Zaloguj się do konta

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze na rok 2021

Protokół  z  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Koła  PZW nr.89 Grążawy odbytego  w dniu 05.12.2021r 

obecnych  wg załączonej listy 20 członków koła na 178.

Z ramienia Zarządu Okręgu uczestniczył członek prezydium zarządu okręgu PZW Toruń kol.Jerzy Fijołek przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej ,kol. Jace Lurka i kapitan sportowy rejonu PZW Brodnica kol Stefan Janiszewski.

Miejscowe  Władze reprezentowali: z-ca Wójta Gminy Piotr Ruciński .

PORZĄDEK  OBRAD OBEJMOWAŁ:

Otwarcie obrad, wybór   przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium.

Przyjęcie porządku obrad i regulaminu  oraz protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia członków Koła.

Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,  Mandatowej, Wyborczej, Skrutacyjnej.

Sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła w minionej kadencji.

Realizacja uchwał i wniosków z  ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Omówienie planu działania Koła na rok 2022  .

Omówienie preliminarza budżetowego  Koła na rok 2022.

Dyskusja.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.

Wybór  Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Koła.

Wybór  Delegatów i ich zastępców na Zjazd Okręgowy.

Ogłoszenie  wyników wyborów.

Podjęcie  uchwał w sprawie planu działania i preliminarza budżetowego na 2022 r.

Przyjęcie  i zatwierdzenie uchwał i wniosków.

Wolne  wnioski.

Zakończenie  obrad.

INFORMACJA  O PRZEBIEGU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO  W KOLE

Ad. 1 Obecni na zebraniu członkowie Koła wybrali na

- Przewodniczącego zebrania Kol. Krzysztof Ziółkowski

-Sekretarza zebrania Kol. Przemysław Narodzonek

- Prezydium zebrania        Józef Badaczewski,

                                      Ryszard Różalski

                                       Jerzy Fijołek

                                                        Jacek Lurka

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad i regulaminu

Protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przyjęto: bez uwag.

Ad.  3  W wyniku głosowania powołano  Komisje

-Uchwał i Wniosków: Kol. Kol. ..Ryszard Rózalski, Krzysztof Ziółkowski.

- Mandatową: Kol. Kol. ..Piotr Rucińki ,Mariusz Zyra

Ad. 4 Sprawozdanie z działalności w minionej kadencji

-Zarządu Koła złożył prezes koła  Józef Badaczewski

- Komisji Rewizyjnej złożył Krzyszof Ziółkowski

Ad.Realizacja Uchwał i Wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia zrealizowano

Ad. 6   Plan pracy Koła na 2022. rok przedstawił prezes koła Kol Józef Badaczewski .

Ad. 7    Preliminarz budżetowy Koła na 2022 rok przedstawił Kol Ryszard Rózalski.

Ad.8  W dyskusji głos zabrało  6  osób.

Ad.9    Podjęto uchwałę w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła PZW Grązawy na wniosek Komisji Rewizyjnej

Ad. 10 Dokonano wyboru:  Prezesa   kol.Józef Badaczewski

Zarządu: Leszek Narodzonek.Jan Witkowski,Marcin Cegieldki,Tomasz Bieńkowski,Przemysław Narodzonek ,Ryszard Różalski

Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Ziółkowski, Stanisław Kijewski, Tomasz Kacperek

Ad.11   Dokonano wyboru: Delegatów:          kol.Ryszard Różalski, kol. Józef Badaczewski

  Zastępca Delegatów kol.Przemysław Narodzonek

  Ad.12   Ogłoszenie wyników wyborów.

Ad. 13   Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego na 2022 r.

  Ad.14   Zgłoszono wnioski pod adresem Zarządu Okręgu

-nie pobierać wpisowego od członków uczestników.

-zarybić jez. Gutowo karasiem

  PRZEMYSŁAW  NARODZONEK                                      KRZYSZTOF ZIÓŁKOWSKI                                                 SEKRETARZ  ZEBRANIA                             PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA

.Bartniczka, dnia 05.12. 2021  rok

 

 
 

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej