Szanowni Koledzy Wędkarze!

Przed nami kolejny Krajowy Zjazd Delegatów PZW. Zarząd Główny PZW na ten Zjazd opracowuje obecnie zmiany w statucie PZW. Pomóżmy im! Wskażmy nasz, a nie działaczy, projekt zmian, który pomoże nam poprawić stan wędkarstwa w Polsce. Jak to zrobić? Nic trudnego - wystarczy zaznaczyć, które proponowane niżej zmiany statutu popieracie, następnie na dole wpisać swój numer legitymacji PZW (nie zbieramy żadnych danych osobowych - nie mamy dostępu do rejestru legitymacji) i na koniec kliknąć WYŚLIJ.

Akcja potrwa do połowy marca 2021 roku. Następnie spotkamy się z przedstawicielami ZG PZW i wręczymy im projekt poniższych zmian wraz z listą numerów legitymacji, osób które wyraziły poparcie. Liczymy, że działacze ugną się przed głosem tysięcy wędkarzy z całej Polski. Dlatego prosimy Was również o nagłaśnianie naszej akcji! Niech każdy wędkarz ma szansę realnie wpłynąć na zmiany w polskim wędkarstwie. Im więcej wędkarzy poprze naszą akcję tym bardziej będziemy mogli naciskać na działaczy. Milczenie oznacza akceptację tego co jest dzisiaj a my się z tym zwyczajnie nie zgadzamy. Dlatego dajemy Wam szansę zabrania głosu w naszej wspólnej sprawie - poprawie stanu wędkarstwa w Polsce.


Zagłosowało już
21851
osób !


My polscy Wędkarze proponujemy następujące zmiany
do Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego

1

Koniec z działalnością rybacką PZW

Polski Związek Wędkarski powinien działać wyłącznie na rzecz swoich członków wędkarzy. Prowadzenie gospodarki rybackiej przez Związek stoi w oczywistej sprzeczności z interesami wędkarzy. Dlatego proponujemy zmiany mające na celu zaprzestanie prowadzenia przez PZW gospodarki rybackiej i skoncentrowanie działań Związku na gospodarce stricte wędkarskiej. 

Propozycja zmiany: 

  • W § 6 wyrazy “użytkowanie i ochrona wód” zastępuje się wyrazami “​wędkarskie​ użytkowanie i ochrona wód”.  

  • § 7 w pkt 6 skreśla się wyrazy “i rybackiej”.  

2

Wyeliminowanie kłusownictwa i innych patologicznych zachowań z PZW

Obecnie osoby naruszające przepisy o rybactwie mogą pozostawać członkami PZW. Zdarza się, że w gronie członków Związku znajdują się osoby, które nawet nagminnie łamią przepisy. Dzieje się tak nawet pomimo prawomocnego skazania np. za kłusownictwo. Proponujemy zmianę, która wykluczy takie osoby z naszego grona. 

 

Propozycja zmiany: 

W § 12 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5. prawomocnego ukarania za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody;”. 

3

Kadencyjność władz PZW

Odspawajmy wieloletnich działaczy od stołków! Kwestia kadencyjności w tak ogromnej organizacji obracającej prawie 200 mln złotych nie powinna podlegać dyskusji. Dwie czteroletnie kadencje to wystarczający okres dla działacza. Kadencyjność odblokuje w znaczący sposób zarządy okręgów i Zarząd Główny dla nowych osób. 

 

Propozycja zmiany: 

W § 18 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:   

„9. Członek władz i organów Związku wybrany na jedną kadencję może być ponownie wybrany na tę samą funkcję tylko raz.”. 

4

Obowiązkowe porozumienia między okręgami

Wielu z nas marzy o jednej w całym kraju opłacie. Niestety z powodu obecnie obowiązującej ustawy o rybactwie i podziale wód państwowych pomiędzy różnych dzierżawców nie jest to możliwe. Ale jest możliwe aby wszystkie okręgi PZW zawierały ze sobą porozumienia i chętni wędkarze mogliby łowić na wodach innego - dowolnego okręgu. Dlatego proponujemy, aby zawarcie takich porozumień było obowiązkowe i odbywało się z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

Propozycja zmiany: 

W § 37 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Wędkarskie użytkowanie wód leżących na terenie działania danego okręgu przez inny okręg, odbywa się na podstawie pisemnych porozumień pomiędzy wszystkimi okręgami, które okręgi zobowiązane są zawrzeć do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok obowiązywania tych porozumień, postanowienia § 66 stosuje się odpowiednio,”. 

5

Obowiązek wydatkowania nadwyżki finansowej na cele związane ochroną i zagospodarowaniem wód.

Obecnie na kontach PZW kumulowane są środki finansowe pochodzące z zysku wypracowanego przez PZW w niewiadomym celu. Zarówno Zarząd Główny jak i poszczególne okręgi od lat co roku kumulują zyski na kontach bankowych. Proponujemy zmianę, która wprowadzi obowiązek przeznaczenia tych pieniędzy na ochronę i zagospodarowanie wód. 

 

Propozycja zmiany: 

W § 64 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  

„4. W przypadku osiągnięcia nadwyżki przychodów nad wydatkami w danym roku obrachunkowym zostaje ona przeznaczona na ochronę i zagospodarowanie wód w danym Okręgu. Nadwyżka osiągnięta przez Zarząd Główny i podmioty zależne zostaje rozdzielona po równo pomiędzy wszystkimi Okręgami w tym samym celu. 

Wpisz numer legitymacji PZW: