Zaloguj się do konta

Wyborów nie będzie

Okeg Kielecki opublikował taką wiadomość na swojej stronie (http://www.pzw.org.pl/kielce/wiadomosci/213981/60/podstawa_prawna_przedluzenia_kadencji_oraz_informacja_odnosnie_z)

Podstawa prawna przedłużenia kadencji: ustawa z dnia 19czerwca 2020r.o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19

Art.28.W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz.713 oraz z 2020r. poz.695) wart.10 po ust.1e dodaje się ust.1f w brzmieniu: „1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa wust.1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.".

Opinie (2)

jabberwokie86

Kolega wyrasta na Paulo Coelho wedkuje.pl:) Choć tym razem trochę racji ma:) [2020-12-28 00:15]

wywrota

Bardzo słuszna uwaga- ,,kolega"- Basia Kier, chłopie- i co z tego, że wyborów nie będzie? [2021-10-08 22:22]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej