Wody RZGW w Poznaniu udostępnione wędkarzom.

/ 2 komentarzy

Nawiązując do mojego wpisu Pt. „ Urzędnicza solidarność„ pragnę powiadomić kolegów wędkarzy że na wodach należących do RZGW w Poznaniu ponownie można łowić.
Dnia 9 maja 2011 roku Pan Dyrektor mgr inż. Dariusz Krzyżanowski wydał zarządzenie które ponownie pozwala na amatorski połów ryb na wodach którymi zarządza.

Poniżej cała treść komunikatu.


Poznań, dnia 9.05.2011 r.
ZARZADZENIE Nr 19/N/2011
DYREKTORA
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU
z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie zasad dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich nie
posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego
Na podstawie art. 7 ust. 8 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późń. zm.), zarządza się co
następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich,
wobec których Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu pełni prawa
właścicielskie Skarbu Państwa w zakresie rybactwa śródlądowego oraz dla których ogłoszone
zostały konkursy ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich, zwanych dalej „obwodami
rybackimi".
2. Zasady dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich mają
zastosowanie do dnia otwarcia ofert konkursowych w konkursie ofert na oddanie w użytkowanie
obwodu rybackiego.
3. Wykaz obwodów rybackich wraz ze wskazaniem dnia otwarcia ofert jest podawany do
publicznej wiadomości w formie komunikatu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu.
§ 2 . 1. Na uprawianie amatorskiego połowu ryb na wodach obwodów rybackich wymagane jest
zezwolenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które stanowi
potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2.
2. Za wydanie zezwolenia ustala się opłatę, którą wędkarz uiszcza w formie przelewu/wpłaty
gotówkowej na konto: 96 1010 1469 0049 2322 3100 0000 w NBP O/Poznań, z adnotacją o treści:
„Oplata za wędkowanie na jeziorze (nazwa jeziora) w okresie od dnia... do dnia..., imię i
nazwisko wpłacającego", w wysokości określonej w § 4.
3. Oryginał dowodu dokonania przelewu albo wpłaty gotówkowej wraz z adnotacją o której mowa
w ust. 2, oraz karta wędkarska, z zastrzeżeniem ust. 4, stanowią dokumenty uprawniające do
amatorskiego połowu ryb na wodach obwodu rybackiego, które należy okazywać na żądanie osób
uprawnionych do ich kontroli.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one
uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę,
oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
5. Z ulgi w wysokości 50% kwoty opłaty za wydanie zezwolenia, określonej w § 4 korzystają:
1) dzieci i młodzież;
2) żołnierze służby zasadniczej oraz studenci w wieku do 26 lat;
NO-022-19/2011
3) kobiety po ukończeniu 60 roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia.
6. Z opłaty za wydanie zezwolenia zwolnione są osoby, które ukończyły 85 rok życia.
§ 3. 1. Na wodach obwodów rybackich obowiązują następujące warunki uprawiania amatorskiego
połowu ryb:
1) w zakresie ochrony ryb i raków, w tym wymiarów i okresów ochronnych ryb,
obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12
listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu
innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z późn. zm.);
2) zabrania się połowu ryb, których gatunki wymienione są w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących
zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);
3) dzienny limit połowów ryb wynosi:
b) sandacz, szczupak - 2 szt. łącznie,
c) sum - 1 szt.,
d) węgorz - 2 szt.,
e) lin - 3 szt.,
f) karp - 2 szt.,
g) dla pozostałych gatunków - w łącznej ilości nie przekraczającej 5 kg;
4) wędkowanie może odbywać się od świtu do zmierzchu, z brzegu, za pomocą
maksymalnie dwóch wędek;
5) w zakresie połowu spod lodu:
a) łowienie ryb spod lodu dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki,
b) zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty,
c) łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm, a
między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m,
d) wędkujący na lodzie powinni zachowywać pomiędzy sobą odległość nie mniejszą
niż 10 m,
e) zabrania się łowienia ryb spod lodu w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu,
f) ryby złowione spod lodu, przeznaczone do zabrania, należy uśmiercić
bezpośrednio po złowieniu;
6) w zakresie połowu ryb z łodzi:
a) wędkowanie z łodzi może odbywać się od świtu do zmierzchu, za pomocą
maksymalnie dwóch wędek,
b) cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz
przy nie zarośniętych brzegach jeziora udostępnionych do wędkowania,
c) obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska.
2. Osoba uprawiająca amatorski połów ryb zobowiązana jest ponadto do przestrzegania
przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019, z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony
przyrody, utrzymania czystości i porządku w gminach.
§ 4. Ustala się następujące stawki opłat za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego
połowu ryb:
1) zezwolenie jednodniowe - 3 zł brutto(słownie: trzy złote 00/100);
2) zezwolenie trzydniowe - 5 zł brutto (słownie: pięć złotych 00/100);
3) zezwolenie czternastodniowe - 15 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 00/100);
4) zezwolenie trzydziestodniowe - 25 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych
00/100).
§ 5. Zezwolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, wydaje się do dnia otwarcia ofert konkursowych w
konkursie ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
mgr inż. Dariusz Krzyżanowski


Otrzymują:
Z, U+I, M/MS, EG, MR, NZP, NZB, NZS


 


4.3
Oceń
(6 głosów)

 

Wody RZGW w Poznaniu udostępnione wędkarzom. - opinie i komentarze

troctroc
0
Ważna informacja aczkolwiek z jednym zastrzeżeniem- skąd wzięli się tutaj żołnierze służby zasadniczej- tej formacji już po prostu nie ma!
(2011-06-05 06:28)
kamil11269kamil11269
0
za informację ***** (2012-11-18 18:30)

skomentuj ten artykuł