Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym

/ 6 komentarzy

1. TEREN ZAWODÓW

W związku z pytaniami Koleżanek i Kolegów na tematn regulaminów zawodów wędkarskich pragnę przedstawic te przepisy.

REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż
odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć
jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,0 metr.
1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w
miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być
równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu
znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych
zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.
1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy
wyłączyć z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.
1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15
metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić
minimum 6 metrów.
1.5. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o
szerokości od 1 do 2 metrów. Od publiczności powinny być oddzielone strefą
neutralną o szerokości co najmniej 2 metry.
1.6. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami
powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości minimum 10 metrów.
1.7. Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii.
1.8. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła, klubu lub okręgu jako
zawody jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym
sektorze. Liczba stanowisk w sektorze powinna być równa liczbie zawodników
startujących w danej kategorii.

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH
2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę,
spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny
ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden
haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie.
Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu.
Dozwolone jest stosowanie kołowrotka. W zależności od kategorii wiekowej
zawodów określonej przez organizatora obowiązują limity maksymalnej długości
wędki:
- kadeci - 10,0m
- kobiety i juniorzy - 11,5m
- seniorzy - 13,0m.
2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce
„supporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik
może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu
z wędziskiem, niezależnie od stosowanej metody łowienia.
2.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej
konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym. Średnica obręczy
siatki powinna wynosić minimum 40cm, a jej długość minimum 2,5 metra.
Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne.
2.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której
zawodnik może stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej
poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (tę
decyzję podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa
platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu
złożenia sprzętu wędkarskiego.
2.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i
zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane
substancjami zapachowymi.
Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb (także
jako dodatków do zanęty). Substancje samoutwardzające wolno stosować
wyłącznie jednocześnie z przynętami naturalnymi. Ogranicza się ilość używanych
zanęt do 17 litrów na jedną turę na jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze
objętości powinna być nawilżona, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem,
piaskiem itp. Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt
pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty i łowienia wynosi 2,5 litra na
jedną turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej).
Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a
przynęty w pudełkach z podziałką. Zawodnicy muszą być obowiązkowo
wyposażeni we własne wiadra i pudełka, o ile nie są one dostarczone przez
organizatora. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty
przeprowadza upoważniona komisja techniczna nie później niż na 40 minut przed
2 sygnałem zawodów. Komisja ta może również przeprowadzać sprawdzanie
długości używanych wędzisk w trakcie kontroli zanęty lub bezpośrednio po piątym
sygnale zawodów.

Skład Komisji Technicznej:
sędzia sektorowy;
sędzia wagowy;
trener-kierownik – dokooptowany na odprawie
technicznej.
Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez
Komisję Techniczną.
2.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:
- zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości,
- zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika
jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.).
Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być
pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu
rąk. Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince.
Dopuszczalne jest nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym
na
szczytówce wędki.
W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do
nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości
wędki określonej w rozdziale II pkt. 2.1. W czasie nęcenia pojemnikiem znad wody
zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW
3.1. Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów (mężczyzn i kobiet),
młodzieży (juniorów i juniorek), kadetów. Zawody mogą być rozgrywane w
klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
3.2. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i drużynowe, w zależności od
potrzeb i możiwości organizatora mogą być przeprowadzone na jeden ze
sposobów:
- zawody jednoczesne - wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz
mistrzostwa drużynowe są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie i
miejscu,
- zawody niejednoczesne - mistrzostwa indywidualne w kategoriach są rozgrywane
jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscach.
3.3. Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane w dwóch turach, z możliwością
przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory we wszystkich kategoriach
wiekowych. Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się na każdą turę oddzielnie
oraz stosując zasadę rozstawiania zawodników z klasyfikacji za rok poprzedni
mających prawo startu w Mistrzostwach Polski: w kategorii seniorów 1/3 ilości
startujących, w kategorii kobiet, juniorów i kadetów ½ do ilości startujących.
W kołach, klubach i okręgach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów
mistrzowskich jednego dnia. Mistrzostwa Polski należy rozgrywać jako zawody
dwudniowe w kategorii seniorów w trzech sektorach, a w kategorii kobiet, juniorów
i kadetów w dwóch sektorach.
3.4. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym
łowisku lub na różnych łowiskach.
3.5. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym
terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk
odbywa się w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem
zawodów.
3.6. Losowanie treningu odbywa się począwszy od losowania boksów w sektorach dla
pełnych reprezentacji klubów (razem z zawodnikami indywidualnymi) w kolejności
zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok ubiegły. Po rozlosowaniu wszystkich klubów
losuje się pozostałych zawodników indywidualnych w kolejności zgodnej z
klasyfikacją ogólną za rok ubiegły – dotyczy kategorii seniorów.
W kategorii kobiet i juniorów trening odbywa się odpowiednio w sektorach kobiet i
juniorów. Losowanie odbywa się w kolejności zgodnej z klasyfikacją ogólną za rok
ubiegły.
3.7. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny. Dopuszcza się skrócenie
czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną,
nie może trwać krócej niż 1,5 godziny. Zawody zostają przerwane jednym
ustalonym wcześniej sygnałem.
W przypadku losowego przerwania tury zawodów mistrzowskich przed upływem
l,5godz., tura powinna zostać dokończona z uwzględnieniem dotychczasowego
wyniku zawodnika.
3.8. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy
udają się przed wylosowane stanowiska i zatrzymują się przed nimi. W tym czasie
mogą przygotowywać się do zawodów i korzystać z pomocy innych osób.
Obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym
zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowania do
zawodów. Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty
na stanowisko,
- drugi sygnał - na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik
może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką,
- trzeci sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik
rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,
- czwarty sygnał oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,
- piąty sygnał oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się
żadnej ryby wyjętej z wody.
Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale
słyszalne na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy się
początek sygnału.
3.9. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić w
obrębie pasów neutralnych).
3.10. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego
uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich
stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie
sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być
wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.
Zabrania się:
- wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,
- mycia rąk w łowisku przed drugim sygnałem,
- wyrzucania do łowiska zanęty po piątym sygnale, po pierwszej turze zawodów
wieloturowych oraz po oficjalnym treningu,
- używanie echosond, także podczas treningu,
- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka.
Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet i
kadetów w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale.
3.11. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 5 sygnałem) nie wolno
korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener po
pierwszym sygnale ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego
zawodnika przez okres pierwszych 30 minut i może mu udzielać wyłącznie porad
ustnych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu
wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej
wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może
także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje
chłodzące.
Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz
osoby upoważnione przez Sędziego Głównego.
3.12. Po zakończeniu zawodów (po 5 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby
sędziemu kontrolnemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel - kierownik, trener
drużyny) jest obecny przy ważeniu ryb. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik
lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb.
Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności
sektorów i stanowisk w sektorach.
3.13. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
W turze zawodów:
- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich
trwania,
- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów, podczas mierzenia
gruntu lub po sygnale kończącym zawody,
- nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,
- używanie wędki niezgodnej z wymogami regulaminu,
- nęcenie zanętą ciężką po trzecim sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie
zanęty lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo
jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,
- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej
przyczyny.
- wnoszenie posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt i
przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów,
- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy
technicznej.
W całych zawodach:
- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie
środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,
- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do
organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi
przez sędziego),
- łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza
godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów.

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH
4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu
ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po
zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do
chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego
zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać
ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która w trakcie holu:
- przepłynęła granicę stanowiska zawodnika,
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej
podebrana podbierakiem lub ręką.
W powyższych przypadkach, ryba nie zaliczona do połowu przez sędziego
kontrolnego, powinna zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona.
4.4. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do
ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

5. PUNKTACJA
5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.
5.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod
ochroną, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów
jak waga ryb niewymiarowych i będących pod ochroną. Punkty te odliczane są od
ilości punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.
5.3. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem
kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

 


4.6
Oceń
(29 głosów)

 

Wedkuje.pl poleca

 

Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym - opinie i komentarze

KYLONKYLON
0
Super artykuł na pewno wzięty z literatury,ale jeśli ktoś jej nie ma to może się właśnie tutaj z regulaminem zapoznać-brawo daję 5. (2009-04-29 07:21)
stiven 48stiven 48
0
Właśnie, o to Mi przede wszystkim chodziło, nawet sędziowie niekiedy nie mają
aktualnego Regulaminu. Tak kol. Krzysztofie jest z literatury, nie sposób wymyślic samemu. Będzie przydatny i to niejednej (nemu)! (Adres na moim Blogu) (2009-04-29 08:50)
piekapieka
0
Kozak ;p ja mam za 2 dni zawody spławikowe do lat 16 xD wiele ciekawych rzeczy się dowiedziałem czytając ten artykuł. (2009-05-29 21:07)
cinek543cinek543
0
Super artykuł BARDZO PRZYDATNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH WĘDKARZY TAKICH JAK JA (2009-06-03 09:01)
miecz-gazmiecz-gaz
0
Dobra robota , wszystko wyjaśnia.Co do pomostów i wędek długości 18 czy 15 m. Dzieki i pozdrawiam. (2009-06-20 10:23)
JARKOWOZJARKOWOZ
0
Mam pytanie  ,są  zawody  trwają  trzy  godziny  jeden zawodnik złapał 1-ną rybkę a 20 -nic jak to resztę  dać punkty..
(2011-06-13 21:29)

skomentuj ten artykuł

 
Aplikacja