Okres i wymiar Ochronny Węgorza - ZMIANY


Wprowadzenie środków ochrony węgorza!!!


Wydział Rybactwa Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował Biuro ZG PZW, że w związku z koniecznością wprowadzenia środków ochrony węgorza zmienione zostało rozporządzenie z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, ze zm.).


Zmiana rozporządzenia została opublikowana i weszła w życie.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 11 czerwca 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu
innych organizmów żyjących w wodzie


Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559, z 2003 r. Nr 17, poz. 160 oraz z 2009 r. Nr 94, poz. 780) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Amatorski połów ryb wędką uprawia się z zachowaniem dobowego limitu połowu węgorza — do 2 sztuk.”;
2) w § 6 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) węgorza (Anguilla anguilla L.) 50 cm,”;
3) w § 7:
a) w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu: „15a) węgorza (Anguilla anguilla L.)
– od dnia 15 czerwca do dnia 15 lipca,”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb lub raków, z wyjątkiem gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4a i 15a, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.”;
4) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) węgorza — nie może być mniejsza niż 20 mm,”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


3.8
Oceń
(23 głosów)

 

Okres i wymiar Ochronny Węgorza - ZMIANY - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł