybrany na tę funkcję zostaje włączony na listę kandydatów do zarządu, o ile wyrazi na to zgodę.
8. Sekretarz Walnego Zgromadzenia sporządza protokół z przebiegu obrad, zawierający w swej treści wyniki głosowania w wyborach i nad podejmowaniem uchwał.
9. Protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza sporządza się w dwóch egzemplarzach i w ciągu 14 dni od daty odbycia Zgromadzenia jeden egzemplarz przekazuje się do Zarządu Okręgu.
Podstawa prawna:
1. Statut PZW z 2007r.
2. Zadania i terminy prac przygotowawczych do XXIX KZD PZW (zał. do uchwały nr 101 ZG PZW z dnia 27.09.2008r.).
3. Ordynacja Wyborcza do władz i organów PZW (zał. do uchwały nr 102 ZG PZW z dn. 27.09.2008r.).
4. Regulamin Organizacyjny Koła PZW z 2002r.

 


0
Oceń
(0 głosów)

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 25.11.2012r. - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł