Regulamin konkursów SMS

1. Regulamin określa ramowe zasady organizacji konkursów SMS na portalu wedkuje.pl

2. Podmiotem urządzającym konkursy na zasadach określonych w regulaminie jest Hoblo Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 306912, NIP 837-17-59-746, kapitał zakładowy 280 000,00 PLN.

3. Dane osobowe przekazane Hoblo Sp. z o.o. przez uczestników konkursów organizowanych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu:
- realizacji konkursu,
- wyłonienia zwycięzców konkursu,
- doręczenia nagród.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Po doręczeniu nagród dane te zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane i przekazywanej jakimkolwiek podmiotom trzecim.

4. W konkursach nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa) pracowników tych podmiotów.

5. Przystępując do udziału w danym konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zapowiedzi danego konkursu. Udział uczestnika małoletniego w konkursie jest dozwolony wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.

6. Zapowiedzi konkursów są ogłaszane na portalu wedkuje.pl. Każda zapowiedź dotyczy jednego, odrębnego konkursu. Każda zapowiedź zawiera:
- datę oraz czas przeprowadzenia konkursu;
- szczegółowe zasady konkursu;
- rodzaj oraz liczbę nagród i zasady wyłaniania zwycięzców konkursu;
- nr telefonu, pod który należy wysyłać SMS, format wysłania SMS (elementy oraz ich kolejność) oraz koszt wysłania SMS;

7. W danym konkursie mogą wziąć udział jedynie uczestnicy, którzy zamieszczą w treści SMS wymagane elementy oraz wyślą SMS w terminie umożliwiającym jego dotarcie na serwer podmiotu przyjmującego SMS, w ściśle określonym czasie. A ponadto spełnią inne wymagania określone w zapowiedzi danego konkursu. Za chwilę dotarcia SMS do organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch SMS.

8. Nadawcy SMS, które dotrą do organizatora przed lub po wskazanym terminie, nie będą brali udziału w konkursie. Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS.

9. Każdy uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę SMS, przy czym jednemu uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda. W przypadku uczestników, którzy otrzymali prawo do nagrody w danym konkursie, dalsze ich zgłoszenia nie będą uwzględniane przy wyłanianiu kolejnych zwycięzców tego konkursu.

10. Zwycięzcami danego konkursu zostaną osoby, w liczbie równej liczbie nagród określonej w zapowiedzi danego konkursu, które spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie i zapowiedzi danego konkursu. Jeżeli zapowiedź danego konkursu tak stanowi, konkurs może być przeprowadzony w turach, i w takim też przypadku zasady określone w niniejszym paragrafie dotyczą przyznania nagród w danej turze danego konkursu. Do każdego zwycięzcy danego konkursu organizator wyśle SMS powiadomienie o otrzymaniu prawa do nagrody w danym konkursie. Bez względu na liczbę takich powiadomień, zwycięzca uzyskuje prawo tylko do jednej nagrody.

11. Tryb wyłaniania zwycięzcy:
O ile zapowiedź konkursu nie stanowi inaczej prawo do nagrody otrzymuje nadawca SMS, który:
a. został wysłany w dniu o największej liczbie wysłanych SMS w czasie trwania danego konkursu
b. jest pierwszym wysłanym SMS po połowie liczby wysłanych SMS w danych dniu konkursu (50% + 1)
c. w przypadku większej liczby nagród niż jedna, sposób wyłaniania zwycięzcy stosuje się odpowiednio dla nadawców SMS wysłanych w dniach o największej wysłanej liczbie SMS w kolejności od największej do najmniejszej ich liczby w czasie trwania danego konkursu. Liczba nagród nie może prekraczać liczby dni trwania danego konkursu.

12. Nagrody będą przesyłane zwycięzcy po uprzednim przekazaniu przez niego swoich danych niezbędnych do wysyłki nagrody, zalogowaniu się na portalu oraz wstawieniu komentarza pod informacją o wynikach konkursu. Tryb przesyłania danych jest każdorazowo ogłaszany w zapowiedzi konkursu.

13.W przypadku, gdy nie zostaną spełnione warunki określone w § 12 lub gdy uprawniona osoba nie odbierze nagrody w określonym przez PP Poczta Polska lub firmę kurierską terminie, prawo do otrzymania nagrody przez danego zwycięzcę wygasa.

14. Reklamacje dotyczące danego konkursu należy przesyłać pisemnie pocztą e-mail na adres redakcja@wedkuje.pl w terminie nie później niż 7 dni od daty zakończenia konkursu i głoszenia wyników. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wysyłano SMSy w Konkursie, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (pod adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych (w tym SMS-owych) określonych w niniejszym Regulaminie, nieprawidłowości w działaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych Organizatora i innych firm współpracujących. Jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione. Wymienione przypadki nieprawidłowości nie mogą być przyczyną reklamacji ze strony Uczestników konkursu.

16. Konkurs nie jest grą losową, której wynik w szczególności zależy od przypadku, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, o których mowa w art. 2 ustawy o o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

17. Organizator konkursu zobowiązuje się do podjęcia 3 (trzech) prób kontaktu ze zwycięzcą. Jeżeli próby będą nieudane, nagroda przechodzi na własność redakcji celem wykorzystania w innych konkursach  organizowanych przez wedkuje.pl.