Regulamin

§1.

Właścicielem i Administratorem portalu www.wedkuje.pl jest Hoblo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-761 Warszawa Cypryjska 2 G, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306912.

§2.

1. Dostęp do forum, komentarzy wiadomości, ogłoszeń i blogów użytkowników oraz innych narzędzi i usług dostępnych w portalu www.wedkuje.pl wymaga autoryzacji poprzez założenie wirtualnej wizytówki Użytkownika portalu www.wedkuje.pl lub wniesienia jednorazowej opłaty. Po spełnieniu wymogu autoryzacji lub opłaceniu usługi Użytkownik zwany dalej "Użytkownikiem" otrzymuje pełny dostęp do usług oferowanych przez portal bezpłatnie.
2. Wniesienie jednorazowej opłaty zwalnia z konieczności zakładania wirtualnej wizytówki i wypełniania formularza rejestracyjnego. Opłata uprawnia do pełnego korzystania z możliwości portalu do czasu zamknięcia okna przeglądarki (tzw. jedna sesja). Zamknięcie okna przeglądarki oznacza rezygnację z dalszego korzystania z usługi w ramach wniesionej opłaty. Kolejna wizyta na portalu wedkuje.pl wymaga wniesienia ponownie opłaty lub autoryzacji poprzez założenie wirtualnej wizytówki.

§3.

1. Wirtualna wizytówka Użytkownika portalu www.wedkuje.pl zakładana jest automatycznie po zapoznaniu się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Użytkownikiem portalu może być wyłącznie osoba fizyczna.

§4.

1. Hoblo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-761 Warszawa jest Administratorem danych osobowych Użytkownika i odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie i obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.
2. Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Cel wykorzystania przez Administratora danych osobowych:

 1. autoryzacji Użytkownika na portalu,
 2. zapewnienie dostępu do forum, komentarzy wiadomości, ogłoszeń i blogów użytkowników,
 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,
 4. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
 5. wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów,
 6. tworzenia zestawień, analiz na potrzeby Administratora, obejmuje między innymi badania marketingowe, prace rozwojowe w systemach informatycznych,
 7. wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach,
 8. usług marketingowym w zakresie informowania użytkowników o nowościach publikowanych na portalu oraz wysłanie Użytkownikom informacji handlowych i komercyjnych przez Zaufanych Partnerów

4. We wskazanych w pkt. 3 celach Administrator będzie dokonywał profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych osobowych Użytkowników.
5. Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe.

6. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe:  adres e-mail i potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
7. Administrator może dodatkowo poprosić o dane opcjonalne takie jak: imię, nazwisko, płeć, wiek, które nie mają wpływu na korzystanie z portalu.

8. Administrator ma prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczących wykonywaniu w jego imieniu czynności:

 1. autoryzacji Użytkownika na portalu, 
 2. innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług Administratora lub organizacji akcji marketingowych,
 3. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora,
 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów dokonanych płatności,
 5. podmiotom nabywającym wierzytelności Administratora w przypadku brak zapłaty w wymaganym terminie,
 6. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
 7. w przypadku dokonywanych płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to uzyskania informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji Użytkownicy dokonali zapłaty. Powyższe dane będą przetwarzane w celu sprawdzenia poprawnej zapłaty,
 8. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Administratora.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w zakresie danych osobowych:

 1. sprostowanie lub zmiany (poprawienie) danych osobowych,
 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na Portalu,
 3. ograniczenie przetwarzania danych osobowych stosownie do złożonego wniosku,
 4. dostęp do danych osobowych w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz o kopię tych danych,
 5. przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych osobowych zgodnie z treścią art. 20 Rozporządzenia RODO

11. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Portal jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych użytkownikowi wskazanym celu.
12. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.
13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie w zakresie określonym zgodą.
14. Zaakceptowanie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Hoblo Sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133, poz.883).
15. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych osobowych w nim zawartych.
16. Administrator nie kontroluje, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do portalu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.
18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w swojej wizytówce lub blogu, w szczególności imię i nazwisko, adres, numery telefonów lub komunikatorów internetowych. Ujawnienie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, zaś użycie ich przez osoby trzecie nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń wobec Administratora.

§5.

Użytkownik jest zobowiązany jest:

 1. do korzystania z portalu www.wedkuje.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi, zasadami współżycia społecznego i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 2. do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
 3. do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
 4. niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich;
 5. nieudostępniania danych dostępowych do portalu osobom trzecim.

§6.

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje portal www.wedkuje.pl, w szczególności za treść zamieszczanych komentarzy i ogłoszeń oraz materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i karnej za działania niezgodne z prawem.
2. Użytkownik zamieszczając na portalu materiały komentarze i ogłoszenia oraz materiały tekstowe, audiowizualne i fotografie, oświadcza, iż posiada prawa do ich publikacji.
3. Użytkownik, poprzez zamieszczenie na portalu wpisów, komentarzy, materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, udziela Hoblo Sp. z o.o. niewyłącznej licencji i nieograniczonej w czasie oraz nieodpłatnej na następujących polach eksploatacji:  wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w każdym miejscu i czasie oraz oświadcza. Udzielenie licencji powoduje, że Użytkownik nie będzie dochodził żadnych roszczeń od Hoblo Sp. z o.o. z tego tytułu.
4. Administrator zastrzega prawo do zmiany lub skracania tytułów tekstów publikowanych na stronie głównej wedkuje.pl na co Użytkownik wyraża zgodę. 

§7.

1. Użytkownik ma prawo do korzystania z dodatkowych usług na portalu wedkuje.pl w ramach tzw. konta VIP.
2. Lista usług świadczonych w ramach konta VIP dostępna jest na stronie www.wedkuje.pl/konto-vip.html. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian listy usług dostępnych w ramach konta VIP.
3. Aby uzyskać status konta VIP należy wnieść stosowną opłatę. Tryb wnoszenia opłat określa regulamin opłat Operatora systemu transakcyjnego.
4. Status VIP nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§8.

1. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika i nie spowodowała obniżenia jakości świadczonej Usługi.
2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.

§9.

1. Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji wirtualnej wizytówki użytkownika portalu jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania Portalu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

2. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści umieszczonych przez Użytkownika na forum lub blogu. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, lub z własnej inicjatywy gdy treść będzie o charakterze bezprawnym,  Administrator ma prawo uniemożliwienia dostępu do tych treści oraz zastosowania środków regulaminowych w tym do usunięcia tych treści z portalu.


§10.

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do Użytkowników, którzy wyrazili stosowną zgodę za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących z portalu www.wedkuje.pl oraz podmiotów współpracujących.


§11.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Portalu rozstrzygane będą przez sąd powszechny według miejsca zamieszkania Użytkownika.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz Rozporządzenie RODO.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące z datą określoną w zmianie Regulaminu. 

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.