Jak okleślić własność łowiska

/ 8 komentarzy

Czyja to woda?
W przedkładanym materiale skorzystałem z tekstów zawartych dokumentach normatywnych i aktach prawnych, w tym Ustawy Prawo Wodne, materiałach zawartych na stronach RZGW oraz stronie Lasów Państwowych - Encyklopedia Leśna

Zamierzając się wybrać na wiosenne wędkowanie z kleniowymi przynętami i spinningiem nad małą rzeczkę, położoną na terenie Wielkopolski, stanąłem przed dylematem, czy dana woda mieści się w posiadanym przeze mnie pozwoleniu okręgowym, czy też nie. To pytanie stało się początkiem żmudnego poszukiwania prawdy w niezliczonej ilości dokumentów, studiowania definicji, przepisów, wykazów itp. materiałów. Aby zrozumieć obecny stan prawny dotyczący pozwoleń na wędkowanie na wodach innych aniżeli zarządzanych przez PZW, dotarłem aż do samych podstaw, czyli definicji związanych z przedmiotową problematyką. Zapoznałem się z definicjami dorzecza i zlewni, obszarami dorzeczy i regionami wodnymi, a w dalszej kolejności problematyką dotyczącą własności i zarządzania zasobami wodnymi.
Muszę przyznać, że lektura jest wciągająca, jednak ze względu na różnorodność opracowań wymaga sporego samozaparcia i systematyczności oraz przyjęcia stosownej metodyki w podejściu do całego zagadnienia.
W wydanej w roku 2000 przez Parlament Unii Europejskiej Dyrektywie Ramowej ds. Wody, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), jednoznacznie sprecyzowano pojęcie dorzecza i zlewni. „Dorzeczem” określono taki obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany przez system strumieni, rzek, jezior do morza poprzez pojedyncze ujście cieku w formie estuarium lub delty. Natomiast „Zlewnia” jest definiowana jako obszar lądu, z którego cały spływ powierzchniowy jest odprowadzany poprzez system strumieni, rzek i jezior, do określonego punktu w biegu cieku (zwykle do jeziora lub zbiegu rzek). Wg powyższych definicji, dorzecze posiada Odra, natomiast Warta jest zlewnią Odry.
W wykonaniu powyższej dyrektywy powstała w 2001 roku nowa ustawa Prawo wodne (Dz.U. nr 115 z 2001 r poz. 1229 z późniejszymi zmianami), a następnie wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. nr 126 z 2006 r. poz. 878),
w którym zlewnie poszczególnych rzek, przyporządkowano regionom wodnym.
W Polsce wyznaczone są następujące obszary i w ramach nich regiony wodne:
1. Obszar dorzecza Wisły:
- region wodny Małej Wisły
- region wodny Górnej Wisły
- region wodny Środkowej Wisły
- region wodny Dolnej Wisły
2. Obszar dorzecza Odry:
- region wodny Górnej Odry
- region wodny Środkowej Odry
- region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
- region wodny Warty
3. Obszar dorzecza Dniestru
- region wodny Dniestru
4. Obszar dorzecza Dunaju:
- region wodny Czarnej Orawy
- region wodny Czadeczki
- region wodny Morawy
5. Obszar dorzecza Jarft
- region wodny Jarft
6. Obszar dorzecza Łaby:
- region wodny Izery
- region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa)
- region wodny Metuje
- region wodny Orlicy
7. Obszar dorzecza Niemna
- region wodny Niemna
8. Obszar dorzecza Pregoły
- region wodny Łyny i Węgorapy
9. Obszar dorzecza Świeżej
- region wodny Świeżej
10. Obszar dorzecza Ücker
- region wodny Ücker.


Mając powyższą wiedzę, należy sobie następnie odpowiedzieć jeszcze na zasadnicze na pytanie, kto i na jakich zasadach pełni prawa właścicielskie, a kto gospodaruje wodami.

Prawo wodne określiło (wprost lub pośrednio) następujący podział wód z punktu widzenia ich własności oraz organów (jednostek organizacyjnych), którym przypadają uprawnienia właścicielskie do wód.
Poniższy podział zaczerpnięto ze strony Encyklopedia leśna:
http://www.encyklopedialesna.pl/haslo.php?id=275
a) wody publiczne - wody publiczne stanowiące własność Skarbu Państwa:
- wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonuje minister właściwy w sprawach gospodarki morskiej (wody
morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne wraz z Zatoką Gdańską );
- wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
(przede wszystkim wody podziemne, wody graniczne, śródlądowe drogi morskie, wody płynące w ciekach
naturalnych, których ujście charakteryzuje się przepływem na poziomie co najmniej 2.3 m3/sec, wody w jeziorach
oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają wody w ciekach naturalnych o w/w charakterystyce
przepływu u ujścia, inne wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych oraz istotne z punktu widzenia ochrony
przeciwpowodziowej);
- wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonują dyrektorzy parków narodowych, dyrektorzy Lasów
Państwowych (wody Skarbu Państwa w granicach parków narodowych oraz Lasów Państwowych);
- wody publiczne, prawa właścicielskie do których wykonuje marszałek województwa, wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej wody publiczne stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego starosta, prezydent,
burmistrz, wójt, wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Mienie państwowe staje się mieniem gminy na mocy decyzji wojewody. Gmina może również nabyć wody na podstawie umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, bowiem jeziora należy traktować jako grunty rolne wykorzystane w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i rybnej. Na wodach gminnych obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowych i ewentualnie regulamin łowiska ustanowiony przez gminę.

b) wody niepubliczne:
- wody niepubliczne osób prawnych (innych niż Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego);
- wody niepubliczne osób fizycznych.

Następnie przejdziemy do zagadnień bliższych samemu wędkarstwu
i wędkarzom. Na wodach publicznych, stanowiących własność Skarbu państwa, gdzie prawa właścicielskie wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, działają Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW).
Mapę zasięgu działalności Regionalnych Zarządy Gospodarki Wodnej znajdziemy na stronie.
http://www.kzgw.gov.pl/pl/Regionalne-Zarzady-Gospodarki-Wodnej.html
Na obszarze kraju wydzielono siedem RZGW z siedzibą:
1. RZGW Gdańsk ul. Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk
tel.: +48 58 326 18 88
fax.: +48 58 326 18 89
2. RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 ; 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 777 49 51
fax.: +48 32 777 49 99
3. RZGW Kraków ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 ; 31-109 Kraków
tel.: +48 12 423 21 41
fax.: +48 12 423 21 53
4. RZGW Poznańul. Szewska 1; 61-760 Poznań
tel.: +48 61 856 77 00
fax.: +48 61 852 57 31
5. RZGW Szczecin ul. Tama Pomorzańska 13A ; 70-030 Szczecin
tel.: +48 91 441 12 00
fax.: +48 91 441 13 00
6. RZGW Warszawa ul. Zarzecze 13B; 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 587 02 10
fax.: +48 22 587 02 04

7. RZGW Wrocław ul. Norwida 34; 50-950 Wrocław
tel.: +48 71 328 41 38
fax.: +48 71 328 50 48

Ponadto musimy wiedzieć, że na obszarze regionu wodnego, właściwy RZGW ustanawia odwody rybackie. W obwodach rybackich ustanawia się uprawnionych do rybactwa na obszarze działania danego RZGW. Poniżej w linku znajdziemy przykład wykazu obwodów rybackich i uprawnionych do rybactwa na obszarze działania RZGW w Poznaniu w regionie wodnym Warty, w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim, lubuskim, opolskim, śląskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim oraz szczegółowe opisy obwodów wg stanu na dzień 24.04.2013r.
http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/obwody-rybackie/wykaz-obwodow-rybackich

Z powyższego wykazu wynika, że sporą część uprawnionych do rybactwa stanowią Okręgi PZW, następnie gospodarstwa rybackie, przedsiębiorstwa produkcji rybackiej, stowarzyszenia rybackie, Urzędy Gmin, osoby prawne i inne podmioty. Występuję jednak obwody na których nie wyłoniono użytkownika rybackiego i tam obowiązują zasady wędkowania określane przez właściwego Dyrektora RZGW. Przykład poniżej:

Zarządzenie nr 11/n/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego.
Wody RZGW w Poznaniu udostępnione wędkarzom

Wybierając się na wędkowanie pamiętajmy, że nie ma wód niczyich i że my mamy obowiązek upewnienia się, do kogo woda należy. Dlatego też, aby nie popełnić błędu i nie narazić się na niepotrzebne przykrości, postarajmy się sprawdzić najpierw czy woda znajduje się w:
1. Wykazach wód ogólnodostępnych danego okręgu PZW.
2. Sprawdźmy następnie wykazy obwodów rybackich i uprawnionych do rybactwa na stronie właściwego RZGW.
3. Upewnijmy się, jakie są warunki wędkowania, w tym opłat za wędkowanie u podmiotów uprawnionych do rybactwa w
danym obwodzie.
4. Jeżeli woda nie jest w sensie rozumienia prawa wodą płynącą i nie występuje w wykazie wód może być wodą prywatną.
5. Jeżeli mamy wątpliwości zawsze możemy zadzwonić do ZO PZW lub RZGW (zespoły ds. rybactwa) na obszarze naszego
zainteresowania, gdzie powinniśmy uzyskać szczegółową informację.
Mam nadzieję, że po przestudiowaniu powyższego materiału będziemy mieli jasność odnośnie tego, jak szukać właściciela wody, jeżeli nie znajdziemy go w wykazach wód ogólnodostępnych danego okręgu PZW.

 


4.8
Oceń
(21 głosów)

 

Jak okleślić własność łowiska - opinie i komentarze

paawel1paawel1
0
Faktycznie czasem można się nie źle zakręcić , jednakże "dla chcącego nic trudnego". czasem wymaga to większego poświęcenia, ale Jesteś najlepszym przykładem że wszystko można znaleźć. Wystarczy chcieć. Pozdrawiam Za wpis oczywiście @#$% (2013-04-28 20:06)
ekciakekciak
0
:D 5***** (2013-04-28 20:18)
Lin1992Lin1992
0
Bardzo przydatny wpis. (2013-04-28 20:31)
u?ytkownik131131u?ytkownik131131
0
Przydany 5***** (2013-04-28 21:07)
91kaczor91kaczor
0
Bardzo przydatny wpis . Fajnie że są takie osoby jak Ty na tym forum od których można otrzymać rzetelne informacje . Za wpis oczywiście ***** (2013-04-29 09:22)
w-marcin-59w-marcin-59
0
Wszystko fachowo wyjaśnione. Jednak nie zawsze wszystko jest tak, jak być powinno. Nieraz jest woda i za żadne skarby nie wiadomo czyja. Pozdrawiam i ***** (2013-04-29 14:57)
u?ytkownik70140u?ytkownik70140
0
***** (2013-05-08 16:07)
osa12osa12
0
Gmina nie posiada żadnych upoważnień prawnych do określania regulaminu połowu ryb na swoich wodach. To wody publiczne stojące i ustawa "prawo wodne" pozwala wszystkim na Amatorski Połów Ryb na zasadach określonych w ustawach i rozporządzeniach państwa polskiego. Nigdzie nie ma zapisu prawnego aby Gmina mogła te zapisy zmieniać. (2022-05-17 14:46)

skomentuj ten artykuł