Wędkarz Roku w Kole Chrobry - regulamin współzawodnictwa


Zarząd Koła na swoim ostatnim posiedzeniu  w dniu 28 grudnia przyjął do realizacji w nadchodzącym sezonie wędkarskim  - Regulamin współzawodnictwa o tytuł Wędkarza Roku Koła PZW Chrobry.  Regulamin ten, został sporządzony w oparciu o  Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego -  rozdział III.1. Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym – wydany przez Główny Kapitanat Sportowy PZW – 2017rok. Oczywiście są pewne zmiany, gdyż służyć ma wyłącznie do rozgrywania zawodów towarzyskich.
 Bylibyśmy wdzięczni za opinie lub jakieś sugestie dotyczące ewentualnych poprawek w przedstawionym regulaminie.

REGULAMIN
współzawodnictwa o tytuł  Wędkarza Roku  Koła PZW Chrobry
1. Organizatorem współzawodnictwa jest Zarząd Koła PZW nr 168 Chrobry. 
2. Termin trwania: od 1 stycznia do 31 grudnia, corocznie (do odwołania).
 3. Celem wprowadzenia współzawodnictwa  jest propagowanie sportu wędkarskiego,  a także  angażowanie członków Koła w działalność statutową i społeczną Związku .
4. Klasyfikacja - Wędkarz Roku- ( ranking )stanowi podsumowanie startów wędkarzy w rocznym cyklu zawodów Koła.
 5. W rankingu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Koła PZW Chrobry, którzy wykupili składki za bieżący rok.
6.Uczestnicy zdobywają punkty w zawodach wędkarskich zaliczanych do współzawodnictwa  Wędkarz Roku, ujętych w rocznym planie zawodów Koła i oznaczonych WR.
7.Punktacja za zajęte miejsce  w zawodach – załącznik nr 1.
8.Wędkarz w uzasadnionym przypadku może przystąpić do zawodów z opóźnieniem, o ile uprzedzi organizatora (Komisję sędziowską)  przed terminem. Stanowisko wędkowania dla tego zawodnika zostanie wylosowane komisyjnie.
9.Zawodnik w uzasadnionym przypadku może zakończyć zawody wcześniej, zgłaszając ten  fakt Komisji Sędziowskiej. Jego wynik będzie brany pod uwagę przy ostatecznym ustalaniu zajętych miejsc w zawodach.
10. Aktualny ranking współzawodnictwa, prowadzony jest na podstawie protokołów z zawodów i publikowany na bieżąco na stronie internetowej koła Chrobry (http://chrobry-poznan.wedkuje.pl).
11.Przy ustalaniu indywidualnych wyników końcowych współzawodnictwa (z całego roku),  każdemu z uczestników odejmuje się  punkty za jedne zawody, te  w których osiągnął najsłabszy wynik lub nie uczestniczył.   
12.O kolejności miejsc decyduje mniejsza  ilość zdobytych punktów. Przy równej ilości  punktów o wyższej pozycji decyduje;
     a - większa liczba zwycięstw,
     b - większa liczba punktów zdobyta w zawodach mistrzowskich.
    c. łączna waga ryb złowionych w zawodach mistrzowskich.
13.Wędkarz który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie otrzymuje tytuł Wędkarza Roku, dyplom, puchar przechodni ( po roku zamiennie - dyplom w formie grawertonu )z imienną dedykacją oraz nagrodę  rzeczową w postaci sprzętu wędkarskiego .  Zdobywcy II i III miejsca otrzymują  pamiątkowe dyplomy , w formie    grawertonu.                                                                                                      14. Klasyfikacja prowadzona jest w jednej kategorii. Nie prowadzi się oddzielnej klasyfikacji  juniorskiej i kobiecej.
 15. Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród odbywa się na Walnym Zgromadzeniu  Członków Koła. 
16. Zawodnicy uczestnicząc w zawodach zaliczanych do cyklu Wędkarza Roku, wyrażają zgodę na użycie swoich danych  osobowych w klasyfikacji (rankingu) publikowanej na stronie internetowej Koła (http://chrobry-poznan.wedkuje.pl )
17. Na wszystkich zawodach z cyklu Wędkarz Roku, obowiązuje regulamin ustalony przez organizatora oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
18. Wszelkie spory i odwołania rozpatruje Zarząd Koła Chrobry.
19. Regulamin obowiązuje od  1 stycznia 2018 roku.
 
Załącznik nr 1 do regulaminu współzawodnictwa o tytuł Wędkarz Roku – w kole PZW nr 168 Chrobry
Sposób obliczania punktów  w zawodach rankingowych ( WR )
1 .Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty  ,uzyskane za wagę złowionych ryb, zwane dalej punktami wagowymi  wraz z ewentualnymi punktami karnymi( 1 gram = 1 pkt.).
 2. Miejsce ex aequo, to miejsce równorzędne, zajęte przez więcej niż jednego zawodnika. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych ex aequo  przyznaje się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników.
3. Punkty ujemne i kary
Za przedstawienie do zważenia ryby niewymiarowej  - minus 5 krotność wagi tej ryby od końcowego wyniku punktowego ( wagowego )  w zawodach.
Za przedstawienie do zważenia ryby będącej w tzw. okresie ochronnym– dyskwalifikacja w zawodach
 
3. Zawodnik zdyskwalifikowany  klasyfikowany  jest na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym  sektorze ) plus 2. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik X  sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe). Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika dodatkowymi punktami karnymi w ilości do 3 punktów sektorowych.
4. Klasyfikacja w  sektorze.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej w  sektorze ustala się na podstawie liczby punktów wagowych zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej liczbie punktów wagowych, zawodnicy otrzymują liczbę punktów  sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli. (przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).    Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich  sektorze (przykład 1: 25 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+25):2=18,5 punktów sektorowych każdy; przykład nr 2: 33 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 27 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+33):2=20 punktów sektorowych każdy; przykład nr 3: 33 zawodników, trzydziestu z nich złowiło ryby, a trzech nie złowiło żadnej. Ci ostatni otrzymują (31+33):2=32 punkty sektorowe każdy). Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej pozycji w  sektorze (np. 33 zawodników, 32 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 33 punkty sektorowe).                                          Zawodnik nieobecny  na  zawodach  jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu (numer kolejny ostatniego zawodnika w najliczniej obsadzonym sektorze) .
5. Nagrody i wyróżnienia
Za zajęcie pierwszych miejsc w swoich sektorach – puchar, dyplom i nagroda rzeczowa , za zajęcie miejsca II i III  w swoich sektorach – dyplom i nagroda rzeczowa .
Wyjątkiem są zawody  o tytuł  Mistrza Koła  gdzie zwycięzca otrzymuje puchar przechodni, dyplom oraz nagrodę rzeczową  , natomiast miejsca od 2 do 10 dyplomy i nagrody rzeczowe .
Za złowienie największej ryby każdych zawodów – puchar, dyplom i nagroda rzeczowa .
Uwaga : nagrody rzeczowe przyznawane będą w miarę możliwości finansowych Koła.
 
 

 

 

 


5
Oceń
(1 głosów)

 

Wędkarz Roku w Kole Chrobry - regulamin współzawodnictwa - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł