Zebranie koła PZW wałcz 2014

07 marca 2014 roku o, godz. 16.00 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Wałczu, w kole ”Rapa” odbyło się zebranie sprawozdawcze .Zgromadzenie otworzył Prezes Koła – Krzysztof Chora. Przywitał przybyłych wędkarzy i zaproszonego gościa Okręgu Nadnoteckiego PZW w Pile- J. Niedźwieckiego. W zebraniu wzięło udział ośmiu członków . W 2013r. do koła należało 89 członków. Przewodniczącym zebrania został K. Chora.
Sprawozdanie koła za rok 2013 przedstawił K. Chora, J. Krobath zdał sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej, M. Kornet – skarbnik przedstawił sprawozdanie za rok 2013 i założenia na rok 2014 Po zakończeniu sprawozdań odbyła się wolna dyskusja dotycząca roku 2014:
- podjęto temat nie przeprowadzonych przetargów na jeziora między innymi Chmiel Duży i Zamkowe . Poinformowano , że w 2015 r dojdzie jeszcze osiem jezior, które znajdą się w takiej samej sytuacji.
- szukano przyczyny spadku członków koła, niechęci w uczestniczeniu w zebraniach koła..
- wytypowano kolegę R. Fita do srebrnej odznaki
- ustalono terminarz imprez wędkarskich naszego koła
- udział koła w organizacji imprez wędkarskich
Podczas zebrania uczestnicy zostali poczęstowani kawą lub herbatą .

TERMINARZ IMPREZ WĘDKARSKICH KOŁA PZW „RAPA” PRZY 107 SZ.W.Z P W WAŁCZU NA ROK 2014.
03.05.2014 r. - spinningowe z łodzi jezioro Chmiel Duży
Dni i jezioro następnych zawodów będą ustalone dwa tygodnie przed zawodami. Podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń PZW „Rapa” oraz w internecie.
….. 05. 2014 – spławikowe
….. .06. 2014 - spławikowe
…... 07. 2014 - spławikowe
…... 07. 2014 - spławikowe
…... 08.2014 - spławikowe- gruntowe
…... 09. 2014 - spławikowe
…... 09. 2014 - spinningowe z brzegu j. Raduń


Wałcz, dnia 16.01.2014 r.


SPRAWOZDANIE
Komisji Rewizyjnej Koła PZW „Rapa” z działalności w 2013 roku


Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Jan KROBATH – Przewodniczący
2. Piotr BURDUN – Członek
3. Andrzej KRZYŚKA – Sekretarz

W powyższym składzie Komisja odbyła w 2013 roku, 3 posiedzenia i konsultacje, których tematami były :

1. Plan pracy.
2. Obowiązki i kompetencje komisji oraz władz Koła w świetle statutu PZW.
3. Kontrola sprzedaży znaków wędkarskich i wpisowego.
4. Budżet Koła w 2013 roku i jego realizacja.
5. Kontrola prowadzenia ewidencji przez skarbnika Koła PZW Rapa

Ad.2.
Omówiono obowiązki i kompetencje poszczególnych organów Koła zgodnie z postanowieniami Statutu PZW.

Ad.3.

Stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2013 r. składki członkowskie opłaciło 89 członków, z tego:

1. Składki członkowskie normalne – 65 członków – na kwotę 4.290,00 zł
2. Składki członkowskie ulgowe – 21 członków (w tym 7 członków zaliczanych do młodzieży) – na kwotę 693,00 zł,
3. Składki członkowskie członka uczestnika – 3 członków – na kwotę 48,00 zł

W okresie sprawozdawczym liczba członków koła zmalała o 3 osoby. Niepokoi bardzo mała ilość w Kole członków uczestników (dzieci i młodzież do lat 16).

Opłatę uprawniającą do wędkowania na wodach nizinnych wykupiło :

1. 48 członków, opłata normalna pełna - 5.280,00 zł
2. 15 członków, opłata ulgowa pełna - 945,00 zł
3. 2 członków, opłata członka uczestnika – 20,00 zł

Zezwolenia do wędkowania na wodach górskich wykupiło:

1. 12 członków, opłata normalna pełna - 1.764,00 zł
2. 3 członków, opłata ulgowa pełna - 240,00 zł
3. 1 członek, opłata członka uczestnika – 25,00 zł


Ogólna wartość wpisowego, składek członkowskich oraz opłat zezwalających na wędkowanie w 2013 roku wyniosła 13.799,00 zł (słownie zł: trzynaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100 zł). Ponadto wpłacono na działalność młodzieżową 89,00 zł (szczegółowe rozliczenie sprzedaży znaków w załączeniu).

Ad.4.

Wysokość dochodów i wydatków Koła w 2013 roku wyniosły :

1. Wpływy Koła w 2013 roku wyniosły ogółem – 3.235,78 zł
w tym ze składek członkowskich – 2.335,78 zł
2. Wydatki Koła w 2013 roku wyniosły ogółem - 3.217,89 zł
w tym na działalność ogólno-organizacyjną – 1.511,87 zł

Plan przychodów w wysokości 4.447,00 zł nie został wykonany w kwocie 1.211,22 zł. Realizacja planu po stronie kosztów została dostosowana do przychodów – plan nie został wykonany na kwotę 1.229,11 zł

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynosił 2.678,13 zł i wzrósł w stosunku do 31.12.2012 r. o 17,89 zł

Sprawozdanie finansowe za 2013 r., preliminarz Koła na 2014 rok oraz sprawozdanie
z działalności Koła zdano do Zarządu Okręgu PZW w terminie.


Ad. 5.

Komisja w dniu 09 września 2013 r. przeprowadziła kontrolę prowadzenia przez skarbnika Koła ewidencji członków oraz sposobu ewidencjonowania opłat (składek) wnoszonych przez członków koła. W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień w pracy skarbnika Koła.


WNIOSKI

1. Na bieżąco monitorować status jeziora Chmiel Duży .
2. Wzmóc propagowanie wśród dzieci i młodzieży do lat 16 problematyki ochrony przyrody oraz wędkarstwa śródlądowego czego efektem powinno być członkostwo w Kole (członkowie uczestnicy).Podpisy Komisji :


 


5
Oceń
(7 głosów)

 

Zebranie koła PZW wałcz 2014 - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł