Jak działają Sądy Koleżeńskie PZW?

/ 20 komentarzy / 14 zdjęć


Chciałbym przedstawić przepisy i metody działania Sądów Koleżeńskich przy Kołach , Okręgach PZW . Sady Koleżeńskie zajmują się naruszeniami Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego i jego podjętych Uchwał i wniosków w tym również przepisów RAPR ( bo te przepisy i Uchwały podejmuje właśnie przecież Zarząd Główny PZW ).

Ze Statutu PZW .................................................................

1. Przyjęcia do Związku odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich 2 lat była karana za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody lub była wydalona ze Związku prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.
2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje prawo odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.
3. Skreślenia członka Związku z ewidencji dokonuje zarząd koła po ustaniu członkostwa.
Członek Związku ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;


Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej.


Cele Związku realizowane są poprzez:
4) współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;

oraz

Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:

1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Koła;
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
3) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać odpowiedzi w terminach ustawowych, właściwych dla postępowania administracyjnego;

oraz.

1. Członek Związku nie przestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 podlega odpowiedzialności organizacyjnej przed Sądem koleżeńskim.
2. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat,
2.
4) zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat,
5) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak Związku.
3. Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.
4. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 następuje po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 następuje po dwóch latach od upływu terminu, na który zostały orzeczone albo po roku od tego terminu, Orzeczeniem właściwego Sądu Koleżeńskiego.
6. Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego karą określoną w ust. 2 pkt 2-5 lub prawomocnym wyrokiem sądu Powszechnego, traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku i nie może być do nich wybierany do czasu zatarcia kary.
7. Członek Związku naruszający przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego podlega karze. Rodzaje kar oraz procedurę ich udzielania określają przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego.

1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 właściwe są Sądy Koleżeńskie w Kołach Okręgach i Sądach Głównych PZW .
2. Przed Sądami Koleżeńskimi występują, w charakterze oskarżycieli, Rzecznicy dyscyplinarni, których zakres działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3. Prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku:
1) Prezesa Zarządu Głównego,
2) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego,
4) ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w punktach 1-3.
Wniosek może być złożony jeden raz w okresie sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.
4. Zasady stosowania kar oraz procedurę postępowania przed sądami koleżeńskimi określa Regulamin postępowania w sprawach przewinień członków PZW, uchwalony przez Zarząd Główny.


1. Sąd Koleżeński Koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Koła, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza.
2. Sąd Koleżeński Koła składa sprawozdanie z całokształtu działalności na Walnym Zgromadzeniu Koła.

Sąd Koleżeński Koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koła, jest Przewodniczącym zespołu orzekającego. ( mogą być również członkowie Sądu Koleżeńskiego )

Sąd Koleżeński Koła , jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom Koła, z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach Koła lub władzach i organach wyższych szczebli.
Na podstawie porozumień dwu lub więcej Kół może być utworzony wspólny dla tych Kół Sąd Koleżeński. ( tzw. Sądy między-kołowe , którym jest łatwiej przeprowadzać rozprawy sądowe)


Poniżej przedstawię dokumenty , na jakich podstawie pracują Sądy Koleżeńskie PZW .

I jeszcze raz przypomnę iż , członek Związku ma obowiązek:
przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO Jurek

 


3.4
Oceń
(49 głosów)

 

Jak działają Sądy Koleżeńskie PZW? - opinie i komentarze

MASTINOMASTINO
0
Myślę, że to da do myślenia wielu oponentom i zadymiarzom, którzy za SWOJĄ niewiedzę i kompletną niekompetencję, będą logiczniej myśleć zanim ponownie zaczną kpić, wyśmiewać i szydzić podejmując dialogi z kimś, kto ma o tym choćby minimalne pojęcie, w odróżnieniu od nich. Chociaż z drugiej strony bardzo w to wątpię, bo oni tym się żywią jak pasożyty. (2012-02-12 07:16)
bobus86bobus86
0
piatka ***** bardzo dobry i przydatny artykul (2012-02-13 20:24)
halski021halski021
0
Ja myślę,że większość oponentów i zadymiarzy dawno już wypisała się z PZW i dlatego zioną nienawiścią,bo uważają ,że są bezkarni. (2012-02-13 20:27)
kumak1970kumak1970
0
przepraszam czy ten artykuł jest o oponętach i zadymiarzach bo nie rozumiem (2012-02-14 08:29)
kumak1970kumak1970
+1
przepraszam czy ten artykuł jest o oponętach i zadymiarzach bo nie rozumiem (2012-02-14 08:29)
janglazik1947janglazik1947
0
Regulamin ok, a za wpis piąteczka. W dzisiejszych czasach -myślę, że brak jest wśród nas takich którym kary te należało by wymierzać. Przynajmniej u nas. I niech tak zostanie!!! (2012-02-14 09:10)
janglazik1947janglazik1947
0
Regulamin ok, a za wpis piąteczka. W dzisiejszych czasach -myślę, że brak jest wśród nas takich którym kary te należało by wymierzać. Przynajmniej u nas. I niech tak zostanie!!! (2012-02-14 09:10)
jarekkjarekk
0
Kilka dni temu przetoczyła się przez forum burzliwa dyskusja o sądach koleżeńskich. Postawiono tam dwa pytania: czy podczas obrad sądu koleżeńskiego mogą znajdować się osoby z zewnątrz ? Twierdziłeś Jurku, że absolutnie NIE. Pytano także, czy protokulantem może być osoba spoza składu orzekającego ? Również Twierdziłeś, że NIE. Przyznam, że przeczytałem ten artykuł szukając odpowiedzi na te pytania i niestety, nie znalazłem. Szkoda. Warto byłoby też wspomnieć czytelnikom, że istnieje w sądach koleżeńskich instytucja obrońcy. Może być nim każdy, niekarany członek PZW. O tym wie niewielu wędkarzy i w praktyce nikt z tego nie korzysta. Pozdrawiam, oceny nie wystawiam :) (2012-02-14 09:56)
jurekjurek
0
Kolego Jarku , dlatego właśnie wstawiłem cały regulamin i zasady postępowania w trakcie obrad .I nadal twierdzę , że protokólant , to albo Sekretarz Sądu Koleżeńskiego lub osoba , która przewodniczy tej rozprawie (koniecznie musi być z władz tego Sądu i składu ) , natomiast Rzecznik Dyscyplinarny wzywa i przesłuchuje wędkarza , wędkarzy i świadków lub obrońców , a następnie przekazuje swe materiały do Składu Orzekającego i może być wysłuchany każdy wędkarz lub obrońcy , lecz potem Sąd Koleżeński prosi ich i Rzecznika o opuszczenie pomieszczenie , celem narady i wystawienia Orzeczenia ( winny , czy niewinny ) , pozdrawiam (2012-02-14 11:35)
SamotnikSamotnik
0
To wszystko wcale nie takie proste jak sie większości wydaje . Przepisy ! TAK . Ale jest jeszcze to coś co trudno określić słowami . Wydać werdykt zgodny z przepisami i sumieniem jest niezwykle trudno. Pozdrawiam . (2012-02-14 17:35)
halski021halski021
0
kumak ?????? (2012-02-14 23:56)
Kowal73Kowal73
0
Artykuł ok,,super. (2012-02-20 14:16)
u?ytkownik61658u?ytkownik61658
0
Jureczku ***** . A gdy w składzie orzekającym są osoby emocjonalnie związane z danym zdarzeniem.... pozostawię bez komentarza:) (2012-02-22 12:37)
kamil11269kamil11269
0
zostawię 5 (2012-03-10 08:56)
Okonek20Okonek20
0
A moim zdaniem, zarówno instytucja SK na szczeblu koła, artykuł i większość wypowiedzi - to jedno wielkie nieporozumienie. I piszę to jako członek PZW od 1972r., prezes Zarządu Koła, członek Zarządu Okręgu a nawet sędzia klasy okręgowej - ale sportu wędkarskiego . Naruszenia statutu to jedno, a naruszenia ustawy o Rybactwie.. to zupełnie inna sprawa. Szkoda, że w PZW musimy zawsze wyważać dawno otwarte drzwi. Wodom cześć! (2012-04-02 21:55)
bodekk66bodekk66
0
może ktoś poda przykłady pracy sądu kol, (2012-04-09 10:40)
Zander51Zander51
0
Byłem kadencję Przewodniczącym Okręgowego Sądu Organizacyjnego ( Koleżeńskiego ). Ale nie będę się wypowiadał, bo tu przecież sami fachowcy... (2012-04-10 10:56)
bodekk66bodekk66
0
1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 właściwe są Sądy Koleżeńskie w Kołach Okręgach i Sądach Głównych PZW ,czyli jak zwykle nie winni (2012-04-12 22:39)
bodekk66bodekk66
0
1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-6 właściwe są Sądy Koleżeńskie w Kołach Okręgach i Sądach Głównych PZW ,czyli jak zwykle nie winni (2012-04-12 22:39)
norgepikenorgepike
0
witam, Szanowni Koledzy niektórych w Was wyprowadzę z błędu albowiem wczytując się w statut pzw widzęniespójności a także sprzeczności  z obowiązującym prawem RP. po pierwsze w Naszym prawie mamy Konnstutucję, umowy międzynarodowe, prawo ue oraz ustawy, rozporządzenia.Statut także jest prawem ale wenętrznym i jak widzę zapis sądy koleżeńskie a następnie prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego to sam przecieram oczy z zdumienia. Panowie zgodnie z Konstytucją a dokładniejjej  Rozdziałem VIII SĄDY I TRYBUNAŁY oraz w dalszej kolejności Art. 175. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.     Art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów. władzę sądowniczą sprawują sądy!!!!  a nie quazi sędziowie "sąd koleżeński" który nota bene może pozbawić Nas mozliwości wędkowania  § 16 2. Karami wymierzanymi przez sąd koleŜeński są: 1) upomnienie, 2) nagana, 3) zawieszenie prawa do wędkowania w wodach PZW na okres do dwóch lat, 4) zawieszenie w prawach członka na okres od jednego roku do dwóch lat, 5) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem tytułów honorowych i odznak Związku. za " nieprzestrzeganie" zasad określonych w katalogu umieszczonym w (statucie) § 14 Członek Związku ma obowiązek: 1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku; 2) kierować się zasadą koleŜeństwa i wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia Związku; 3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku i wynikające z pełnionych funkcji w Związku; 4) chronić i pomnaŜać mienie Związku jako dobro wspólne; 5) przestrzegać przepisów z zakresu rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody; 6) naleŜeć tylko do jednego koła PZW; Panowie Statut powinien być zgodny z konstytucją/ kary także nie są współmierne i ocenne albowiem w/w zasady są niedookreślone i maja WYJĄTKOWO UZNANIOWY CHARAKTER  ponadto nie zwierają definicji legalnej użytyw sformułowań.  Panowie tworzący statut ignoratia iuris nocet. Muszę sprawdzić czy dane zapisy nie były kiedykolwiek poddane pod interpretację sądu jeżeli nie to należy to zrobić jak najszybciej. Pozdrawiam Kolegów  CK&R.   (2018-01-28 17:04)

skomentuj ten artykuł